Lär dig mer.

RESURSER FÖR VIDARE UTBILDNING:Tyvärr finns det inte mycket material på svenska i det här ämnet (individuell frihetssträvan) och det mesta här är på engelska.

Men vi har dock ett lysande svenskt exempel. Detta är Leif Erlingsson som nog är den som gjort mest i att kartlägga och gräva fram referenser i lag, samt logiskt analysera det samhälle vi har idag och hur det förhåller sig till oss som människor. Det kan finnas dem som studerat detta mer, men inte har offentliggjort vad de kommit fram till, såsom Leif gjort.
Här är hans hemsida: http://lege.net/
Den kanske inte är den mest grafiskt attraherande sida. Låt inte detta avskräcka dig. Ge dig tid och börja läsa vad han skriver och delar med sig. Kontakta honom för att få hans email uitskick.
Han har predikat dessa saker längre än mig och är mer aktiv än mig. Vi säger kanske saker på olika sätt. Se vad du föredrar. Men om du studerat vad jag har lagt fram i den här bloggen och vill ha mer på Svenska, så är Leif den som ka ta dig vidare.

Han har en del inlägg om hur Sverige och vår person är kommersiella enheter och om du läser vad han skrivit, så kommer nog vad jag säger att bi mer förståeligt.
En artikel som hör hemma på denna sida men som är så bra och så populär att den fått sin egen sida här på bloggen är Herr Larssons "En essä om hur Sverige erövrades". Se till att du läser den.


Nyligen fann jag en utmärkt bloggartikel som i relativt få ord beskriver hur vi historiskt sett och i dagsläget hamnat i en situation där vi verkar vara ägda eller kontrollerade långt bortom vad en fri människa borde vara:
Elendhil: "Själen väger inte mer än drömmen i en fjäril"

När det gäller att lära sig något, så inbegriper det ofta det skrivna eller talade ordet. Vi människor är inte telepatiska i någon större bemärkelse, så vi använder ord för att förmedla intryck, budskap, känslor och kunskap. Varje ord har en eller flera definitioner som har en exakt betydelse. Om vi inte vet vad alla dessa betydelser beskriver, så förstår vi inte ordet helt och fullt. Detta är sant för ett recept på Negerbollar, Den Universella Deklarationen för Mänskliga Rättigheter och kanske till och med för Inkomstskattelagen (tvivelaktigt). Om man inte förstår dessa kan man inte använda dem med fullgoda resultat.
En vän och frihetskämpe i många år, satte samman texten och definitionerna här nedan. Jag lägger in denna text här som en grundläggande utbildning i ”Hur allt i själva verket är”. Läs den gärna då och då för ökad förståelse och fler insikter.
Ordförråd och IQ är länkade. Ett stort ordförråd med full förståelse av ordens betydelser innebär mer kunskap och förmåga att lösa problem. Öka ditt laga ordförråd, och du kommer att vara smartare när det gäller lag. Här är texten i fråga:

“Jag vill med denna skrivelse bevisa att sakfel och kompetensgrund för sveriges rikes lag är alarmerande låg i dagens myndighetsutövning, vilket äventyrar rättssäkerheten och förtroendet där av.
I socialtjänstens agerande, begås brott och grundlös tolkning av lag som verksamhetens grund vilar på och strider emot Socialtjänstens existensiella lagenliga åtaganden.

Detta är i direkt strid mot Sveriges grundlag och Sveriges åtaganden om de mänskliga rättigheterna.
Ordförklaringarna nedan är tagna från Svenska Akademins Ordbok, samt juridiska ordböcker.

Missförhållandena är så pass allvarliga och leder till oreparerbar skada för demokratisk verksamhet i en rättsstat, samt allmänhetens förtroende där av.

Detta står i grund av pågående verkan i konflikt med allmänheten, som Socialtjänsten, andra myndighetsutövningar i Kommuner och Statsform och är resultatet av den allt ökande kritik / anmälningar.

Rätten till liv, hälsa och frihet, får aldrig vara en handelsvara!

Ordbeskrivningar

Föräldrar;
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/82/8.html
1) (†) i pl.: förfäder; ofta i förb. fäder l. förfäder l. fader och föräldrar o. d.
2) i pl., sammanfattande benämning på fader o. moder

Moder;
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/155/218.html
1) kvinna i förh. till barn som hon fött

Fader;
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/65/211.html
1) om en man i förh. till sitt (sina) barn
1) afkomling i första led, son l. dotter; foster.
4) bildl. om (yngre l. underordnad) person i förh. till annan (oskyld) person.

Not: Separation och syftning åt två olika entiteter;
1) Foster
2) Bildl. om person. (Se stycke om person relaterade ordförklaringar)

Foster;
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/73/83.html
1) (†) vad som födts (resp. avlats) av människa l


Detta är även var och ens form, som är överstående av https://lagen.nu/1974:152#P1
“All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

Makt;
1) sammanfattande benämning på de människor som bo i l. härstamma från samma land


Fri
5) som icke lyder under l. tillhör staten l. ngn officiell institution l. korporation o. d.; härunder: fri kyrka, fri mäklare, fri marknad, ävensom fri kår o. d. (a), fri handtvärkare (fri på sin konst) (b), fri arbetare (c, d).


Formen innehar och skyddas via Sveriges Grundlag och dess åtaganden av de mänskliga rättigheterna, vilket faller via RF 1974:152 Kapt. 2 §19.


Det finns över 500 definitioner av ordet “Person”, dock igenkänner juridiska ordböcker enbart 3 former av person i skrifter om lag;
juridisk person, naturlig person och fiktiv person.


Person;
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/185/31.html
[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]
[PERSON 1]
1) var särskild av ett antal mänskliga individer (l. personifierade djur l. ting o. d.) som en författare låter uppträda i ett skådespel; roll (i ett skådespel); förr äv.: skådespelare. (Sv.) Person som är i speel, (lat.) Actor. Linc. (1640).Juridisk person;
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1974-174/

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för
1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse. Lag (2010:70).
2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.
Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.
Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.”

**********

Juridisk person är samstämmig med legal person som i Black's Dictionary of Law 8th Edition lyder och är samstämmig med lag 1974:174;
- “An entity (such as a corporation) that is recognized by law as having most of the rights and duties of a human being.”

Förr var denna entitet trydligare via capitus diminutio (Stora Bokstäver, för särskilja mellan olika entiteter), men antas nu beröra samma form.

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_personality

Det är säkert påvisat att entitet “juridisk person” är avsedd för agerande vid policybaserade stadgar, det vill säga handels och näringsidkande entiteter med varor och tjänster.

Socialtjänstens ordval av kund och klient.

Kund
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/132/235.html
2) om person i förh. till den med vilken han står i (mera regelbunden) affärsförbindelse: person som (i sht mera regelbundet) gör sina inköp hos viss handlande l. firma l. anlitar viss handtvärkare, viss värkstad l. dyl. l. över huvud taget är avnämare av ngns varor l. mot ersättning tar ngns tjänster i anspråk; äv. (numera i sht i fackspr. o. i ssgr) om gäst på värdshus, restaurang o. d.; äv. om kollektivitet, ss. rike, stad o. d. Bli kund hos ngn. Fast, god kund. Något som drar, skrämmer bort kunder. Dra l. ta kunderna ifrån ngn.

Klient
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/120/135.html
2)
[jfr liknande anv. i d. holl., t. eng. o. fr.]
person som ställer sig under ngns beskydd, (ödmjukt tillgiven) skyddsling; stundom närmande sig bet.: anhängare, vasall, stundom: gunstling; äv. i utvidgad anv., om stat o. d. Någons klient, förr äv. klient av någon.

SoL och ordsbegrepp;

Vårdnadshavare
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=46
förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn
Anmärkning:
Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.

Registrera
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/209/70.html
a) motsv. REGISTER I 1 b, i fråga om införande i register som (enligt utfärdade bestämmelser) kontinuerligt föres av (administrativ) myndighet l. ämbetsvärk l. postanstalt l. handelshus l. organisation o. d.; särsk. i fråga om införande i sådant register vari inskrivning medför (l. har betydelse för) ernående av vissa rättsvärkningar med hänsyn till vad som inskrivits (t. ex. ger skydd l. auktoritet åt ngt)

Medborgare (ss. titel omedelbart framför personnamn).
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/151/119.html
4) person som (med därmed förbundna rättigheter o. skyldigheter) tillhör en viss stat ss. medlem av det samhälle som staten bildar, statsborgare; ofta liktydigt med: undersåte; i sht förr ofta med särskild tanke på den ställning som tillkommer personer tillhörande en fri, demokratisk stat.

Anhörig
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/13/29.html
1) (på ett l. annat sätt) hörande (till ngn l. ngt, som betraktas ss. hufvudperson l. hufvudsak). jfr: Anhörig .. tillhörig. ALMQVIST (1842).
[ANHÖRIG 1.a]
a) om person.

Den
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/48/246.html
3) i substantivisk anv. utan underförstådt sbst., om person.

Man
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/148/158.html
1) människa; person.
[MAN.sbst2 2]
2) om vuxen person av hankön i motsättning till kvinnor o. barn; äv. om person av hankön utan hänsyn till ålder.
4) i utvidgad anv. av 2 o. 3.
[MAN.sbst2 4.a]
a) om djur av hankön.
[MAN.sbst2 4.b]
b) om växt l. blomma av hankön

Någon
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/169/1.html
I) i adjektivisk anv., om okänd l. icke närmare känd l. icke ss. viss bestämd individ fixerad människa (l. annan varelse)
1) i uttr. som beteckna en i ett faktiskt sammanhang i förfluten l. närvarande tid förekommande enskild varelse l. enskilt konkret l. abstrakt ting vars identitet resp. närmare beskaffenhet man icke kan (l. bryr sig om att) ange; utom i b numera nästan bl. i förbindelser (ofta prep.-uttr.) med adverbiell bet

Individ
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/105/147.html
1) i sig själv sammanhängande o. fullständig avgränsad o. odelbar enhet (som icke under sitt omfång inbegriper en flerhet); särsk. om organisk sådan; enskild medlem av (kollektiv) grupp l. klass o. d.; äv. om grupp av samhöriga l. likartade enheter som tillsammans bilda ett begrepp o. ur ngn synpunkt (kunna) betraktas ss. en (högre) enhet av ovan nämnt slag (motsatt andra dylika).
a) om människa: enskild person; person; ofta om den enskilde i motsättning till stat l. samhälle, familj o. d.
α) (vard.) ngt vårdslöst l. överlägset l. med mer l. mindre nedsättande l.


PERSON-relaterade särskildnader i övriga lagboken och lagrum.

På samma grund är antagna ageranden idag missvisande och är direkt tolkningsbara, för styrka föregående påvisade särskrivningar i SOL, LVU.

Vad avser då “näringsverksamhet”?
SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/169/220.html#N%C3%84RINGS-V%C3%84RKSAMHET) ger vid handen att:

NÄRINGS-VÄRKSAMHET ~¹°² l. ~²°°, (i fackspr.) näringsfång, yrkesvärksamhet; äv.: näringsliv. ADLERSPARRE PVetA 1804, s. 13. Enligt en häfdvunnen indelning kan hela näringsverksamheten hos bildade nationer hänföras till trenne hufvudklasser: Urproduktion, Förädling och Handel.

Antagandet om att KRONOFOGDEMYNDIGHETEN och TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN opartiskt står för lag och rätt är nu påvisad och avvisad.

Då ärendet hanterar "Personbil", utgör detta följaktligen även relation till hur en var agerar i
näringsidkan (i eller utom 1974:174) måste ske för påläggande av laga text

Vad avser då personbil?

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/185/22.html#PERSON-BIL) ger:
PERSON-BIL bil byggd för befordran av personer (till ett antal av högst nio)
Det vill säga en bil för frakt av personer. Person avser mask eller roll, SAOB’s definition se nedan.
Alltså personbil avser en bil för transport av juridiska personer, dvs fiktioner.


Vad avser då fordon?

Tillämpning av SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/72/212.html) ger vid handen:
FORDON fω³r~dω²n, n.; best. -et; pl. ==
[till FORA,
sbst.¹, l. FORA, v.¹; jfr t. fuhrzeug] gemensam benämning på åkdon (vagnar, kärror, slädar o. d.) som användas för godstransporter l. resor till lands; särsk. om dylikt åkdon som framdrages av häst l. oxe o. d., men äv. om järnvägsvagn, spårvagn, cykel o. d.; stundom allmännare, omfattande äv. fartyg o. d. TÖRNGREN Artill. 1: 39 (1794). Ångan spännes för fordonet som en lastdragare, och flyttar ofantliga tyngder öfver haf och land. TEGNÉR (WB)8: 136 (1836). Två- och fyrhjuliga fordon. ArbB 265 (1887). Lag, angående anskaffande af hästar och fordon för krigsmagtens ställande på krigsfot. SFS 1895, nr 43, s. 8. jfr AVBRÖSTNINGS-, HÄST-, JÄRNVÄGS-, KANON-, LANDSVÄGS-, LUFT-, MOTOR-, PARK-, TRÄNGFORDON m. fl.

Fordon avser åkdon för godstransporter.


Vad avser då gods?


SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/87/85.html) igen:
gods:
2) koll. (förr äv. i pl.): varor, "saker"; handelsvaror; numera (utom i b) nästan bl. (i sht i fackspr.) med tanke på ifrågavarande varors l. sakers fraktande (till lands l. sjöss): last, laddning, fraktsaker, fraktgods. Lätt gods, tungt gods. Skrymmande gods (i fackspr.: gods som kräver ett i förhållande till sin vikt stort utrymme o. för vilket därför högre frakt än normalt beräknas). Ömtåligt, eldfarligt gods. Förtullat, oförtullat gods. Ankommande, avgående, obeställbart, outlöst gods. Lossning och lastning av gods. Befraktare, emottagare av gods.

Med gods avses handelsvaror.
Med “fordon” avses alltså åkdon för godstransporter under handel.

Vad avser förare?

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/77/175.html) ger
fö³rare² l. fœ³-, om person m., om djur m. l. r., om sak r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. ==. ( -are 1538 osv. -ar Landsm. 1: 260 (1879; ss. titel framför namn). -er GR 12: 266 (1539). -ere SUFinlH 4: 233 (1614))

Dvs. någon slags person.
En “förare” är alltså något slags juridisk fiktion, en roll.

Driver (Black's Law Dictionary 6th Ed.)
A person actually doing driving, whether em-
ployed by owner to drive or driving his own vehicle.Passagerare
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/181/216.html
1) person som befordras med trafikmedel av ngt slag (vilket går i allmän trafik, t. ox. tåg, spårvagn, omnibus, fartyg, flygmaskin), resande med tåg, spårvagn osv.). DAHLBERG Dagb. 28 (1660; uppl. 1912). (Stationsinspektoren) skall vaka deröfver att underlydande .. uppföra sig höfligt mot alla klasser passagerare.

Befordra
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/22/254.html
1) f o r t s k a f f a.

Fortskaffa
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/73/58.html#FORT-SKAFFA
1) (i sht i skriftspr.) till 2: bringa l. forsla (ngt, en person, en vara o. d., mindre ofta ett fordon l. dyl.) vi dare, befordra, transportera; äv. i överförd anv. FörordnPostbönd. 1646, § 7. Att de resande .. emoth betallning blifwa fortskaffade.


Passanger (Black's Law Dictionary 6th Ed.)

The essential elements of "passenger" as opposed to
"guest" under guest statute are that driver must receive
some benefit sufficiently real, tangible, and substantial
to serve as the inducing cause of the transportation so as
to completely overshadow mere hospitality or friend-
ship; it may be easier to find compensation where the
trip has commercial or business flavor. Friedhoff v.
Engberg, 82 S.D. 522, 149 N.W.2d 759, 761, 762, 763.

A person whom a common carrier has contracted to
carry from one place to another, and has, in the course
of the performance of that contract, received under his
care either upon the means of conveyance, or at the
point of departure of that means of conveyance.Vad är då en person?

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/185/22.html) ger:

[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]

Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.

Denna person är en juridisk fiktion som är likställd med ett bolag i juridisk mening, en roll att agera i. Ordet människa, går inte sedan 1928 att frambringa i en juridisk ordbok.

3. FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, börjar på sidan 3.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor. Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening.

Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag i lagens mening.

Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk fiktion.
Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En sig sina mänskliga rättigheter.
Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter. Vad var och En dock kan göra är att frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.

Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

Detta innebär att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.


Artikel 30

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:

Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person, I någon form. Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.
Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag använder inte FN’s deklaration om mänskliga rättigheter här för att jag får mina rättigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur den är konstruerad.

4. Exempel

Om det vore så att det inte skulle läggas så extremt stor vikt vid vilka ord som används och dess definitioner som jag gör gällande i detta klargörande, betänk då detta exempel på användning av ord och dess betydelse i denna ändring som riksdagen antog i och med grundlagsreformen 2010:

Regeringsform (1974:152) (2003:593):
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

Jämfört med:

Regeringsform (1974:152) (2011:109):
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter.
1§ Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

Denna till synes minimala ändring av ordalydelsen är monumental i sin juridiska betydelse,
från att tillförsäkra en person som tillhör viss stat vissa rättigheter till att tillförsäkra dessa rättigheter till varje människa.

Se även hur FN’s deklaration om mänskliga rättigheter håller på att förflackas.
Jämför första raden av inledningen i 1948-års översättning (http://sv.wikisource.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna_%281940-talets_%C3%B6vers%C3%A4ttning%29#Inledning):

Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

Ordet oförytterlig:
SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/172/199.html#OF%C3%96RYTTERLIG) ger:
2) (i vitter stil) om rättighet o. d.: som är av allt för stor betydelse för ngn för att han skall kunna l. få avstå från den, som man icke låter beröva sig l. aldrig avstår från l. uppgiver; numera vanl. allmännare, övergående i bet.: som med full o. obestridlig rätt tillkommer ngn, obestridlig, självklar, absolut;
med 2000-talets översättning (http://sv.wikisource.org/wiki/Allm%C3%A4n_f%C3%B6rklaring_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna):

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen. Påtvingad tjänst, via laga fiktioner, är i direkt strid mot detta genom RF Kap 2 19§

Ordet obestridlig:

SAOB (Ref: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/171/34.html#OBESTRIDLIG) ger:
3) som icke kan förnekas, oförneklig, oemotsäglig, ovedersäglig; ostridig; otvivelaktig, avgjord

Här framgår tydligt att innebörden i ordet oförrytterlig betydligt starkare betonar rättighetens betydelse än ordet obestridlig.


Källa;
1. Svenska Akademins Ordbok
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
3. www.un.org
4. www.socialstyrelsen.se
5. www.wikipedia.org
Slut på lånad text.

Sedan har vi förståss Vaken.se som har ett utmärkt forum och mycket information som inte hittas i vanliga Massmedia. Samma gäller Newsvoice.
 http://vaken.se/index.php
 http://newsvoice.se/

En svensk grupp som strävar mot mer frihet är OFUSS. Organisationen för Frihetligt Utträde ur den Svenska Staten. Ta en titt på deras hemsida och deras argument och gå gärna med dem. Ju fler vi är desto bättre.
http://www.ofuss.se/var-vision/

- - - - - - - - - - - -


Här är en länk till en utmärkt bok som handlar om hur vi tränats att inte tänka själva och att bara lyda, och hur vi kan avprogrammera oss i detta. De ord jag säger om denna bok här kan inte ge den rättvisa och jag föreslår att du följer länken och tar dig en stund att bekanta dig med dess hemsida. Detta är ett ämne som kommer att befria ditt sinne i större eller mindre grad - beroende på hur mycket av detta du lyckats göra själv redan.
En vital del av din utbildning:  Så knullar staten din själ, av Ola Alexander Frisk

- - - - - - - - - - - - 

Hela tiden så kommer det fler bloggar och hemsidor på Svenska. Så håll ögonen öppna och håll ett öga på listan av resurser och bloggar i denna blogg och Leif Erlingssons. Det finns planer på att göra Svenska videos i ämnet.

När det gäller engelska tillgångar så finns det en massa förespråkare för olika filosofier och metoder inom frihetsrörelsen – allt från arga människor som rasar mot Staten och den Internationella Storfinansen, till dem som bara vill sitta under sitt träd och lukta på blommorna.

Det är naturligt att bli förbannad när man upptäcker att man lurats hela livet och att de styrande ser oss mest som boskap vars enda syfte är att gynna deras mål och livskvalitet. Men arga människor är inte särskilt logiska och hat leder till mer hat.

Pennan är mäktigare än svärdet, och idéer har förändrat världen mer än vapenmakt någonsin kunnat. Därför förespråkar jag inte en aggressiv attityd eller handlings bana.

Ett grundläggande begrepp i utbildning och kompetens är att när man helt och fullt förstår hur något fungerar och har övat in en färdighet i ämnet, så är detta ämne inte längre ett problem. Jag är ganska kompetent som snickare och det mesta som har med träarbete att göra, men när det kommer till att göra ändringar till min hemsida, så är jag ganska korkad och slutar med att kontakta support.

När det gäller det av människan konstruerade moderna samhälle vi har idag, så är det ett komplicerat system, där vi alla har mycket att lära. Dock behöver vi inte lära alla ”lagar” och förordningar, utan snarare vissa grundbegrepp väl. Men om vi vill spela inom ramarna av det spelet så behöver vi studera mycket.
En annan väg att bli mer fri är att helt enkelt kapa banden med det nuvarande samhället och sin ”person”, vilket är lättare sagt än gjort, och få är beredda att göra de uppoffringar som det skulle innebära att leva endast under självhushåll.

För dem som vill lära mer om hur systemet fungerar och vad man kan göra åt det och hur man kan använda det till fördel för själv och andra, så finns det ingen bättre källa (i min åsikt) för information än Creditors in Commerce (CIC). Denna grupp har vidareutvecklats, och deras sajt är ganska inaktiv, och har bara ett syfte idag som ett arkiv för studiematerial. Där finns några gratis videos och en massa gratis inspelade saker. Deras sajt har nu tagits bort efter många år.  Så jag har inkulderat det viktigaste i denna folder, för dem som vill lära mer:
https://1drv.ms/u/s!ArFlBUmNXhH4aJi8euzWru05Yuk?e=EiILNp
Under ”Audio” börja med Living Temple eller Contract Law och gå igenom en bit i taget i kronologisk ordning. Skaffa en MP3 spelare och lyssna vid varje tillfälle du har.

Efter dem så gillar jag Dean Clifford. Han hittar du på YouTube samt hans egen hemsida:
Jag har också spelat in två saker av Dean som inte ligger på nätet vad jag vet. Dessa kan hittas här i foldern ”D.C. Hamilton” och ”D.C. How to”. Hamilton var den sista workshop han gad och där han arresterades vid dess fullbordande. Om du lyssnar på den så kommer du kanske att förstå varför de styrande i Canada ville stoppa hans förmåga att tala fritt.
http://www.4shared.com/dir/eiSJcwxG/sharing.html#dir=eiSJcwxG

Andra namn som är av intresse är Robert Menard, Karl Lenz, Winston Shrout, Mark Stevens, Mary Croft, etc. sök och du skall finna.
Här är några hemsidor som jag kan rekommendera:

Här är några videos som jag kan rekommendera, om du vill öka din förståelse av hur saker och ting fungerar:

The story of your enslavement: https://www.youtube.com/watch?v=ME7K6P7hlko


FREEDOM a complete Picture. https://www.youtube.com/watch?v=GP7SxVLDTJg
Av alla filmer här, denna är den viktigaste. Jag föreslår att du lyssnar igenom den flera gånger och stannar och begrundar viktiga punkter och slår upp ord du inte förstår. Tyvärr har den nu tagits bort. Jag låter denna text stå här ifall du vill testa och söka på namnet, ifall den lagts ut någonstans igen.Anarchast Ep. 275 Kenneth Scott: Hidden in Plain Sight, Seeing the Real Matrix:
https://www.youtube.com/watch?v=SIGKll2TbPs
En mycket grundlig redogörelse för hur allt fungerar och varför saker är som de är, samt vad man kan göra åt det. Hur du kan kliva ur Systemet eller starta ditt eget samhälle, bland annat. Om du vill bli fri på allvar så är denna kunskap ett måste.
It has begun: Humanity's Immune System.

Denna video handlar inte direkt om Frihet, men lägger fram ett obestridligt argument för varför världen måste förändras och gamla beprövade överlevnadsstrategier inte kommer att hålla i framtiden. Den kan också ge en antydning till varör den styrande eliten tycks göra så mycket vilket verkar ha avsikten att ta död på folk. Se ”Agenda 21”.

Vi har också ett antal filmer som mest behandlar problemen i dagens samhälle, och hur saker och ting ligger till. Väl värda att studera:
Zeitgeist 3 – Moving forward: https://www.youtube.com/watch?v=dlPs10GSJjQ

Här är ett intressant föredrag om ett "nytt språk" som inte kan misstolkas (enligt dess upphovsman). Möjligen kan detta innehålla en nyckel till hur vi kan få rättvisa för folket och hur man kan formulera kontrakt som inte kan utmanas när det gäller betydelse. Men som alla verktyg, så kan det säkert användas för både gott och ont.
Quantum Language, by Judge David Wynn Miller:
https://www.youtube.com/watch?v=zgcW6Hzn46w

Här är en länk till en bok som beskriver hur Amerika förslavades, och många detaljer relaterar direkt till "USA", men samma bedrägeri har begåtts mer eller mindre på samma sätt i hela världen, så jag kan rekommendera den om du vill veta hur vi människor lurats in i den situation vi har idag och vill se hur olaglig den egentligen är.
https://scannedretina.files.wordpress.com/2015/07/corporate_america_reduced.pdf

Här är en bra och ganska kort artikel om grundläggande principer när det kommer till lag och rättsväsen. Dessa är saker som alla borde vara medvetna om, men som få tyck anse är av värde. Ignorera dem på egen risk...
https://thechosenites.wordpress.com/

Som jag sagt på många ställen, du kommer att stöta på motsägelser och olika filosofier o. Strategier om du studerar allt ovan. I slutändan är det upp till dig att avgöra vad som är sant eller inte. Jag föreslår att du närmar dig ämnet med ett öppet sinne, och först när du har en god insikt i vad som sägs, att du bestämmer dig för om det verkar vettigt eller inte. Tänk på dessa två saker: Ett. Allt är inte som det verkar. Två. Verkligheten kan vara mindre trovärdig än det påhittade (Truth is stranger than fiction).

Kontakta mig om du har frågor.

befree snabela mekeda.co.uk


Lycka till.


Kent

4 kommentarer:

Björn Hansson sa...

Tack Kent, för ditt idoga arbete med att förmedla alternativ till vårt nuvarande extrema politiska system.
Satt och läste ¨De svenska skatternas historia¨ från Skatteverket och första meningen lyder...¨När den svenska staten uppkom fick landet sina första skatter¨ det är svårt att få mer bekräftelse än att Staten är en fiktion.
Mer,¨Stormännen fick skattebefrielse¨ och lite längre fram...
¨Det gemensamma för alla skatter är att de utkrävs av en överhöghet, dvs en eller flera personer som innehaft en sådan maktposition att de kunnat utkräva prestation av landets befolkning¨. Mina vänner ser inte att det är en slavposition.:=(
För mig personligen blir det intressant i Förvaltnings Domstolen att få se skatteverkets så kallat representant hävda att hon har jurisdiktion samt har vittnen att jag är och skall vara en skattepliktig snäll skattebetalare.
Med Frid och Fred,
Björn Hansson

KentB sa...

Tack Björn,

Jag gissar att detta var menat som en kommentar till min sida om Skatter, men det är uppskattat i alla fall.

Hoppas allt går bra i domstolen. Jag föreslår att du säger allt du vill säga och fråga i skriftlig form, och sedan bara håller dig till vad du skrivit och insisterar att de besvarar dina skriftliga frågor innan ni diskuterar ämnet vidare.

Viktigars är förståss att inte inträda i rollen av den juridiska personen / Skattebetalaren. Detta kommer normalt ner till "Vad är ditt namn?" så ha några bra svar eller motfrågor utarbetade och inövade i förväg.

Unknown sa...

Hej
Löneskulden betalas in på endera bankkonto SHB vid överföring 6121-738 199 028 eller bankgiro 5416-9339

Summa: 2438,56 kr.

Mvh Fredrik Postnord Termo

KentB sa...

Alexander Vikström lämnade en kommentar till innan den ovan, viken sade:

"Ok.
Praktiserar ett mindre ärende nu får se hur det går.
Tack kent"

Jag godkände den, men ser att den inte publicerats här, av någon anledning. Därför lägger jag in den.

Alltid glädjande att se när någon är villig att testa vattnet och utmana Storebror.