söndag 17 februari 2013

Din Personliga Person

Vem är du?

Hur fri är du?

Är Sverige ett fritt land?

Är Sverige ens ett land längre?

Sedan barnsben har vi fått lära oss att vi alla är personer. Vi har Person Bevis som talar om för alla vem vi är. Vi har ett Person Nummer som vi måste ange i nästan allt vi gör offentligt. Ordet Person har till och med börjat ta platsen av kvinnor och män.

Men vad är egentligen en person?

Jag har skapat den här bloggen för att försöka ge en djupare insikt i vad vi människor är och att det döljer sig mer bakom order "Person" än vad en första anblick avslöjar. Jag hoppas att jag här skall kunna presentera nya synvinklar och avslöjanden du inte var medveten om tidigare och att du kanske börjar ifrågasätta mer om din tillvaro.

Låt oss först ta en titt på vad vi som människor är....

Som jag förstår det så skapade något Universum och liv i detsamma. Detta något kan ha varit en slags energi eller potential som kunde skapa något utav ingenting. Var det en eller flera Gudar? Var det Moder Natur?
Vetenskapsmännen hävdar att det hela började med "The big Bang", men det ställer frågan: "Vad orsakade The Big Bang?"

Hur som helst, här är vi idag som en krona på skapelsens underverk (eller ett skadedjur i paradiset, beroende på hur man ser på människan). Och allt eftersom vi människor började leva i mer komplicerade samhällen, så uppstod nödvändigheten att ha vissa överenskommelser om hur vi skall bedriva våra verksamheter och hur vi skall agera emot varandra. Detta resulterade i lagar, och i yrkesgrupper som hade som syfte att se till att dessa lagar följdes. 

Nu finner vi oss i en position där dessa yrkesgrupper har tagit över allt och mer eller mindre förslavat resten av oss. Man kan knappt nysa idag utan att bryta mot någon av de hundratusentals "lagar", regler och förordningar som av någon anledning tycks vara nödvändiga.

Hur blev det så här? Var gick det hela fel?

Låt oss först titta på några grundläggande iaktagelser. Vad skapade lagar, regler, kommuner, regeringar, bolag, domstolar, etc.? Skapades dessa av samma skapare som skapade universum? Eller skapades de av människan? Om du som jag anser att de skapades av människan, fråga dig själv "Vad är av högsta rang, SKAPAREN eller SKAPELSEN?"

En annan nyckelfråga i det här sammanhanget är "Är slaveri ett allmänt accepterat system idag, eller är det olagligt i stort sett alla nationer?"  Vad är en "slav"?  Skulle inte en bra definition på en slav vara, någon som tvingas ge upp frukterna av sitt arbete till någon annna?

Om någon jobbar och från det han producerar dras det inkomstskatt och arbetsgivaravgift, när han sedan går och handlar så betalar han moms på det mesta, och skulle han röka och dricka alkohol, så blir det än mer skatt på den tredjedel som blev över av lönen. Sedan har vi skatter på bilar, bensin, hus och alla möjliga avgifter som "måste" betalas.  Och ta det han köper, säg en limpa bröd. Hur många skatter betalades av alla dem som bidrog till att skapa och leverera denna limpa bröd? Någon räknade ut detta en gång och vad jag minns blev det över hundra skatter. Hur billigt skulle detta bröd inte vara om inte dessa skatter fanns?


Nu har jag inte gjort någon matematisk uträkning här, men jag vågar påstå att medelsvensson idag behåller mindre av frukterna av sitt arbete än vad en livegen bonde på medeltiden eller en romersk slav gjorde. Bevisa att jag har fel om du vill.


Är vi då slavar? Ja och Nej.


Ordet slaveri inbegriper normalt att rollen är ofrivillig. Vår roll som vi spelar i dagens samhälle antas av dem som styr, vara frivillig.  Allt du gör, görs frivilligt. Ingen kan tvinga dig att göra något du inte vill - som att betala inkomstskatt. 
Vad var det du sade? "Om jag inte betalar skatt, så dras jag inför domstol och sedan kommer kronofogden och tar allt jag äger eller så slänger de mig i fängelse, hur kan det vara frivilligt?"
Åh det!  Du kanske inte inser detta nu, men du har frivilligt skrivit på alla möjliga kontrakt eller med dina handlingar visat att du är villig att gå in i kontraktsrelationer, vilka fastställer att du givit upp dina naturliga fri- och rättigheter som du föddes med. Vi har helt enkelt lurats in i roller och förpliktelser som vi inte egentligen behövde anta om vi inte ville. Men som lydiga medborgare (personer) gör vi vad vi blir tillsagda. Så om du slängs i fängelse för att inte betala skatt så är det egentligen inte för att du "bröt mot lagen" men för att du gav upp dina mänskliga rättigheter och frivilligt ingick ingick i en överenskommelse (kontrakt) att agera i egenskap av din Person, vilken är förpliktad genom detta kontrakt att betala skatt. Så i grunden begick du ett kontraktsbrott.


Jag skulle troligen kunna skriva en bok om detta, men skall försöka fatta mig kort här utan att utelämna för mycket.  Vad har allt detta med vår PERSON att göra, kanske du frågar.


Här är ett fritt översatt utdrag ur vad som lär vara ett Amerikanskt domslut från slutet på sjuttonhundratalet:


"A. I det att varje regering är en artificiell/juridisk person, en abstrakt skapelse och något som endast existerar i människans sinne, så kan en regering endast samverka med andra artificiella/juridiska personer. Det påhittade, i det att det saknar verklighetsanknytning eller substans, är därmed uteslutet från att skapa eller uppnå jämnlikhet med med det påtagliga. Den legala manifestationen av detta är att ingen regering, såväl som ingen lag, domstol, etc. kan involvera sig med något annat än artificiella/juridiska personer såsom bolag, stiftelser, etc. och kontrakten emellan dem.
B. "kontrakten emellan dem" involverar Amerikanska Medborgare, vilka uppfattas eller ses som bolag eller juridiska personer.
C. Därför ses och klassificeras Amerikanska Medborgare som bor i någon av de förenade staterna, såsom egendom och dotterbolag tillhörande den federala regeringen som "individuella enheter".

Läs det några gånger till och begrunda.

Nu kanske du säger "Det där är ju för USA och det var länge sedan, hur kan det gälla för Sverige?"

Tänk över det där. Hur kan det vara något annant här också?  Är inte Regeringen och alla andra påhitt av människan något vi mer eller mindre kommit överens om, och något som bara existerar i våra sinnen?
Kan du prata med Regeringen, eller vidröra den? Kan du gripa tag i en lag och lyfta den? Kan du sparka ett bolag med din fot? Nej. Du kan se byggnader, möbler, datorer, papper, etc. och vidröra dem, men är de inte en del av det fysiska universumet, och om regeringen eller bolagen försvann imorgon, skulle de inte stå där även om regeringen och bolagen var borta?
Närhelst du har något att göra med dessa fantasifoster, så är det alltid en annan människa du egentligen har att göra med. En människa som spelar en roll som den inträtt i för att ge liv åt fantasifostret. En eller flera människor som spelar roller inom de av människan skapade abstraktioner som vi kallar Stat, Kommun, Bolag, Lagar, etc.  Dessa fantasifoster får all sin realitet och allt sitt inflytande från vårt accepterande av dem. De är beroende av människorna för sin existens - inte tvärt om.
Allt som Staten "har" kom från oss, "människorna". 


Som du kanske redan insett, så är en PERSON en medborgare, skattebetalare, anställd, eller någon annan etikett som givits för att ange en roll vi som levande människor inträtt i inom ett fantasifoster skapat av människan. Dessa fantasifoster kan inte se oss som människor av det fysiska universumet, eftersom de inte själva är av detta universum, utan av ett alternative "universum" skapat av människans påhittighet, och därför använder de och vi våra PERSONER för att spela våra roller och det spel som idag är vårt moderna samhälle.


En jämförelse skulle vara, att Musse Pigg och Kalle Anka, kan se varann och samverka, för de är båda fantasifoster. Men de kan inte se Walt Disney som är deras skapare och som ligger bakom allt de gör. Utan Walt Disney skulle de inte existera. Walt Disney gav dem "liv" och han kan (kunde) ta död på dem.


En PERSON skulle kunna liknas vid en pjäs i ett Monopol Spel. Vi använder ett strykjärn som en representation av oss inom spelet Monopol. Vi använder pengar som bara har mening inom spelet Monopol.
Vi spelar detta spel enligt överenskomna regler, och spelet går ut på att vinnaren får alla andra i konkurs. Många paraller med vårt samhälle av idag, eller hur? 


Men som spelare av Monopol, kan vi när som helst säga "Nä, nu har jag inte lust att spela mer, och resa oss och gå därifrån, för att fortsätta leva det liv vi hellre lever". Detsamma är i grunden sant för det spel vi kallar vårt samhälle - även om det inte är lika lätt att göra detta.

Säger jag här att det nuvarande samhället är fel och borde avskaffas. Inte nödvändigvis. Jag skulle vilja påstå att den sammhällsstruktur vi har idag är i sig OK. Problemet vi har är att en liten klick av människor som tycks se sig som de utvalda, har fixat till det så att de har ordnat en maktposition till sig själva och använder den för att hålla nere alla andra. De har genom "utbildning", mediakontroll, financiell kontroll, kontroll av rättsväsendet och polis, manövrerat sig till en position där de har mer eller mindre diktatoriell makt. Jag pratar inte här bara om Sverige, utan om EU och hela Jordens nationer.

Den nuvarande samhälls strukturen vi har idag skulle om den styrdes av människor som hade allas goda i åtanke, kunna vara ett fantastiks system, där vi kunde åtnjuta frukterna av vår möda i mycket större grad. Där vi skulle kunna ha mer fritid till att lära och förkovra oss, där lösningar på hälso- och energi problem var tillgängliga, där vi levde mer i harmoni med naturen och Moder Jord. Tyvärr är det inte så, och det är därför jag sitter här och knappar på mitt tangentbord.


Så när du får en räkning, ett formulär från skatteverket eller en böteslapp, så inse att det inte kommer till dig som den levande människa och skapalese av Naturen du är, utan att det är till din Person som dina föräldrar, du och Regeringen har skapat för att du skall kunna verka inom den artificiella abstraktion som är vårt moderna samhälle. Se din person som en roll du fyller ibland, inte som något du är vid alla tillfällen. 


Om du jobbade på IKEA, så skulle du under din arbetstid få rätta dig efter IKEAs regler. Men när du inte är på jobbet, är du då fortfarande under IKEAs regler? Givetvis inte. Om du har en Person som du använder när du går till banken (eftersom du använder pengar inom det abstrakta samhållet), betyder det att du agerar som denna person när du sitter hemma och läser en bok eller tar en promenad? Givetvis inte. Så om du inte agerar i rollen av en Person, är du då underordnad alla de lagar och förordningar som Regeringen har och som bara tillämpar på Personer? Givetvis inte.


Här ligger en nyckel till ökad frihet och mindre allmän kontroll av våra liv.

Tyvärr finns det mesta materialet som berör detta inte på Svenska, och jag hoppas kunna skapa tillräckligt med svenskt material för att någon som inte är flytande i Engelska, skall kunna tillgodogöra sig tillräckligt för att börja ta steg mot att vara mer fri i dagens värld. Jag kommer tills dess att ge länkar till engelsk material för dem som inte har något problem med att studera detta.


Mer kommer....


Kent

PS.
Här är ett utdrag ur Svensk lag som ger lite bakgrund i hur personen skapas.
Citat Lag 1974:174:
(Lagtexten i fråga)
1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse. Lag (2010:70).
2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1
§ såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.
Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.
Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.
2§ är nyckeln här, ety den beskriver i vilka övriga fall en juridisk person genom ett organisationsnummer ska fastställas. Den statliga myndighet som påkallar fastställandet av organisationsnummer är SKATTEVERKET – där babyn genom ovan enkla steg är registrerad.Här är en bra artikel på Engelska som ger mer "kött på benen" när det gäller vår person.

https://livingintheprivate.blogspot.com/p/what-is-person.html?fbclid=IwAR3kOGG_5x4x6ycyuJEp_3ZG-CclwRlu5CedGOajPFP6hSjvS5jJS97Udvc