tisdag 12 maj 2020

Tillkännagivande av rättigheter

Vi går nu mot vad som verkar vara en framtid där man kommer att försöka utöva mer kontroll och restriktioner över oss människor.

Detta kommer att göras under antagandet att vi har godkänt att de institutioner som hittar på mer regler och "lagar", kan göra detta med oss. Men det är bara ett antagande, och inte ett faktum.
Ett antagande kan ses som sant, tills dess att det motbevisas eller utmanas.

Man kommer att rättfärdiga dessa ingrepp på våra friheter och rättigheter, med att det är för vårt eget bästa och "allas goda".  Ett svepskäl som används för att införa mycken ondska i vår värld, i det förflutna.

Så om du inte redan gjort klart för Staten och dess olika avdelningar, var du står när det gäller detta, så är det hög tid att göra så nu.

Vad som verkar troligt är att man kommer att försöka begränsa vår rörlighet, vår samverkan med varandra, mötesrätten, vår rätt att fritt uttrycka vad vi vet, tycker och tror, vår rätt till fullständig kontroll över våra kroppar, vår rätt till våra barn, vår rätt till att avstå from medicinering och vaccin, etc. etc.

Kanske förtjänar vi som mänsklighet detta, eftersom vi inte precis har agerat ansvarsfullt gentemot varandra eller emot de andra livsformer som lever på denna planet och som har rätten att existera här med. Detta gäller inte bara dem som styr och ställer, utan i lika hög grad dem som inte kan bry sig att lära sig sina fri- och rättigheter, ta ansvar för sin omgivning, ta andras väl i åtanke och se andra som sina likar, med lika värde.

Mitt problem med det som nu drivs igenom är att den styrande klassen, om någon, är full av ruttna ägg som genom historien förgripit sig på vanligt folk, deras barn, etc. samt de har undanhållit kunskap och teknologier som skulle kunna ha gjort allas liv bättre, så de sitter knappast på någon hög moralisk pedestal själva.


Så jag har sagt, här och där att man behöver tillkännage att man inte godkänner att dessa saker görs eller att ens fri- och rättigheter tas ifrån en. Om man inte gör detta så kan det ses som att man ger sitt tysta medgivande.

För att underlätta detta har jag gjort det nedanstående tillkännagivandet, som är vad jag avser att skicka iväg när jag bestämt vilka som är bäst att skicka det till.  Det är skrivet i den stil jag personligen skulle använda, och det beskriver saker som jag insett och ser som sanna.

Om du vill använda detta som ett rättesnöre för ett eget sådant tillkännagivande, så föreslår jag att du inte bara kopierar texten, utan gör den din egen, så som du skulle uttrycka dig och med dina egna sanningar. Du gör givetvis så helt på eget bevåg och ansvar. Jag kan stå för mina egna handlingar och åsikter, men inte för dina eller någon annans.

Om du inte gör detta, så kan du knappast klaga om man vill vaccinera eller chippa dig eller man försöker hindra dig att resa eller arbeta för att du inte är "fullt vaccinerad" eller chippad.

Jag har gjort texten ganska utförlig och förklarande, helt enkelt därför att jag inte tror att någon av ens adressater kommer att öppna brevet personligen, och jag vill att den som först ser detta skall kunna fatta något av vad man säger. Dels för att utbilda dem och dels för att det förhoppningsvis får dem att vidarebefordra det till den som verkligen behöver få det. Om man inte förstår något är det lättare att avfärda det som strunt.

OK, här är min version:


TILLKÄNNAGIVANDE

Till alla och envar, människa som juridisk person, som berörs av nedanstående.

[Eller: Till människan (Sven Svensson) som under arbetstid agerar i egenskap av (befattning).]

Anmärkning: Alla ord i detta tillkännagivande, har den betydelse som undertecknad givit dem. De har inte nödvändigtvis samma betydelse som brukas inom juridiska texter eller i Statliga skrifter.
Om något är oklart, kontakta undertecknad för klargöranden.På grund av ändringar inom Sveriges interna regelverk gällande inskränkandet av Svenska Medborgares fri- och rättigheter under våren 2020 och vad som vissa individer i förtroendeställning förespråkar när det gäller att försöka tvinga alla att vaccinera sig och att antingen chippas eller ha ett vaccinationspass för att få använda allmänna eller privatägda transportmedel, lokalt eller internationellt, eller andra liknande saker som strider mot var och ens naturliga medfödda rättigheter, så vill jag att ni noterar och arkiverar detta tillkännagivande och delar det med alla berörda myndigheter.

Min förståelse.

Som jag förstår det så är jag en av Moder Naturs skapelser. Människan är en av livsformerna på denna vår Jord, vilken är vår hemplanet. Som sådan svarar jag först och främst till Moder Natur, som tycks ge var och en ganska fria tyglar när det gäller var och hur vi lever – i synnerhet om vi lever i harmoni med vår omgivning och orsakar minimal skada. Vilket tycks vara Naturens ordning.

Mänskliga påfund, som av människor påhittade och nedskrivna lagar, regeringar, EU, Länsstyrelser, Kommuner, och andra offentliga institutioner, pengar, kontrakt, avtal, fördrag, etc. är alla människans skapelser. De är också icke-materiella saker som hittats på eller kommits överens om, och kan endast existera när alla berörda är överens om dem - i motsats till påvisbara saker i den fysiska verkligheten, vilka existerar vare sig vi tror på dem eller ej.

Skaparen är alltid överordnad Skapelsen, för skaparen kan skapa sin skapelse, men skapelsen kan inte skapa sin skapare. Därför har skaparen alltid full auktoritet över sin skapelse och rätten/makten att bestämma över den, men också rätten att välja att underordna sig sin skapelse, om skaparen så behagar. I det senare fallet har Skaparen alltid förbehållet att upphäva det onaturliga förhållandet av att Skapelsen är överordnad Skaparen, närhelst detta inte längre passar eller är förmånligt.

Vad jag förstår så är vi, som naturliga människor, födda fria och likvärdiga med alla andra människor. Slaveri / ofrivillig underkastelse, är inte längre en acceptabel praxis någonstans på vår Jord, och de flesta nationer har skrivit under konventioner till denna effekt.

Därför kan inget användande av fysiskt våld, tvång, hot, frihetsberövande, tvångsmedicinering, eller dödande av en annan människa vara legitimt mot en fredlig människa. Enda omständigheten det kan rättfärdigas under är i var människas rätt till självförsvar, eller rätten att försvara dem som inte kan försvara sig själva – som i fall av en våldsverkare, tjuv eller bedragare, vilka genom att inte respektera andras fri- och rättigheter, har sagt upp sina egna.

Med ovanstående i åtanke, så måste all samverkan mellan olika människor, mellan människor och juridiska personer, samt mellan olika juridiska personer, vara medveten, informerad och frivillig – utan tvång eller hot. En sådan samverkan måste vara överenskommen av båda parterna, som i ett kontrakt av något slag.

En människa kan ”kontraktera bort” sina mänskliga rättigheter och sin suveränitet i viss grad. Till exempel som deltagare i en kampsport, där deltagarna kan idka visst våld emot varandra. Men även där finns regler för hur man kan ge upp kampen och därmed ha rätten att inte längre skadas.
Eller när man tar anställning och går med på att underställa sig andra, vilka man ger rätten att beordra en att göra vissa saker som överenskommits. Men även där, har man som del av kontraktet en procedur för att upphäva det, och underställandet görs normalt för någon slags kompensation i form av pengar eller naturaförmåner.

Om du som läser detta, anser att jag har fel i dessa antaganden. Var vänlig visa mig var och hur jag har fel. Eftersom jag skriver detta som den levande människa jag är och inte i kapacitet av någon juridisk person, såsom en medborgare, person med personnummer, skattebetalare, bilförare, etc. så kan du inte använda lagar eller regelverk som hittats på av mina medmänniskor och likar, vilka jag inte gått med på att följa, utan måste använda obestridliga fakta som kan observeras i den påtagliga verkligheten.

Om du inte kan framvisa sådana obestridliga fakta, så medger du att jag har rätt i mina antaganden ovan, och att de är sanna.


Mina rättigheter

Mig veterligen, så har jag inte ingått i någon överenskommelse eller något/några kontrakt där jag med full vetskap om alla faktorer och all information som gäller, medvetet och frivilligt gått med på att, varken som människa eller i kapacitet av den juridiska personen KENT ERIK BENGTSSON (personnummer) gått med på att underställa mig någon av människor påhittad institution, såsom Sveriges Regering och myndigheter, EU, FN, WHO, IMF, etc. Dessa är alla underordnade människan, i det att människor har skapat dem. Jag är en människa i den påtagliga verkligheten – de är fiktioner som bara existerar i vår tankevärld och på papper.

Om du anser att jag misstar mig här, var vänlig påvisa när var och hur jag presenterades med alla fakta rörande min samverkan med dessa påhittade institutioner och hur jag uttryckte mitt medgivande till att låta dem bestämma över mig och mitt liv. Visa mig också var jag gavs informationen om hur jag kunde säga upp detta förhållande när jag så önskar. Visa mig dessa överenskommelser med min egenhändiga underskrift.

Om detta inte gjorts och det inte finns ett uttryckligt överenskommet kontrakt som uppfyller alla delar av ett laga kontrakt, så ser jag det som att jag inte har någon skyldighet att lyda Sveriges eller EUs ”lagar” och regelverk, vare sig det existerande eller framtida sådant. Det avlägsnar vidare alla rättigheter dessa institutioner anser sig ha när det gäller att göra något som helst med min kropp oavsett vad för rättfärdiganden man använder. Enda undantaget skulle vara där jag faktiskt har orsakat en eller flera av mina medmänniskor skada, fara eller förlust av ägodelar eller rättigheter.

Så om du inte kan påvisa detta, så antar jag att jag är i full besittning av alla de rättigheter jag föddes med på denna vår Jord. Som att fritt och oantastat färdas var jag vill på land, vatten och i luften. Som att göra vad jag vill med min kropp. Som att samverka med eller inte samverka med mina medmänniskor eller juridiska personer, såsom bolag, regeringar, myndigheter enligt eget tycke. Att forma överenskommelser med den jag behagar utan inblandning av någon annan tredje oinbjuden part (som till exempel Stat eller Kommun).

(för dem som har barn som ännu inte är vuxna:

Jag och min partner har full auktoritet över vår avkomma. Vi och Moder Natur skapade våra barn. De tillhör oss och är vårt fulla ansvar tills den dag de är redo att själva klara sig i livet eller fyllt 18 år. De tillhör inte Staten och Staten har ingen rätt att lägga sig i hur vi tar hand om våra barn och har inte någon rätt att förbigå oss föräldrar i några beslut rörande våra barn, till den dag de är redo att själva axla ansvaret för sig själva.

Samma gäller våra barns juridiska personer (NAMN och personnummer). Vi är i full kontroll av dessa tills våra barn är redo att själva axla ansvaret för dem.)


Gällande min ”juridiska person”.

I det att varje regering är en artificiell/juridisk person, en abstrakt skapelse och något som endast existerar i människans sinne, så kan en regering endast samverka med andra artificiella/juridiska personer. Det påhittade, i det att det saknar verklighetsanknytning eller substans, är därmed uteslutet från att skapa eller uppnå jämlikhet med med det påtagliga. Den legala manifestationen av detta är att ingen regering, såväl som ingen lag, domstol, etc. kan involvera sig med något annat än artificiella/juridiska personer såsom bolag, stiftelser, etc. och kontrakten emellan dem.”

Detta lär vara ett utdrag ur ett Amerikanskt domslut från Sjuttonhundratalet. Jag använder det för att det illustrerar att en regering och dess lagar inte är en del av den fysiska verkligheten, och att dessa inte kan involvera sig med oss levande påtagliga människor, annat än genom en annan ”abstrakt juridisk person”.

Som jag förstår det så har man i ett slags försök att kontrollera och bestämma över en fri människa (och få denna människa att tro att det interna regelverket inom den juridiska personen ”Sverige” gäller på den fria människan), skapat en annan juridisk person med samma namn som människan. Detta är ”vår person”, vilken endast är en ”representation” av människan den representerar.

Eftersom levande människor inte kan inträda i den påhittade världen av bolag, stiftelser, myndigheter, föreningar, etc. mer än en människa kan kliva in i den påhittade världen i ett dataspel, så behövs en ”avatar” för att agera inom den fiktiva juridiska världen, precis som man behöver en för att spela i ett dataspel. Denna Avatar är vår juridiska person. Vilket i mitt fall är Herr KENT ERIK BENGTSSON (personnummer). Lägg märke till stavningen. Endast stora bokstäver, som namnet på ett skepp (ett annat livlöst objekt, om än i den påtagliga verkligheten, som används för att flytta på saker från ett ställe till ett annat). Men jag anser att eftersom fiktionerna inte kan se människan, så är all korrespondens från fiktioner som Stat eller företag, alltid riktad till den juridiska personen oavsett hur namnet skrivs.

Sedan de flesta transaktioner idag äger rum inom den fiktiva sfären av olika fiktioner och juridiska personer, så måste varje människa ges en juridisk person så att hon kan göra affärer och transaktioner via detta medium – vår person.

Lägg märke till att ingen av oss fick lära detta i skolan, istället låtsades man att människan och personen var sak samma. Men är de verkligen det? Inte vad jag kan se. Vidare så vill jag tillkännage att jag inte fått full information om allt som rör min person och dess förhållande till mig och andra fiktiva enheter. Så jag kan bara anta vissa saker om den.

Återigen, om jag har fel i dessa antaganden, visa mig när var hur i obestridliga fakta som lätt kan observeras. Om inte så medger du att detta stämmer.

Som en slutsats av det ovanstående så antar jag att min juridiska person är en stiftelse, ett bolag eller ett statligt ämbete. Stiftelse är troligast, då det inte föreligger någon skyldighet att informera en förmånstagare av en stiftelse om stiftelsens detaljer. Jag antar vidare att jag som människa ses som en förmånstagare av denna stiftelse ibland, och som dess administratör eller betalningsansvarig vid andra tillfällen, enligt vad som passar Stat och myndigheter för varje situation.

Så låt mig som Skapare träda in här och lägg saker till rätta så mycket jag kan med mina begränsade kunskaper. Jag är Stiftaren/skaparen av den juridiska personen. Den kunde inte skapas utan att jag föddes och min födsel registrerades. Den representerar mitt värde som människa och värdet av min födslorätt/andel av det fysiska landet. Jag är också en förmånstagare av denna stiftelse, eftersom jag enligt ovan behöver den för att kunna göra affärer och agera i eller via fiktionernas värld.
Eftersom en stiftelse inte är en stiftelse om samma individ håller alla tre positionerna av Stiftare, Administratör och Förmånstagare, och eftersom jag inte givits full information om hur allt fungerar gällande denna form av juridiska person, så kan jag inte vara Administratören, vars roll måste falla på Staten eller något annat bolag vars syfte är att fylla denna roll.

Så i min roll av Stiftare förbehåller jag mig rätten att antingen informeras med all relevant information om exakt vad min juridiska person är och alla aspekter av den, både juridiska och finansiella. Var vänlig tillhandahåll var jag kan erhålla denna information. Om ni underlåter att göra detta, eller om jag ogillar vad som framläggs, så kan jag besluta att diktera mina egna direktiv för denna stiftelse, bolag eller vad det nu är.

Jag vill vidare göra klart att jag endast undantagsvis agerar i denna roll, av min juridiska person KENT ERIK BENGTSSON (personnummer). För det mesta så är jag bara mig själv som människa i den påtagliga verkligheten obunden av fiktionernas regelverk. Om jag färdas på vägarna så gör jag det som människa, även om jag för min och andras trygghet följer de mesta trafikregler. Om jag hanterar pengar och krediter via konton, så gör jag givetvis så via min person.

Jag tar betalt för att agera i denna roll. Sedan vi etablerat ovan att vi inte praktiserar slaveri, så kan ingen förväntas arbeta gratis (såvida inte detta uttryckligt överenskommits). Jag har inte gått med på att agera som eller för min person gratis. Så om någon vill att jag agerar för min person och det är en skälig begäran, så kommer jag att tillkännage mitt pris om och när en sådan situation uppstår. Betalning förväntas i förskott.

Som förmånstagare av den, har jag rätt till saker som ett Pass för att kunna färdas mellan olika länder. Jag har vidare rätt till andra förmåner som den ger, som sjukvård, pension, etc.
Jag har rätten att använda min person för att driva handel, flytta valuta, etc.

Jag antar vidare att eventuella konton knutna till min person kan innehålla avsevärt värde, och vill informeras om hur jag kan få tillgång till dessa uppgifter och tillgångar. Jag håller inte andan i väntan på svar på detta, men det skall och bör sägas, vilket jag nu gjort.


Avslutningsvis

Det ovanstående borde i stora drag täcka vad jag kan och inte kan göra som människa eller när jag agerar för eller som min person.

Andra som har gjort den här typen av tillkännagivande gillar att sammanställa en lång lista av rättigheter som de hävdar att de har – som att bära vapen, äga och använda narkotiska preparat eller ämnen de anser kan vara bra för deras hälsa, vilka är förbjudna i fiktionernas värld, köra utan körkort eller över hastighetsgränsen, etc. etc.

Jag har inte lust att göra detta, helt enkelt för att jag skulle troligen glömma något och för att, som jag ser det, så har jag rätt att göra vad som helst som jag gör på ett ansvarigt och hänsynsfullt sätt.

Därför lägger jag bevisbördan på dig / Staten / myndigheten, som inte håller med om att jag kan göra vad jag vill, så länge jag inte skadar någon eller orsakar minimal skada, samt inte trampar på någon annans rätt till sina rättigheter. Om du inte håller med om att jag som levande människa, vilken faller under Moder Naturs jurisdiktion, snarare än andra människors, och som agerar utanför alla av människor skapade fiktiva enheter och jurisdiktioner, i den påtagliga fysiska verkligheten, var vänlig ange vad jag som sådan inte är tillåten att göra och vad jag måste göra, enligt er.
Åter igen, faktiska obestridliga fakta som klart kan påvisas vara sanna och logiska, som bevis.

Om du eller någon annan som du vidarebefordrar detta till, misslyckas i att ange något jag inte med fullt ansvar och omtanke kan göra, eller misslyckas med att bevisa att jag som obunden människa måste göra vissa saker, så erkänner ni att mina av Naturen givna rättigheter är intakta och orubbliga och att ni inte kan tvinga mig att göra något mot min vilja eller att ni inte kan göra något med min kropp utan mitt uttryckliga medgivande.

Jag ser med förväntan fram emot ett utförligt svar som täcker alla punkter i detta tillkännagivande.
Du/ni har 30 dagar att tillhandahålla detta. Om ett relevant utförligt svar inte har kommit mig tillhanda innan dess, så står mina antaganden ovan som sanna och outmanade fakta.

Vänligen och utan illvilja eller bedräglig avsikt.Autograf________________________________Datum:___________Fingeravtryck:

Kent av familjen Bengtsson, en obunden fri levande människa på Moder Jord.Där har vi ett förslag till ett tillkännagivande av ens oavhängighet eller suveränitet, och lite annat smått och gott.

Om du inte får ett svar när du skickar in detta (högst troligt) eller får ett ovidkommande "svar" som inte tas med de punkter du lägger fram, inom den angivna tiden, skriv igen och påpeka detta. Bifoga en kopia av originalet och ge dem en ny tidsfrist att svara. Svarar de fortfarande inte riktigt, så fortsätter du tills de fått tre möjligheter att svara. Skicka dem därefter ett tillkännagivande som säger att de haft tre tillfällen att svara på detta och att de nu med sitt underlåtande att svara, har medgivit att de inte kan påvisa några fel i ditt tillkännagivande och att de därmed håller med om allt.
Spara alla postkvitton etc. så att du kan bevisa att du gjort allt detta. Skicka allt på ett sådant sätt att det måste kvitteras med en underskrift från mottagaren.

Om du vill använda denna text, gå igenom den noga och ändra namn och lägg in personnummer etc.

Du kommer att se ut som en fullständig klant om du lämnar parenteser där som inte skall vara i det färdiga dokumentet, eller fel namn etc.  Detta kommer säkerligen att resultera i att det hamnar i papperskorgen direkt och du har gjort detta till ingen nytta, utan snarare förvärrat din situation genom att visa dig inkompetent.

Om du skulle finna dig i en situation där du tror det är bättre att ta en vaccinspruta än att lida konsekvenserna av att avstå, så kan du använda den neutraliserings process som beskrivs i denna sida här i bloggen   "Vaccin Lösningar".

Om denna artikel är den första du läst i den här bloggen, så kan den kanske verka underlig eller tokig. Men om du vill veta mer, så föreslår jag att du läser lite fler artiklar för att få en bredare förståelse av vad jag försöker förmedla här.

Här är några jag föreslår:

Så blev du till en slags slav.

Vad är Sverige?


Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?

Se populära artiklar uppe till höger i bloggen samt i bloggsidan Alla Artiklar, för mer.


Hoppas detta varit till hjälp och att du gör något med detta.

Kent


måndag 13 april 2020

Var inte så förbannat rädda!

Vart jag än vänder mig dessa dagar så ser jag Rädsla, Rädsla och mer Rädsla.

Är det inte vanligt folk som är rädda att bli smittade av ett visst virus eller är rädda att bli straffade om de bryter mot de nya "lagarna" som just trätt i kraft eller är på väg (jag bor i England där vi har mer strikta motåtgärder mot viruset), så är det de lite mer vakna som är rädda att de kommer att bli tvångsvaccinerade, chippade, inspärrade eller inte kommer att kunna jobba, resa eller handla om de inte accepterar dessa ingrepp på våra kroppar och vår frihet. Eller så kommer våra hjärnor och vårt blod att kokas av 5G, som även om vi flyttar ut i skogarna kommer att strålas ner från satelliter i rymden. Kanske tar man tillfället i akt och inför ett kontantlöst samhälle med, så att "skatteflykt" blir ett minne blott och banker och staten kan se var du spenderar vartenda öre.

Några få kanske känner mer ilska och hat, än rädsla.

Men rädsla, ilska och hat, har alla en sak gemensamt. De är emotioner på den lägre delen av den emotionella skalan eller vibrationsskalan. Väldigt lite konstruktivt åstadkoms på dessa känslinivåer. Folk tänker inte logiskt när de är rädda, arga eller fulla av hat. De präglas mer av depression, sjukdom, förstörelse, krig, misshandel, mord, självmord, kriminalitet, missbruk, perversiteter, självförnekelse, svek, bedrägeri, etc. etc.

"Ja, men dessa saker är verkliga hot" hör jag någon säga. Det kan mycket väl vara fallet, men de kommer inte att lösas av rädsla, ilska eller hat.

På en animalisk nivå så kan ilska och rädsla vara överlevnadsmekanismer. Blir en älg angripen av vargar så kan den fly eller slåss (rädsla / ilska). Båda kommer att vara bättre än jämnmod. Men ser man på olika krigare eller kampsporter, så vinner ofta den som kan hålla huvudet kallt och har alla sinnen på helspänn för att hitta öppningar hos motståndaren och slå till hårt när sådana visar sig. I en domstol så är det bättre att vara vaken, lugn och sansad än att bli upprörd över vad motståndarsidan säger och gör eller vad domaren gör och säger, och att kunna tänka klart och snabbt, så att man inte säger saker som kan vara till ens nackdel och att man vänder vad motståndaren eller domaren säger till sin fördel.

 Rädsla, ilska och hat gör tanken luddig.

Svaret på en kris eller ett problem är att hitta en lösning - att hålla huvudet kallt och tänka och agera logiskt. Att gnälla, klaga eller sörja löser inte mycket.  Men ändå ser jag mest gnäll, klagan och sorg över det man förlorat, som en gång var, i sociala medier. Protester visar "makthavarna" att de inte har folket på sin sida, men protester ignoreras för det mesta i vilket fall. Vidare så är protester eller namninsamlingar, på sätt och vis ett erkännande av "makten" då man vänder sig till den för att få rättelse eller en lösning annan än den "makten" tycks vilja ha. De tänker kanske när de ser en demonstration eller får en massa underskrifter "Åh titta! Vad gulligt! De ber oss att ändra vad vi bestämt. De säger med andra ord att det är vi som har makten, inte dem. Nåväl, eftersom vi nu har makten och eftersom våra intressen är viktigare än pöbelns, så bestämmer vi att vi inte kommer att ändra oss. Sug på den".

Nicolas Tesla hittade lösningar på ren och fri energi och hur man kunde överföra denna trådlöst, men han hittade inte lösningar på hur man kunde förbigå bankirerna som var mer intresserade av att tjäna pengar på massorna än att få en renare och bättre värld. Han hittade också en massa andra lösningar som gav oss telefoner, radio, TV, etc.  Han hittade dessa lösningar genom att tänka i banor ingen annan tänkt hitintills. Han agerade med logik och klarsynthet, inte rädsla, ilska eller hat.

Mahatma Gandhi drev inte ut det Brittiska Imperiet från Indien med rädsla, ilska eller hat. Han gjorde det med list, ihärdighet och till och med en smula kärlek. Jag är säker på att Mandela skulle ha kunnat göra detsamma utan bomber och vapen i Sydafrika. Inte för den sak sagt att fysisk styrka inte kan behövas i vissa situationer. Båda hade dock majoriteten av befolkningen på sin sida.

Tyvärr så har inte vi som nu ifrågasätter vad som sker i vår värld, majoriteten på vår sida.
Det betyder inte att vi inte kan hitta lösningar, men det betyder att de troligen kommer att få vara mer individuella lösningar - tills fler vaknar upp.

Tittar vi på hur vi kontrolleras så är det i grund och botten med ord och ord på papper. Ord har sitt ursprung i, eller börjar alltid med en tanke. Så den strid vi nu ser i vår värld är i huvudsak en tankens strid. Och tittar man på den "lockdown" som hänt i de flesta länder, så ser vi hur effektiv en sådan strid kan vara.

Jag har i den här bloggen koncentrerat mig på olika lösningar som mer eller mindre ligger utanför samhällets ramar - eller i alla fall i periferin. Men det betyder inte att det inte finns gott om lösningar inom systemet eller på andra håll än vad jag hittat. Men de lösningar jag funnit har inte varit baserade på rädsla, ilska eller hat. De har tagits fram och testats av folk som tänkt i mer konstruktiva banor. Som inser att "Kunskap är makt" och som skaffat sig grundläggande insikter om hur vår samhälle fungerar och vad det är. Sedan har de utarbetat strategier baserat på detta.

Dessa lösningar kräver inte bara att man vet det ena och andra på papper. De kräver att man vet i sitt hjärta att de inte kan vara annat är korrekta. De kräver vidare att man inte är rädd för dem som jobbar för olika myndigheter, vilka används för att hålla oss på plats. De kräver att man är villig att ta risker och testa olika strategier, samt acceptera att misslyckande i början är lika troligt som att man kommer att ramla när man först lär sig åka skridskor. Men övning ger färdighet, och inget lär oss så grundligt som våra egna misstag. De kräver till och med en dos av respekt och kärlek för dem man kommer att tampas med - för de är inte den verkliga fienden. De bara arbetar för dem, som arbetar för dem, som arbetar för dem vi kanske skulle kunna kalla för "fienden".


Jag föreslår att du bekantar dig med vad jag delar i den här bloggen. En del länkar är nu döda för att YouTube och andra saker har drabbats av hårdare censur. Men det mesta är fortfarande tillgängligt, och letar man kan man hitta mer. Men jag önskar att jag hade laddat ner och sparat mycket mer än jag gjorde. Men inget var absolut nödvändigt för att förstå eller kunna gå vidare med dessa metoder.

En annan sak jag nämner då och då är att vi har mycket att lära av den så kallade "Eliten". De har outtröttligt fortsatt att ta små steg för att ändra vår värld till vad de vill att den skall vara. De förstår att man inte kan hopa för mycket på folk på en gång, så de har tagit det hela i små doser, så att man knappt märker en förändring från dag till dag och år till år. Men nu har vi tydligen gått in i en snabbare fas och saker händer i rasande fart, verkar det. Men "Eliten" använder Attraktionslagen i att nå sina mål. Denna lag säger stort sett att "Det som du har din uppmärksamhet på under större delen av din tid, kommer att materialisera sig i ditt liv". Den säger inte "Vad du önskar kommer att ske" eller "Vad du hatar eller inte önskar dig kommer inte att ske".  Så med så många som nu är rädda, arga eller fyllda med hat, så arbetar de faktiskt med sin tankevärld för "Eliten" och agerar i dess intresse, snarare än sina egna intressen.

Om man går om kring och oroar sig för sjukdom, död, tvångsvaccinering, frihetsberövande, etc. så skapar man snarare dessa saker, än frihet ifrån dem. Om man däremot spenderar den mesta av sin tid till att söka svar och lösningar, så skapar man svar och lösningar. Underskatta inte tankens och känslornas makt.

Eliten vill att vi skall vara rädda eller arga, för då hjälper vi dem skapa den värld de målar för oss.
De vill inte att vi skall inse att vi äger oss själva och våra liv eller att vi är odödliga själar som har dolda förmågor som vida överskrider vad de flesta tror är möjligt idag. De vill inte att vi inser att vi inte behöver dem och vad de säljer. De vill inte att vi inser att vi är födda med vissa naturliga rättigheter som är enkla att förstå, och att deras "lagar" inte är annat än påhitt och åsikter av människor som egentligen inte är förmer än oss själva. De vill inte att vi inser att om vi inte är slavar, så kan logiskt sett deras regler inte vara annat är rekommendationer eller saker vi frivilligt går med på att följa. De vill inte att vi inser att om ingen är en slav, så kan ingen vara en annans herre, utan att detta överenskommits först.

När gav du ditt uttryckliga medgivande att regeras över? Va! Aldrig?
När gav du dem ett tillkännagivande att du inte går med på att regeras över, utan kan ta hand om dig själv? Va!? Har du inte gjort det heller?  Inte undra på att vi har problem idag.

Det var allt för den här gången. Ta hand om er och försök hålla en positiv ton för det mesta.

Kent

PS. Den här bloggen har en hel del saker jag och andra skrivit. Om du är ny här, så föreslår jag att du börjar med artiklar som dessa:

Så blev du till en slags slav
En utförlig förklaring till hur allt blivit upp och ned och hur skaparen av detta samhälle blev dess undersåte.

Lever vi i verkligheten eller en fantasivärld? 
Lite att tänka på när det gäller hur vi ser på världen.

Annars leta bland de populärare artiklarna i marginalen uppe till höger, eller i tabbarna längst upp.
Än mer artiklar finns i tabben "Alla sidor".måndag 6 april 2020

STATEN - en definition

Som mina regelbundna läsare vet, så har jag i många artiklar här försökt driva hem att Regeringar, EU, FN, IMF, Länsstyrelsen, Kommuner, etc. etc. bara är en slags påhitt  -  och saker som inte existerar i den påtagliga verkligheten. En fluga på en hundskit är en skapelse av en högre ordning, än "Staten" och dess regelverk. Flugan existerar vare sig någon tror på den eller inte, Staten klarar inte samma konststycke. Flugan kan mätas, vägas och avbildas, medan Staten heller inte klarar det provet. För allt den egentligen är, om man vill vara snäll, är en "överenskommelse" människor emellan. Vill man vara mindre snäll kan man helt korrekt kalla den för "ett hjärnspöke", då den egentligen bara existerar i våra huvuden.

Jag stötte just på en intressant definition här i England av "Staten".  Eftersom den kan vara till hjälp när man har med de indoktrinerade massorna eller de offentliganställda att göra - vilka tror att hjärnspöken kan ha auktoritet och makt över levande människor, så översatte jag den för att dela den här. Dessa tror nämligen att om något skrivits av en erkänd offentlig institution, så måste det vara sant. Medan saker som hävdas av en foliehatt som mig, måste vara fel.

Denna definition kommer från "The London school of economics and political science".

"Staten bör inte ses som en slags sammanslutning som inkluderar eller underordnar sig alla andra.

Staten är inte en enhet, vars intressen nära sammanfaller med de intressen som de grupper och
individer som faller under dess myndighet har, utan den har sina egna intressen. 

Staten är åtminstone, i viss mån, en främmande makt. Även om den är en mänsklig konstruktion, så är den inte under mänsklig kontroll. 

Staten är inte där för att säkerställa folkets djupaste intressen och den tjänar inte till att förena
dem, förlika dem med varandra, harmonisera folks rivaliserande intressen eller förverkliga
alla viktiga goda saker, som rättvisa, frihet eller fred. 

Även om det är fallet att dess makt kan utnyttjas då och då - så kommer detta att tjäna vissas
intressen - inte allas intressen. 

Staten är alltså en institution genom vilken institutioner och grupper försöker utöva makt.
Den är dock inte den enda sådana institution. Men den är också en institution som utövar
makt över individer och grupper. 

Staten är i slutändan en abstraktion, för den har ingen existens som ett materiellt objekt,
den är inte begränsad till ett visst område och är inte förankrad i någon viss person eller
samling av personer. 

Vidare så har frågan nu uppkommit, vad menar man när man säger
att Staten är en enhet i företagsvärlden? 
 Staten är ett företag på ett sätt som varken en människa eller folket kan vara. "


Så låt oss ta en titt på vad som sägs här.

Första paragrafen "Är inte en enhet som inkluderar eller underordnar sig alla andra". Betyder inte det att man inte nödvändigtvis är underordnad Staten? Eller att en grupp, sammanslutning, stiftelse, etc. inte behöver falla under statens jurisdiktion? Nästa fråga blir då, hur kan man befästa sin position utanför Staten?


Andra paragrafen erkänner att Staten agerar för sitt eget syfte och inte nödvändigtvis i folkets intresse.

Tredje paragrafen. "En främmande makt"  intressant. Något jag påpekat då och då, men som få kan få in i huvudet.

Fjärde paragrafen. Vill du ha förlikning, rättvisa fred eller frihet, förlita dig inte på Staten.

Femte. Detta är väl ganska uppenbart för de flesta. Vissa grupper använder Staten för att främja sina agendor.

Sjätte. Om Staten inte är den enda grupp som utövar makt, vad för andra grupper gör detta? Kanske olika ordenssällskap eller grupper som Bilderbergergruppen, etc.

Sjunde. Där har vi erkännandet att Staten inte är fysisk, har ingen placering i det fysiska rummet och är fristående från människan.

Åttonde paragrafen. Staten är ett slags företag.

Där har vi en hel del att tänka på. Om detta inte är klart som korvspad, så föreslår jag att du läser detta några gånger till, samt att du läser åtminstone dessa artiklar här i bloggen:

Vad är Sverige.


Så blev du till en slags slav.


Några har frågat om källan till denna. Jag har inte funnit den i London School of Economics site. Men fann detta dokument på en site där akademiker delar sina skrifter. Här är den fulla texten.

https://drive.google.com/file/d/1RTEAUEI0DO-rqFoq7NgS7fRbxrv2EHvB/view?usp=sharinglördag 4 april 2020

Vad vi bör prioritera nu.

Världen har ändrats. Vi lever inte i samma värld vi levde i för ett par månader sedan, och vi kommer högst troligt inte att gå tillbaks till den världen igen.

Kanske kan vi se fram emot en hel rad olika världar en tid framöver. Vem vet vad som egentligen är på gång, eller var som kommer att hända framöver - kanske inte ens de som drog igång allt detta.


Hur som helst, jag skriver inte detta för att älta dessa saker. De har ältats till döds, om ni vill ha min åsikt.

Det spelar inte egentlig roll där vi står och sitter om det som utspelas nu är orkestrerat av de "Vita Hattarna" som Q och Trump, för att "Dränera Träsket", eller av Den Djupa Staten / Kabalen för att tunna ut hjorden, tjäna grova pengar och förslava oss ytterligare. I vilket fall har vi ingen kontroll över detta spel.

Så vi borde använda denna tid som vi har givits nu (lite ledigt från jobber, för många) till att organisera våra liv för att vara bättre rustade att möta vad som nu kommer.

"Men hur kan vi göra det om vi inte vet vad som kommer?"


Vi kan knyta starkare band med vår familj, våra grannar och lokalsamhället. Vi kan lära oss ta hand om vår egen hälsa genom kost och naturmedel eller enkla billiga saker som att göra sitt eget Kolloidala Silver eller skaffa ingredienserna för att tillverka Klordioxid.


I synnerhet på landet eller i mindre samhällen kan folk organisera sig för att bli mer självförsörjande.
Här kan det vara en bra idè att prata med äldre som minns hur man levde utan el. kylskåp frys etc. (ifall allvarligare problem än ett litet virus kommer).  Kanske folk kan odla mer mat i sina trädgårdar. Kanske den där gamla jordkällaren med en rutten dörr och en massa skräp inuti, kan fixas upp för att lagra rotfrukter, äpplen, etc. över vintern. Kanske det vore en bra idè att lära sig konservera frukt eller göra eget sylt. De som bor i lägenheter kanske kan prata med en markägare i närheten och hyra en markbit för att odla grönsaker, potatis, bär, etc.  De flesta små gårdar runt städerna har blivit hästgårdar eller ligger obrukade. Men detta kräver planering för framtiden i en långt högre grad än vi nu blivit vana vid. Förr svalt man om vintern om man inte jobbade hårt under sommaren.

Kanske är detta som görs nu avsett att ta död på småföretagare en gång för alla, så att vi blir beroende på endast några få enorma globala företag som kommer att tillhandahålla "allt vi behöver". Vilket skulle göra oss väldigt sårbara och beroende. Då kan lokala utbytesnätverk för varor och tjänster tjäna som en garanti för större oberoende.

Tänk om mer krig bryter ut, eller handelsblockader införs så att det börjar bli brist på en massa saker vi tar för givet idag. Tänk om drivmedel tar slut och du inte har en el-bil. Du kanske inte ens kan finna bensin till en motorsåg för att skaffa ved, utan måste fälla trän med en handsåg. Vem vet.

Bättre att förbereda sig för det värsta än att bli tagen på sängen. Själv tittar jag allvarligt på att bygga en motor som drivs av magneter, vilken sedan kan driva en generator så att vi har el i huset. (England är mer tättbefolkat och har knappt någon vattenkraft och vindkraften är opålitlig). Men för att göra det behöver jag komponenter som nu är lätta att få tag i, men som kanske inte är lika lätta att hitta i framtiden. Hade vi inte nyligen spenderat lite besparingar på en semester som nu kanske inte blir av, så skulle jag kunna köpa allt jag behöver till detta. Kommer ingen kris, så får jag i alla fall billig el.

Det kan också vara en bra idè att skaffa sig lite verktyg for olika ändamål.  Om det skulle bli en i det närmaste total samhällskollaps (vilket inte är troligt) så kommer pengar att vara värdelösa. Till och med guld och silver, kommer att vare tämligen värdelöst. Däremot kommer en yxa, spade eller hacka att vara hårdvaluta, liksom mat, frön och kanske höns. Likaså solpaneler, vedspisar och generatorer.

Just nu har vi en otroligt värdefull resurs som inte nödvändigtvis alltid kommer att finnas där. Internet.  Så leta rätt på information du anser värdefull. Studera den och spar den där du kan finna den igen om nätet skulle stängas ner - eller censuren skulle bli än värre. Kanske till och med skriv ut extra viktig information och sätt det i en pärm.

De flesta använder nätet till skvaller, tjafs och selfies och att titta på underhållning. Titta istället på hur man gör saker som har med överlevande att göra, som att odla, bygga, reparera, etc. lär dig hur man kan hålla sig frisk med vad man äter och inte äter, etc. eller titta på de olika saker som beskrivs i den här bloggen, om hur man möjligen kan hävda sitt självägande och rätten att leva i fred oantastat.

Du kan inte påverka de beslut som nu verkställs, inte ens miljontals fransmän på gatorna i protest, har åstadkommit mycket - och att Svenskarna skulle göra något liknande är i det närmaste otänkbart.
Så ta hand om de nära och kära. Skapa grupper för olika intressen och aktiviteter, kontakta familj och vänner på landet och se om ni kan hjälpa dem med saker nu i utbyte mot att kanske få en fristad där om städerna skulle bli svåra att överleva i.  Eller om du bor på landet, fundera på hur du skulle kunna hjälpa släkt och vänner i staden och vad du skulle behöva i gengäld och vad de kan göra om de kommer.

Människan har alltid överlevt bättre när hon samarbetar med sina medmänniskor är när man slåss om resurser etc.

Ni som mer eller mindre känner till vad som händer bakom kulisserna och vad för slags "människor" som egentligen styr här i världen, kan behövas för att informera och försöka lugna andra som kanske upptäcker väldigt plötsligt att allt inte är som det verkar vara, och blir överväldigade av all information och allt som händer.  Människan har alltid haft behov av sunda ledare eller förebilder, men inte av hänsynslösa härskare.  Vaknar tillräckligt många så kan de vända ryggen år härskarna och skapa egna bättre alternativ till den sjuka värld vi har idag.

Troligen så kommer det hela att leda till positiva saker i framtiden. Jag känner mig inte särskilt orolig. Det kommer säkert att bli värre innan det blir bättre, men det kan vara vad som behövs för att väcka folk och få dem att inse att de måste ändra hur de lever. Men  om det går helt åt skogen, så kommer inte heller det att vara för evigt. För vi som mänskliga själar, är eviga och odödliga. Detta kanske inte är verkligt för dig nu. Men kom ihåg vad jag säger nu när du dör, och du kommer att se att döden inte är ett slut, utan snarare en ny början. Du och jag har troligen levt tusentals livstider i miljontals år bakåt. Vi är fortfarande här och i livet. Om vi lever några skitiga livstider framöver - vad är det i den stora bilden och i den evighet som ligger framför oss?

Tänk på Alex Colliers ord:

"Det finns de som tillhandahåller stöd, vänskap och kärlek. De ger oss glädje och lycka.
Det finns de som är fientliga, otrevliga eller svekfulla, de ger oss visdom och styrka."

Ta hand om er och dem omkring er.

Kentsöndag 29 mars 2020

Svara inte på dessa frågor...


Vi som har en smula hjärnkapacitet kvar och är kapabla att tänka en smula kritiskt, inser snart att det är något lurigt på gång i världen just nu. Jag hänvisar då givetvis till hysterin och nedstängningen av hela städer eller länder för att skydda oss från spridningen av COVID-19 (Corona 2) viruset.

Den här artikeln är dock inte om detta virus och kommer att vara aktuell långt efter att det är borta eller vi har blivit immuna mot det. Detta handlar om hur vi kan undvika att hamna i mer trubbel än vi redan är.

Om du följer vad som nu delas och skrivs i sociala media eller alternativa kretsar av de mer konspiratoriskt lagda, så har du kanske lagt märke till att idag florerar mer teorier om vad som tar död på folk nu och vad som egentligen pågår i världen, än vid någon tidigare liknande "kris". De kan inte alla ha rätt och det är näst intill omöjligt att med säkerhet säga vad som är sanning och vad som är inkorrekt eller lögn. Så låt oss heller inte spekulera i dessa saker.

Men en sak är säker, vi har aldrig sett en så drastisk reaktion från regeringar tidigare till någon sjukdom - inte ens i krigstid. Vidare så är de offentliga dödssiffrorna inte på någon nivå som rättfärdigar en sådan reaktion. Därför kan vi dra slutsatsen att något annat måste vara i görningen. Antingen är det ett biovapen som kommit på rymmen eller avsiktligt släppts och det är mycket värre än man ger sken av, eller så är det en rökridå för att dölja andra saker som man vill göra utan att folk skall fatta och sätta sig emot. Min magkänsla lutar mot det senare.

Men vi vet inte med säkerhet vad som är på gång eller vilken plan som jobbas på. Vi kan ju alltid hoppas på eller ha vår uppmärksamhet på en positiv utgång av det hela, men ifall detta inte är vad som kommer så kan det vara på sin plats att vara vaksam och försiktig.

Till exempel så kanske detta är en ursäkt att införa "obligatorisk vaccinering".  Eller att "lagstifta bort" en massa rättigheter som vi fötts med och som ingen människa eller grupp av människor har rätten att röra.

Om vi skulle få en total polisstat typ DDR eller värre, så hjälper väl knappast mycket kunskap eller strategier (utom kanske att gå med den vinnande sidan och skita i sina medmänniskor). Men detta är troligen ett för stort steg för vår kära Elit, som föredrar att ändra på saker lite i taget - så att vi knappast märker.  Men om man försöker göra sig av med lite grundläggande naturliga rättigheter eller spruta ämnen in i våra kroppar och försöka göra gällande att man har rätten att göra detta, så kan lite tips vara på sin plats.

De flesta kontakter med Stat och Myndigheter börjar oftast med att de kontaktar oss. Oftast sker det genom ett kuvert med fönster på. Eller så kommer de och knackar på dörren. Båda är ett slags fiskande från deras sida. Man slänger ut en krok med en mask på och hoppas att fisken skall nappa.
Det krävs att vi nappar, för egentligen har de ingen annan makt än den vi ger dem (utom där vi låtit det gå så långt att de öppet kan använda naket våld, men även där har vi givit dem denna "makt" genom att inte inse vart det var på väg och sätta stopp för det).

Den här artikeln är mest avsedd att ge förslag på hur man bemöter dem som knackar på dörren. De kan vara i uniform eller civilklädda. Det spelar ingen roll hur de ser ut. Om du inte känner dem, var på din vakt. Ge dem inte något de kan använda emot dig.

Det första som kommer ur deras mun efter en hälsning är troligen "Är du XXXXX?"  Eller så räcker de över ett kuvert eller papper med ett namn på och frågar om detta är du.  Om du svarar "Ja" så har du nappat på kroken.  

Vad gör man då istället?
Börja med lite frågor. Till exempel "Vem är du och vem/vad representerar du?"  eller "Kan jag få se en legitimation?" eller "Vad gäller detta?".
Om det är något oskyldigt så kommer de att förklara och du kan då ta ställning till hur du vill fortsätta.
Men om de kontrar med att du måste identifiera dig först, innan de kan säga något, så är det normalt bättre att avsluta mötet där. Be dem skriva istället. Eller så kan man ha lite roligt med dem och se vart det bär.

Frågar de till exempel om namnet (Är du Kent Bengtsson?) eller visar upp namnet och undrar om det är du, så skulle man kunna kontra med "Frågar du mig om jag är ett namn? Är jag inte en människa? Är inte ett namn bara en slags etikett för att särskilja människor? Vill du veta om jag bara är en 'etikett'? I så fall är svaret Nej". 
Kanske rullar de med ögonen och omformulerar frågan till "Är de den människa vars namn är Kent Bengtsson?".  Här skulle jag personligen säga "Som jag förstår det så finns det två Kent Bengtsson. Den ena är Kent av familjen Bengtsson en levande människa. Den andra är Herr KENT BENGTSSON vilket är en juridisk person med ett personnummer. Vilken är det du försöker få kontakt med?". [om detta är nytt och obekant för dig läs denna artikel "Så blev du till en slags slav" här i bloggen. Detta är troligen den mest viktiga artikeln att förstå här. Så se till att du läser den.]

Jag skulle kunna säga att i 100% av fallen så är de efter Herr KENT BENGTSSON med personnummer - för Kent av familjen Bengtsson skapades av Moder Natur, och Staten eller Bolag har ingen auktoritet över Naturen.


Om de medger att det är den Kent Bengtsson som har ett personnummer, förklara att du inte agerar i den rollen utom i några speciella omständigheter. Förklara vidare att sedan slaveri inte är tillåtet längre, så kan ingen begäras att göra saker gratis. Därför får de vara så snälla att betala mig om de vill att jag agerar i den rollen. Dra till med ett vanligt konsultarvode och begär att de betalar innan du kommer att axla rollen av Herr KENT BENGTSSON. De kommer inte att ha pengar till detta och kommer inte att lägga ut av sina personliga pengar heller. Och går de tillbaks till kontoret och ber om pengar, så kommer de knappast att få det.

Du har inte vägrat att samarbeta, utan har bara gjort en skälig begäran, och de kan inte fortsätta utan din förskottsbetalning. En hyresvärd vill bli betalad i förskott. Skattmasen vill ofta bli betalad i förskott, firmor och hantverkare vill ofta bli betalade helt eller delvis i förskott, så det är inte en oresonlig begäran.

Diskutera inte ärendet i fråga alls. Du agerar inte som Herr KENT BENGTSSON ännu, men om du börjar diskutera saker som bara angår Herr KENT BENGTSSON, så kan de lugnt anta att du nu agerar som denna juridiska person, och se det som grönt ljus att fortsätta med vad de nu hade planerat (dra ner dig till polisstationen och häkta dig, eller till ett sjukhus för att vaccinera dig, eller kliva in och ta för sig av allt de vill i ditt hem, eller till en militäranläggning för att tjäna som en soldat för dem. eller en massa andra möjliga saker som de vill, men du kanske inte alls vill.

Skulle de hänvisa till "Lagen" och påstå att lagen säger att du måste lyda dem eller komma med, be att få se lagen. Be dem bevisa att lagen tillämpar på en fri levande människa som skapats av Moder Natur. Ofta, utan att ens gå in på detta med människa gentemot PERSON, så visar det sig att lagen inte säger vad de påstår att den säger, och det hela rinner ut i sanden med bara denna enkla lösning.


Det kan vara en mycket bra idè att skicka ett tillkännagivande till olika myndigheter där man gör klart att man inte godtar vissa saker och förbehåller sig rätten att få betalt i förskott för att agera i rollen av den juridiska personen, speciellt om man nu använder denna "pandemi" som en ursäkt till att införa undantagstillstånd eller ta bort friheter och rättigheter vi tagit för givna tidigare.

Det är en ganska universell princip när det gäller lag och rätt att den som inte uttrycker att de inte håller med, måste hålla med. Se bara på alla Amerikanska domstolsdrama på TV eller i filmer. När åklagarsidan eller försvaret inte håller med om något så säger de högt och tydligt "Objection!" och specificerar vad de inte håller med om. Om de inte gör detta så kommer Domaren inte att ingripa och ändra på vad som sades eller gjordes.
Om de senare kommer och klagar att vad som sades eller gjordes inte var rätt, så får de oftast frågan "Varför reste du inte en protest eller reservation när det först togs upp?". Kanske försöker man lära oss något, väl medvetna om att de flesta är alltför dumma eller lata för att göra något i alla fall.

Detta får räcka för tillfället. Den här bloggen innehåller en mängd förslag för hur man kan tas med liknande situationer. Här är lite förslag till vidare studier. Vänta inte tills det är för sent att agera. Bättre att förekomma än att förekommas.Den första som jag nämnde ovan, och som tål att läsas flera gånger (såvida du inte är väl insatt i vad jag skriver om) är Så blev du till en slags slav.


En artikel som täcker detta med att använda frågor som ett slags självförsvarsvapen är  Kluriga Frågor.


En annan artikel är Lathund för regimkritiker. Som nämner olika saker man bör tänka på när ett någorlunda fritt samhälle börjar begränsa ens friheter.


Läs gärna När myndigheterna kommer för saker som kan vara till nytta när man får besök av "Storebror".


En lite mer avancerad artikel är "Därför behöver du förstå lite om lagen" som tar en lite djupare titt på allt detta.

Och sist men inte minst en lång artikel på Engelska från min Engelskspråkiga blogg. Den kan ses mer som ett litet kursprogram för dem som vill lära sig mer om hur man på olika sätt kan försvara sig eller undvika olika fallgropar man lätt kan hamna i. Länkar till vidare studier av dem som vet mer än jag.
Educate Yourself.

Lycka till!  Jag hoppas du fortsätter att lära och sedan agerar på vad du lärt.

Kent