tisdag 12 maj 2020

Tillkännagivande av rättigheter

Vi går nu mot vad som verkar vara en framtid där man kommer att försöka utöva mer kontroll och restriktioner över oss människor.

Detta kommer att göras under antagandet att vi har godkänt att de institutioner som hittar på mer regler och "lagar", kan göra detta med oss. Men det är bara ett antagande, och inte ett faktum.
Ett antagande kan ses som sant, tills dess att det motbevisas eller utmanas.

Man kommer att rättfärdiga dessa ingrepp på våra friheter och rättigheter, med att det är för vårt eget bästa och "allas goda".  Ett svepskäl som används för att införa mycken ondska i vår värld, i det förflutna.

Så om du inte redan gjort klart för Staten och dess olika avdelningar, var du står när det gäller detta, så är det hög tid att göra så nu.

Vad som verkar troligt är att man kommer att försöka begränsa vår rörlighet, vår samverkan med varandra, mötesrätten, vår rätt att fritt uttrycka vad vi vet, tycker och tror, vår rätt till fullständig kontroll över våra kroppar, vår rätt till våra barn, vår rätt till att avstå from medicinering och vaccin, etc. etc.

Kanske förtjänar vi som mänsklighet detta, eftersom vi inte precis har agerat ansvarsfullt gentemot varandra eller emot de andra livsformer som lever på denna planet och som har rätten att existera här med. Detta gäller inte bara dem som styr och ställer, utan i lika hög grad dem som inte kan bry sig att lära sig sina fri- och rättigheter, ta ansvar för sin omgivning, ta andras väl i åtanke och se andra som sina likar, med lika värde.

Mitt problem med det som nu drivs igenom är att den styrande klassen, om någon, är full av ruttna ägg som genom historien förgripit sig på vanligt folk, deras barn, etc. samt de har undanhållit kunskap och teknologier som skulle kunna ha gjort allas liv bättre, så de sitter knappast på någon hög moralisk pedestal själva.


Så jag har sagt, här och där att man behöver tillkännage att man inte godkänner att dessa saker görs eller att ens fri- och rättigheter tas ifrån en. Om man inte gör detta så kan det ses som att man ger sitt tysta medgivande.

För att underlätta detta har jag gjort det nedanstående tillkännagivandet, som är vad jag avser att skicka iväg när jag bestämt vilka som är bäst att skicka det till.  Det är skrivet i den stil jag personligen skulle använda, och det beskriver saker som jag insett och ser som sanna.

Om du vill använda detta som ett rättesnöre för ett eget sådant tillkännagivande, så föreslår jag att du inte bara kopierar texten, utan gör den din egen, så som du skulle uttrycka dig och med dina egna sanningar. Du gör givetvis så helt på eget bevåg och ansvar. Jag kan stå för mina egna handlingar och åsikter, men inte för dina eller någon annans.

Om du inte gör detta, så kan du knappast klaga om man vill vaccinera eller chippa dig eller man försöker hindra dig att resa eller arbeta för att du inte är "fullt vaccinerad" eller chippad.

Jag har gjort texten ganska utförlig och förklarande, helt enkelt därför att jag inte tror att någon av ens adressater kommer att öppna brevet personligen, och jag vill att den som först ser detta skall kunna fatta något av vad man säger. Dels för att utbilda dem och dels för att det förhoppningsvis får dem att vidarebefordra det till den som verkligen behöver få det. Om man inte förstår något är det lättare att avfärda det som strunt.

OK, här är min version:


TILLKÄNNAGIVANDE

Till alla och envar, människa som juridisk person, som berörs av nedanstående.

[Eller: Till människan (Sven Svensson) som under arbetstid agerar i egenskap av (befattning).]

Anmärkning: Alla ord i detta tillkännagivande, har den betydelse som undertecknad givit dem. De har inte nödvändigtvis samma betydelse som brukas inom juridiska texter eller i Statliga skrifter.
Om något är oklart, kontakta undertecknad för klargöranden.På grund av ändringar inom Sveriges interna regelverk gällande inskränkandet av Svenska Medborgares fri- och rättigheter under våren 2020 och vad som vissa individer i förtroendeställning förespråkar när det gäller att försöka tvinga alla att vaccinera sig och att antingen chippas eller ha ett vaccinationspass för att få använda allmänna eller privatägda transportmedel, lokalt eller internationellt, eller andra liknande saker som strider mot var och ens naturliga medfödda rättigheter, så vill jag att ni noterar och arkiverar detta tillkännagivande och delar det med alla berörda myndigheter.

Min förståelse.

Som jag förstår det så är jag en av Moder Naturs skapelser. Människan är en av livsformerna på denna vår Jord, vilken är vår hemplanet. Som sådan svarar jag först och främst till Moder Natur, som tycks ge var och en ganska fria tyglar när det gäller var och hur vi lever – i synnerhet om vi lever i harmoni med vår omgivning och orsakar minimal skada. Vilket tycks vara Naturens ordning.

Mänskliga påfund, som av människor påhittade och nedskrivna lagar, regeringar, EU, Länsstyrelser, Kommuner, och andra offentliga institutioner, pengar, kontrakt, avtal, fördrag, etc. är alla människans skapelser. De är också icke-materiella saker som hittats på eller kommits överens om, och kan endast existera när alla berörda är överens om dem - i motsats till påvisbara saker i den fysiska verkligheten, vilka existerar vare sig vi tror på dem eller ej.

Skaparen är alltid överordnad Skapelsen, för skaparen kan skapa sin skapelse, men skapelsen kan inte skapa sin skapare. Därför har skaparen alltid full auktoritet över sin skapelse och rätten/makten att bestämma över den, men också rätten att välja att underordna sig sin skapelse, om skaparen så behagar. I det senare fallet har Skaparen alltid förbehållet att upphäva det onaturliga förhållandet av att Skapelsen är överordnad Skaparen, närhelst detta inte längre passar eller är förmånligt.

Vad jag förstår så är vi, som naturliga människor, födda fria och likvärdiga med alla andra människor. Slaveri / ofrivillig underkastelse, är inte längre en acceptabel praxis någonstans på vår Jord, och de flesta nationer har skrivit under konventioner till denna effekt.

Därför kan inget användande av fysiskt våld, tvång, hot, frihetsberövande, tvångsmedicinering, eller dödande av en annan människa vara legitimt mot en fredlig människa. Enda omständigheten det kan rättfärdigas under är i var människas rätt till självförsvar, eller rätten att försvara dem som inte kan försvara sig själva – som i fall av en våldsverkare, tjuv eller bedragare, vilka genom att inte respektera andras fri- och rättigheter, har sagt upp sina egna.

Med ovanstående i åtanke, så måste all samverkan mellan olika människor, mellan människor och juridiska personer, samt mellan olika juridiska personer, vara medveten, informerad och frivillig – utan tvång eller hot. En sådan samverkan måste vara överenskommen av båda parterna, som i ett kontrakt av något slag.

En människa kan ”kontraktera bort” sina mänskliga rättigheter och sin suveränitet i viss grad. Till exempel som deltagare i en kampsport, där deltagarna kan idka visst våld emot varandra. Men även där finns regler för hur man kan ge upp kampen och därmed ha rätten att inte längre skadas.
Eller när man tar anställning och går med på att underställa sig andra, vilka man ger rätten att beordra en att göra vissa saker som överenskommits. Men även där, har man som del av kontraktet en procedur för att upphäva det, och underställandet görs normalt för någon slags kompensation i form av pengar eller naturaförmåner.

Om du som läser detta, anser att jag har fel i dessa antaganden. Var vänlig visa mig var och hur jag har fel. Eftersom jag skriver detta som den levande människa jag är och inte i kapacitet av någon juridisk person, såsom en medborgare, person med personnummer, skattebetalare, bilförare, etc. så kan du inte använda lagar eller regelverk som hittats på av mina medmänniskor och likar, vilka jag inte gått med på att följa, utan måste använda obestridliga fakta som kan observeras i den påtagliga verkligheten.

Om du inte kan framvisa sådana obestridliga fakta, så medger du att jag har rätt i mina antaganden ovan, och att de är sanna.


Mina rättigheter

Mig veterligen, så har jag inte ingått i någon överenskommelse eller något/några kontrakt där jag med full vetskap om alla faktorer och all information som gäller, medvetet och frivilligt gått med på att, varken som människa eller i kapacitet av den juridiska personen KENT ERIK BENGTSSON (personnummer) gått med på att underställa mig någon av människor påhittad institution, såsom Sveriges Regering och myndigheter, EU, FN, WHO, IMF, etc. Dessa är alla underordnade människan, i det att människor har skapat dem. Jag är en människa i den påtagliga verkligheten – de är fiktioner som bara existerar i vår tankevärld och på papper.

Om du anser att jag misstar mig här, var vänlig påvisa när var och hur jag presenterades med alla fakta rörande min samverkan med dessa påhittade institutioner och hur jag uttryckte mitt medgivande till att låta dem bestämma över mig och mitt liv. Visa mig också var jag gavs informationen om hur jag kunde säga upp detta förhållande när jag så önskar. Visa mig dessa överenskommelser med min egenhändiga underskrift.

Om detta inte gjorts och det inte finns ett uttryckligt överenskommet kontrakt som uppfyller alla delar av ett laga kontrakt, så ser jag det som att jag inte har någon skyldighet att lyda Sveriges eller EUs ”lagar” och regelverk, vare sig det existerande eller framtida sådant. Det avlägsnar vidare alla rättigheter dessa institutioner anser sig ha när det gäller att göra något som helst med min kropp oavsett vad för rättfärdiganden man använder. Enda undantaget skulle vara där jag faktiskt har orsakat en eller flera av mina medmänniskor skada, fara eller förlust av ägodelar eller rättigheter.

Så om du inte kan påvisa detta, så antar jag att jag är i full besittning av alla de rättigheter jag föddes med på denna vår Jord. Som att fritt och oantastat färdas var jag vill på land, vatten och i luften. Som att göra vad jag vill med min kropp. Som att samverka med eller inte samverka med mina medmänniskor eller juridiska personer, såsom bolag, regeringar, myndigheter enligt eget tycke. Att forma överenskommelser med den jag behagar utan inblandning av någon annan tredje oinbjuden part (som till exempel Stat eller Kommun).

(för dem som har barn som ännu inte är vuxna:

Jag och min partner har full auktoritet över vår avkomma. Vi och Moder Natur skapade våra barn. De tillhör oss och är vårt fulla ansvar tills den dag de är redo att själva klara sig i livet eller fyllt 18 år. De tillhör inte Staten och Staten har ingen rätt att lägga sig i hur vi tar hand om våra barn och har inte någon rätt att förbigå oss föräldrar i några beslut rörande våra barn, till den dag de är redo att själva axla ansvaret för sig själva.

Samma gäller våra barns juridiska personer (NAMN och personnummer). Vi är i full kontroll av dessa tills våra barn är redo att själva axla ansvaret för dem.)


Gällande min ”juridiska person”.

I det att varje regering är en artificiell/juridisk person, en abstrakt skapelse och något som endast existerar i människans sinne, så kan en regering endast samverka med andra artificiella/juridiska personer. Det påhittade, i det att det saknar verklighetsanknytning eller substans, är därmed uteslutet från att skapa eller uppnå jämlikhet med med det påtagliga. Den legala manifestationen av detta är att ingen regering, såväl som ingen lag, domstol, etc. kan involvera sig med något annat än artificiella/juridiska personer såsom bolag, stiftelser, etc. och kontrakten emellan dem.”

Detta lär vara ett utdrag ur ett Amerikanskt domslut från Sjuttonhundratalet. Jag använder det för att det illustrerar att en regering och dess lagar inte är en del av den fysiska verkligheten, och att dessa inte kan involvera sig med oss levande påtagliga människor, annat än genom en annan ”abstrakt juridisk person”.

Som jag förstår det så har man i ett slags försök att kontrollera och bestämma över en fri människa (och få denna människa att tro att det interna regelverket inom den juridiska personen ”Sverige” gäller på den fria människan), skapat en annan juridisk person med samma namn som människan. Detta är ”vår person”, vilken endast är en ”representation” av människan den representerar.

Eftersom levande människor inte kan inträda i den påhittade världen av bolag, stiftelser, myndigheter, föreningar, etc. mer än en människa kan kliva in i den påhittade världen i ett dataspel, så behövs en ”avatar” för att agera inom den fiktiva juridiska världen, precis som man behöver en för att spela i ett dataspel. Denna Avatar är vår juridiska person. Vilket i mitt fall är Herr KENT ERIK BENGTSSON (personnummer). Lägg märke till stavningen. Endast stora bokstäver, som namnet på ett skepp (ett annat livlöst objekt, om än i den påtagliga verkligheten, som används för att flytta på saker från ett ställe till ett annat). Men jag anser att eftersom fiktionerna inte kan se människan, så är all korrespondens från fiktioner som Stat eller företag, alltid riktad till den juridiska personen oavsett hur namnet skrivs.

Sedan de flesta transaktioner idag äger rum inom den fiktiva sfären av olika fiktioner och juridiska personer, så måste varje människa ges en juridisk person så att hon kan göra affärer och transaktioner via detta medium – vår person.

Lägg märke till att ingen av oss fick lära detta i skolan, istället låtsades man att människan och personen var sak samma. Men är de verkligen det? Inte vad jag kan se. Vidare så vill jag tillkännage att jag inte fått full information om allt som rör min person och dess förhållande till mig och andra fiktiva enheter. Så jag kan bara anta vissa saker om den.

Återigen, om jag har fel i dessa antaganden, visa mig när var hur i obestridliga fakta som lätt kan observeras. Om inte så medger du att detta stämmer.

Som en slutsats av det ovanstående så antar jag att min juridiska person är en stiftelse, ett bolag eller ett statligt ämbete. Stiftelse är troligast, då det inte föreligger någon skyldighet att informera en förmånstagare av en stiftelse om stiftelsens detaljer. Jag antar vidare att jag som människa ses som en förmånstagare av denna stiftelse ibland, och som dess administratör eller betalningsansvarig vid andra tillfällen, enligt vad som passar Stat och myndigheter för varje situation.

Så låt mig som Skapare träda in här och lägg saker till rätta så mycket jag kan med mina begränsade kunskaper. Jag är Stiftaren/skaparen av den juridiska personen. Den kunde inte skapas utan att jag föddes och min födsel registrerades. Den representerar mitt värde som människa och värdet av min födslorätt/andel av det fysiska landet. Jag är också en förmånstagare av denna stiftelse, eftersom jag enligt ovan behöver den för att kunna göra affärer och agera i eller via fiktionernas värld.
Eftersom en stiftelse inte är en stiftelse om samma individ håller alla tre positionerna av Stiftare, Administratör och Förmånstagare, och eftersom jag inte givits full information om hur allt fungerar gällande denna form av juridiska person, så kan jag inte vara Administratören, vars roll måste falla på Staten eller något annat bolag vars syfte är att fylla denna roll.

Så i min roll av Stiftare förbehåller jag mig rätten att antingen informeras med all relevant information om exakt vad min juridiska person är och alla aspekter av den, både juridiska och finansiella. Var vänlig tillhandahåll var jag kan erhålla denna information. Om ni underlåter att göra detta, eller om jag ogillar vad som framläggs, så kan jag besluta att diktera mina egna direktiv för denna stiftelse, bolag eller vad det nu är.

Jag vill vidare göra klart att jag endast undantagsvis agerar i denna roll, av min juridiska person KENT ERIK BENGTSSON (personnummer). För det mesta så är jag bara mig själv som människa i den påtagliga verkligheten obunden av fiktionernas regelverk. Om jag färdas på vägarna så gör jag det som människa, även om jag för min och andras trygghet följer de mesta trafikregler. Om jag hanterar pengar och krediter via konton, så gör jag givetvis så via min person.

Jag tar betalt för att agera i denna roll. Sedan vi etablerat ovan att vi inte praktiserar slaveri, så kan ingen förväntas arbeta gratis (såvida inte detta uttryckligt överenskommits). Jag har inte gått med på att agera som eller för min person gratis. Så om någon vill att jag agerar för min person och det är en skälig begäran, så kommer jag att tillkännage mitt pris om och när en sådan situation uppstår. Betalning förväntas i förskott.

Som förmånstagare av den, har jag rätt till saker som ett Pass för att kunna färdas mellan olika länder. Jag har vidare rätt till andra förmåner som den ger, som sjukvård, pension, etc.
Jag har rätten att använda min person för att driva handel, flytta valuta, etc.

Jag antar vidare att eventuella konton knutna till min person kan innehålla avsevärt värde, och vill informeras om hur jag kan få tillgång till dessa uppgifter och tillgångar. Jag håller inte andan i väntan på svar på detta, men det skall och bör sägas, vilket jag nu gjort.


Avslutningsvis

Det ovanstående borde i stora drag täcka vad jag kan och inte kan göra som människa eller när jag agerar för eller som min person.

Andra som har gjort den här typen av tillkännagivande gillar att sammanställa en lång lista av rättigheter som de hävdar att de har – som att bära vapen, äga och använda narkotiska preparat eller ämnen de anser kan vara bra för deras hälsa, vilka är förbjudna i fiktionernas värld, köra utan körkort eller över hastighetsgränsen, etc. etc.

Jag har inte lust att göra detta, helt enkelt för att jag skulle troligen glömma något och för att, som jag ser det, så har jag rätt att göra vad som helst som jag gör på ett ansvarigt och hänsynsfullt sätt.

Därför lägger jag bevisbördan på dig / Staten / myndigheten, som inte håller med om att jag kan göra vad jag vill, så länge jag inte skadar någon eller orsakar minimal skada, samt inte trampar på någon annans rätt till sina rättigheter. Om du inte håller med om att jag som levande människa, vilken faller under Moder Naturs jurisdiktion, snarare än andra människors, och som agerar utanför alla av människor skapade fiktiva enheter och jurisdiktioner, i den påtagliga fysiska verkligheten, var vänlig ange vad jag som sådan inte är tillåten att göra och vad jag måste göra, enligt er.
Åter igen, faktiska obestridliga fakta som klart kan påvisas vara sanna och logiska, som bevis.

Om du eller någon annan som du vidarebefordrar detta till, misslyckas i att ange något jag inte med fullt ansvar och omtanke kan göra, eller misslyckas med att bevisa att jag som obunden människa måste göra vissa saker, så erkänner ni att mina av Naturen givna rättigheter är intakta och orubbliga och att ni inte kan tvinga mig att göra något mot min vilja eller att ni inte kan göra något med min kropp utan mitt uttryckliga medgivande.

Jag ser med förväntan fram emot ett utförligt svar som täcker alla punkter i detta tillkännagivande.
Du/ni har 30 dagar att tillhandahålla detta. Om ett relevant utförligt svar inte har kommit mig tillhanda innan dess, så står mina antaganden ovan som sanna och outmanade fakta.

Vänligen och utan illvilja eller bedräglig avsikt.Autograf________________________________Datum:___________Fingeravtryck:

Kent av familjen Bengtsson, en obunden fri levande människa på Moder Jord.Där har vi ett förslag till ett tillkännagivande av ens oavhängighet eller suveränitet, och lite annat smått och gott.

Om du inte får ett svar när du skickar in detta (högst troligt) eller får ett ovidkommande "svar" som inte tas med de punkter du lägger fram, inom den angivna tiden, skriv igen och påpeka detta. Bifoga en kopia av originalet och ge dem en ny tidsfrist att svara. Svarar de fortfarande inte riktigt, så fortsätter du tills de fått tre möjligheter att svara. Skicka dem därefter ett tillkännagivande som säger att de haft tre tillfällen att svara på detta och att de nu med sitt underlåtande att svara, har medgivit att de inte kan påvisa några fel i ditt tillkännagivande och att de därmed håller med om allt.
Spara alla postkvitton etc. så att du kan bevisa att du gjort allt detta. Skicka allt på ett sådant sätt att det måste kvitteras med en underskrift från mottagaren.

Om du vill använda denna text, gå igenom den noga och ändra namn och lägg in personnummer etc.

Du kommer att se ut som en fullständig klant om du lämnar parenteser där som inte skall vara i det färdiga dokumentet, eller fel namn etc.  Detta kommer säkerligen att resultera i att det hamnar i papperskorgen direkt och du har gjort detta till ingen nytta, utan snarare förvärrat din situation genom att visa dig inkompetent.

Om du skulle finna dig i en situation där du tror det är bättre att ta en vaccinspruta än att lida konsekvenserna av att avstå, så kan du använda den neutraliserings process som beskrivs i denna sida här i bloggen   "Vaccin Lösningar".

Om denna artikel är den första du läst i den här bloggen, så kan den kanske verka underlig eller tokig. Men om du vill veta mer, så föreslår jag att du läser lite fler artiklar för att få en bredare förståelse av vad jag försöker förmedla här.

Här är några jag föreslår:

Så blev du till en slags slav.

Vad är Sverige?


Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?

Se populära artiklar uppe till höger i bloggen samt i bloggsidan Alla Artiklar, för mer.


Hoppas detta varit till hjälp och att du gör något med detta.

Kent