måndag 31 augusti 2015

Dessa Satans Frihetsivrare!







Jag har nämnt ibland hur vi lever i ett samhälle där allt blivit ”upp o ner” samt ”bak o fram”.

Lag och Ordning” har mer blivit en ursäkt att förtrycka oss eller råna oss på mer än bara skatter.

Sjukvård” betyder knappt längre att vårda sjuka så att de blir friska, men snarare att hålla dem i ständig sjukdom, så att de förblir bra kunder för läkemedelsindustrin och dess lakej, ”Läkemedelsverket”. Det är förbjudet att ”bota” sjukdomar – man får bara behandla dem nu.

Kärlek” blir mer och mer synonymt med ”Sex” och ”Porr”. Vill man vara cool, så skall man ofta vara ”sexig”. Vill man synas så skall man vara sexig. Porr var en gång i tiden huvudsakligen något som vuxna män konsumerade. Idag är det en del i de flesta ungdomars liv, och tillgänglig gratis på nätet. Hur påverkar detta hur vi ser varann?


Nyheterna” är inte längre så mycket där för att informera oss om världsläget, utan för att presentera oss med ”information” som noga utvalts för oss, och som ofta är resultatet av planerade händelser eller till och med händelser som aldrig hände – men som agerats ut av skådespelare, för att driva på någons agenda i att forma vår opinion.

Pengar” idag, är skapade genom lån, så är i själva verket ”skuldsedlar”.

Mat” har tagit så många omvägar från bondens fält och hagar och fått så många kemikalier tillagda, och har ofta processats så mycket att den i vissa fall inte kan kallas föda längre. (ett labb i USA gjorde en gång ett experiment. De matade råttor med en frukostflinga enbart, och några andra råttor matade de enbart med kartongen. De som åt kartongen levde lite längre än de som åt innehållet) Nu talar man om att fluorera mjölk i skolorna.

Välfärd” har blivit något som bara är materiellt. Glöm värme och omtanke. Glöm gemenskap och tillhörighet. Glöm trygghet och samhörighet.

Jag skulle kunna fortsätta med massor av liknande exempel på hur vi manipulerats till att acceptera motsatsen till vad som var menat eller som en gång var.

Uppvaknandet

På senare år så har en hel del folk börjat vakna upp till detta – både som ett resultat av att de tydligt kan se hur samhället försämrats och för att det nu finns en massa information, som aldrig släpptes fram i massmedia, tillgänglig på nätet.

Detta har resulterat i sin tur att en massa människor har börjat ifrågasätta om vi alls behöver härskare som dikterar allt vi gör. Speciellt när det gör ett sådant skitjobb av det hela.

Olika individer och grupper har börjat propagera för mindre eller inga politiker, ämbetsmän eller lagar och förordningar. De menar på att vi kan göra ett bättre jobb själva i att styra våra liv och våra samhällen. Dessa utgör givetvis ett hot mot den etablerade makteliten.

Detta har pågått längst i den engelskspråkiga världen, speciellt USA och Kanada, men också i Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Här har dessa grupper och individer ifrågasatt och motarbetat den etablerade maktapparaten så mycket att de börjat angripas i media i hopp om att den stora allmänheten skall avskräckas från att anamma dessa tankar och tillvägagångssätt.

En negativ Etikett

Som vanligt så försöker man manipulera med språket självt. Genom att omdefiniera eller förvränga ord för att ge dem en negativ klang.

Så termer som dessa frihetsivrare givit sig själva har nu anammats av media i en negativ ton.
Robert Menards ”Free Man on the Land” som förkortats till ”Freeman”, har blivit ett skällsord inom polis och rättsväsendet i Kanada och USA. I USA så varnar man för ”Sovereign Citizens” (suveräna medborgare, suverän i betydelsen ”enväldig, oberoende, självständig”) som en terroristgrupp, vilken man givit en massa lögnaktiga beskrivningar. I Kanada beskrev ett internt memo ”Freemen” som det största hotet mot Kanada. (Och det är troligen sant, om man ser ”Kanada” som den juridiska person (fiktion), inte olikt ett företag, som försöker tillskansa sig all makt och kontroll över ett folk och ett land, i sken av att vara en legitim regering som representerar folkets vilja. Men det verkliga påtagliga Kanada, som består av människor, djur växter, land och vatten, lär knappast hotas av att dess folk blir mer medvetna och fria.)

Vi kan se liknande exempel i svenska språket där ord som ”Zigenare”, ”Tattare”, Neger” gått från att ha varit ord som beskrev en viss folkgrupp, till att bli ett skällsord.

Detta är inget annat än ett försök att diskriminera, diskreditera och isolera dem som inte vill vara slavar till den rådande makteliten. Man försöker att dra alla över en kam. Man vill få det att se ut som om vi här talar om en organiserad grupp – när verkligheten är det motsatta. Inom den så kallade ”Frihetsrörelsen” så har vi alla möjliga filosofier och strategier. Det är ibland lättare att se skillnader än likheter mellan olika synsätt. Dock går ”frihet” som en röd tråd genom alla varianter.

I Sverige har väl inte tillräckligt många börjat att aktivt ifrågasätta och motarbeta statsapparaten för att detta skall ha kommit igång på allvar. Men vänta bara. Någon term kommer säkert. Troligen blir det ”Vakna”.

Så inom en snar framtid om du beskrivs som ”Vaken” så betyder det inte längre ”Någon som öppnat ögonen och som ser verkligheten som den är” utan kommer att betyda ”Någon som har huvudet fullt av griller om att han eller hon är fri och har rätt att göra som han/hon vill, utan hänsyn till sina medmänniskor, oavsett vad lagen säger, och som utgör ett hot mot land och rike, och som mycket väl kan tänkas sabotera vårt samhälle och orsaka död, förödelse och lidande”. Eller så blir det en annan term än ”Vakna”, men något kommer det att bli.

Detta skedde med Anarkisterna för länge sedan. Anarki betyder egentligen ”Utan härskare eller ledare”, men har kommit att betyda; ett samhälle där alla härjar som galningar och har ihjäl, stjäl från eller terroriserar varann. Den populära bilden av en Anarkist är en snubbe med ett elakt leende som smyger omkring med en bomb i famnen.

De bryter mot sina egna regler

Att sätta en etikett på folk är inte bara diskriminering eller ett försök att placera dem i ett fack, det är också ett brott enligt systemets egna regler mot våra grundläggande rättigheter som människor.

Här är några exempel på internationella konventioner som Sverige antagit. Se om ni kan hitta exempel på hur den offentliga sektorn eller makteliten bryter mot något här:

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Del I Artikel 1:

”1. Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 2. Alla folk får för sina egna syften fritt förfoga över sina egna naturrikedomar och naturtillgångar, men det får inte ske till men för förpliktelser som härrör från det internationella ekonomiska samarbetet, som vilar på principen om det gemensamma intresset och den internationella rätten. Ett folk får inte i något fall berövas sina möjligheter till försörjning. ”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 7

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 30

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


Håll bara i tankarna att detta är ett försök att placera våra Naturliga Rättigheter under mänsklig lag. Listan är inte komplett, då den bland annat utelämnar vår rätt till självförsvar. Jag lade in denna text här för att visa vad som redan erkänns inom deras eget system.

Om du börjar undersöka detta finner du säkert en massa interna regler som de bryter mot hela tiden. Det är lite som försäkringsbolagen agerar med sin ”risk analys”. De har folk som beräknar riskerna med att inte hedra sin del av avtalet. Telefonisten på försäkringsbolaget säger till folk som ringer in ”Tyvärr täcker din försäkring inte detta”. 90% ger upp där. Tio procent läser vad den finstilta texten sade och begär att få tala med någon chef, som ger en mer involverad förklaring varför i deras fall försäkringen inte täcker skadan. Kanske en eller två procent hotar med domstol eller att gå ut i media, och de får sin kompensation. 98% besparing direkt! (Det här är bara ett exempel. Jag skulle tänka mig att svenska försäkringsbolag är lite ärligare.)

Tänk bara hur många böter och avgifter som aldrig skulle betalas om folk kände till sina rättigheter och vilka lagar och regler det offentliga är skyldiga att följa. Eller förstod vår relation till vår Juridiska Person (vilken var vad som fick böterna eller avgifterna, egentligen).


Frihet = Underlydnad

Vi måste slå vakt om och kämpa för frihet om vi vill ha den. Om inte kommer de som ser oss som boskap eller slavar att göra allt de kan för att få oss att vilja avskaffa frihet. De har gjort ett hyfsat jobb hitintills med svenskarna.

När någon försöker placera en etikett på dig, som ”Vaken”, ”Frihetsivrare”, ”Frihetssökare” eller ”Freeman”, låt dem inte göra detta, utan svara med att utmana antagandet med en rad frågor som de vill undvika:

”Det lät som om du just gav mig en etikett där. Säg mig, vad exakt menar du när du refererar till mig som en ”Vaken”?

”Säger du att jag inte har rätt att vara fri eller tänka fritt och självständigt?

”Försöker du att diskriminera mot mig genom att ge mig en etikett och därmed placera mig som en individ under någon slags negativ rubrik eller kategori? Är inte det diskriminering?”

”Kan du förklara för mig hur vad du just sade inte är ett brott mot FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna?”

Ge dem lite rep så de kan hänga sig själva.

En god ledare för ett folk, har folkets stöd. Han eller hon agerar med folkets intresse i åtanke, både i stort och utan att trampa på individens rättigheter.

En sådan ledare behöver inte stöttas av en enorm Media, PR, eller Vålds-apparat vars syfte är att forma folkets tänkande till att acceptera vad ledaren gör. Han eller hon skulle ha en nära kontakt med vanligt folk och vara medveten om deras dagliga liv och problem, så att han/hon kunde hjälpa att förbättra samhället i fråga så att folk kunde leva i frihet, trygghet och välstånd.

Problemet här är att makt korrumperar, så ju mindre ledare vi har desto bättre. Ju mer lokalt vi styr oss själva desto bättre. Därför bör också avsikten hos ett ledarskap vara att fostra en anda av självstyre och ansvarsfullt agerande i allt vi gör, så att kanske en vacker dag vi kan avskaffa ledarskap och bara ha vissa regler för hur vi umgås eller bedriver utbyte med varann.

Kanske skulle jag sagt ”härskare” snarare än ”ledare”. Jag tror aldrig vi kan ha organiserade samhällen utan någon slags ledarskap. En fabrik eller byggplats utan en förman får inte mycket gjort. Ett skepp utan en kapten kommer inte långt. Ett sammanträde utan någon som dirigerar vem som kan tala när, blir bara till högljutt käbbel.

Vad är viktigare än Frihet?

Vi har idag ett område som förblivit ganska ocensurerat hitintills. Det är internet och sociala media. Plus givetvis den privata sfär där människor pratar med varandra direkt, ansikte mot ansikte.

Vi måste använda dessa fria kanaler medan vi har dem, till att tala om dessa saker. Ingen vill leva i en polisstat där man är rädd för att öppna munnen ifall någon skall höra eller ange en, och man blir bortfraktad till ett arbetsläger någonstans. Om du skrapar lite på ytan så ser du snart att vi är på väg dit. Men denna gång så har makteliten elektronik och nya vapen till sitt förfogande som skulle göra en revolution mycket svårare att genomföra än i det förflutna.

Så prata med folk. Läs och spara information medan den finns tillgänglig. Stå upp för dig själv och dina rättigheter medan du alls kan hävda dem. Sprid frihetsrelaterade tankar och idéer till folk du känner och möter.

Ifrågasätt alla försök till kontroll och utpressning från officiellt håll.

Vår nuvarande maktelit vet mycket väl att vi är alltför många för att hanteras med direkt fysiskt våld eller kontroll. De behöver oss och vår lydnad långt mer än vad vi behöver dem. De vill inte att vi skall genomskåda deras lögner och påstådda makt. De förstår att om vi skulle inse sanningen om vad de i själva verket gör, så skulle de snart få hitta hederliga jobb.

Titta på Naturen. Den är nog det närmaste vi kan komma, vad universums skapare avsåg. Ser du några regeringar i naturen? Ser du några nedskrivna lagar? Ser du ledare annat än i små sociala grupper? De livsformer som ruinerar den miljö de är beroende av eller som tar död på de livsformer de behöver för föda eller skydd, slutar snart att existera. De tog död på sig själva. Låt oss inte gå samma väg.


Utan frihet kan inte mycket förändras.




Kent