lördag 2 november 2019

Den enda anledningen att bry sig om "Lagen".

Jag har i många artiklar här skrivit om hur Regeringar, Lagar, Regelverk, Myndigheter, etc. bara är mänskliga påhitt som inte kan ha en rättmätig makt över något som helst påtagligt, eftersom det påhittade inte kan stå över det påtagliga.

Ändå så påverkas vi dagligen av denna påhittade värld, och om vi vägrar lyda den, så kan vi finna oss på mottagarsidan av mycket verkliga konsekvenser.

Jag tänkte jag skulle säga lite mer om just detta i denna artikel.


En isolerad Söderhavsö.


Tänk dig att du, för några hundra år sedan, var en sjöman på ett segelskepp som korsade Stilla Havet.

Föreställ dig vidare att skeppet gick på grund i en storm och förliste, och att efter dagar, flytande med lite vrakgods, så ser du en ö i fjärran. Till slut kommer du fram till den och du släpar dig upp på stranden. Lokalbefolkningen hittar dig och tar dig till sin by och ger dig hjälp.

De lever väldigt isolerat och har bara kontakt med några liknande öar. De har inte haft kontakt med yttervärlden och du är den förste vite man de sett.

Du börjar lära dig deras språk och ta del i deras dagliga sysslor. Det finns en smått aktiv vulkan på ön och folket ser denna vulkan som en Gud. De ber till sin Gud att den skall vara skonsam emot dem, och de lägger vid vissa högtider gåvor vid altare till Guden nära bergets topp.

Du lär dig att en gång om året har man en stor högtid till Vulkangudens ära och att man då offrar en stammedlem till deras Gud, för att slippa våldsamma vulkanutbrott det kommande året.

Så man har en stor ceremoni med dans, mat, blommor och det ses som en stor ära att bli den utvalde som skall rädda resten av stammen. Alla utom hövdingen sitter i en cirkel kring medicinmannen som utför en ritual och som i trans pekar ut den som Guden vill ha.

Du är förfärad över detta och försöker förklara att vulkanen inte är någon gud, utan en ventil för den heta magman under jorden och att utbrotten inte har något med vad människorna på ön gör, säger eller tänker.  Men ingen vill tro på vad du säger. Vad är du - om inte någon som flöt iland på en bit drivved. Medan Medicinmannen kan hela med örter, kan tala med Gudarna och förmedla vad de vill till folket.

Risken att man skall bli utvald är ju i alla fall ganska liten, och skulle man råka bli utvald, så dör man i alla fall som en hjälte. Hellre detta än att Vulkanguden beslutar att förgöra alla på ön. Det är inte värt risken, även om det kanske ligger något i vad det där blekansiktet säger.

Det spelar ingen roll hur rätt du har. De kommer att fortsätta med sina människo-offer och nästa gång kanske det blir du som får äran att rädda stammen. Speciellt med tanke på att du opponerar dig mot denna sed.

Samma är det idag.


Det spelar ingen roll hur mycket logiska argument du kan framlägga som visar att det sätt vi människor behandlas på är fel och inte kan vara lagligt eller rätt.  Om alla andra tror att det är rätt och är rädda för att utmana systemet, så kommer deras händer, deras vapen och deras fängelser att tjäna vad de tror på, och inte dina eller våra idèer - oavsett hur korrekta de är.

Därför måste vi vara tålmodiga - samtidigt som vi är ihärdiga och flitiga i att sprida våra sanningar till dem som inte kan se dem ännu.

Det kan verka hopplöst ibland och många ger upp efter några år, men förändring tar tid. Speciellt när det handlar om att ändra hur ett helt folk tänker. Men det är just ett ihärdigt och otröttligt fortsättande som är vad som behövs. Om du tycker att allt verkar hopplöst och att inget går som vi vill, ta en titt tillbaka 30 eller 40 år. Jämför hur många då som var medvetna om olika konspirationer eller såg det som rimligt att folk kunde styra sig själva, istället för att styras av ett gäng korrupta och kriminella individer som inte bryr sig om folket. Till och med Sovjetunionen och Öststaterna föll. Idag har vi haft och har oroligheter på olika håll där folk tar till gatorna för att sätta press på dem som styr och för att förhoppningsvis få till stånd ändringar till det bättre. Se på Gula Västarna i Frankrike, Baskerna i Spanien och nu sist folk i Chile.

Här kan vi se till, själva den onda "eliten", som en förebild. Se hur de genom århundradena genom lagstiftning och opinionsbildning sakta men säkert, och ett litet steg i taget, tålmodigt manipulerat våra samhällen till den soppa vi har idag.

Ingen kan svälja "Hela Sanningen" på en gång. Se bara på hur lång tid det tog dig att inse hur saker ligger till, och vi har säkert alla mycket mer att lära och inse.

Så bär detta i tankarna, och börja så små frön i folks sinnen, lite i sänder. Låt dem smälta de enklaste saker först. När de kan se att dessa stämmer, så kan de sedan ta emot lite mer. Låt dem göra dessa saker till sina egna. Dogmatiska påtvinganden om hur man skall tänka och vara, faller sällan i bördig jord.

Om vi går tillbaka till våran ö, så kanske du lyckas vinna över några med tiden till din syn, och kanske om några generationer (om de fortfarande är avstängda från omvärlden) så kommer ni att vara i majoritet eller starka nog att sätta stopp för denna sed.  Samma med vårt nuvarande samhälle. Vi frihetssökare och maktförnekare har ökat exponentiellt sedan 60-talet och kommer troligen att fortsätta så, för att inom en överskådlig framtid bli en maktfaktor att räkna med. Till och med i ett land som Sverige.

Så ge inte upp, även om det verkar hopplöst ibland. Ta en paus om du vill, och kom tillbaks med förnyade krafter och intresse en vacker dag. Eller skifta från en aspekt av frihetssökandet till en annan om det hela börjar bli tröttsamt.  Men, ge som sagt inte upp.

Kent

PS. Om detta var den första artikeln du såg i den här bloggen, läs gärna andra artiklar som förklarar hur sant maktutövande endast kan ske med folkets medgivande och utan tvång. Som till exempel dessa:

Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?

Svenska medborgare är inte svenskar.

Så blev du till en slags slav.

måndag 23 september 2019

LAG är lika med KONTRAKT

och
KONTRAKT är lika med LAG

Detta är för de flesta en ny idè.

Jag har berört detta i andra artiklar, med annat ordval. Men tänkte jag skulle förklara det tydligt eftersom fler verkar bli medvetna om detta, men verkar ha lite förvirring runt ämnet.

Om vi betänker några saker när det gäller människan på Jorden, så hoppas jag du kan se att det inte kan vara annorlunda.

1. Vi är kronan på skapelsens verk, här på Jorden - eller åtminstone den dominanta livsformen.
Ingen står över oss förutom vad den nu är som skapat oss. Skaparen är alltid överordnad skapelsen.

2. Vi är alla skapade som jämlikar inför vår Skapare/Naturen. Sedan kan vi födas med olika gener och med olika omständigheter som fördelseort eller familjer.  Men det är allmänt vedertaget som en överenskommelse idag att vi föds med lika grundläggande rättigheter.

3. Ingen människa är en annans Herre och ingen en annans Slav.  Allt underordnande av en annan eller andra måste därför vara grundat på fri vilja och överenskommelser. All påtvingad underkastelse är därför ett brott mot våra Naturliga medfödda Rättigheter, och olaglig från begynnelsen. Underkastelse genom bedrägeri eller svek är likaledes olaglig.

4. Våra mänskliga påhitt (Fiktioner) är en lägre form av "verklighet" än den påtagliga verklighet vi ser i vår omgivning - vilken kan ses, beröras och förnimmas med våra sinnen. Exempel på sådana fiktioner är Bolag, Stiftelser, Föreningar, Politiska organisationer som Regeringar, Partier och Myndigheter. Dessa existerar egentligen bara i vår tankevärld och på papper - vilket är nedtecknandet av våra tankar och överenskommelser. Dessa är våra skapelser, och därmed underordnade oss människor.

Så om vi alla föddes som fria individer - fria att gå ut i världen och överleva bäst vi kan, så länge vi erkänner andras rätt att åtnjuta samma friheter och inte förtrycker andra, så kan regelverk och "lagar" i våra samhällen bara gälla om de frivilligt samtycks till, eller som tillämpning av självförsvarsprincipen (där en individ eller grupp har rätten att försvara sig mot angripare och våldsmän - vare sig de kommer utifrån eller existerar internt).

Vi har idag en samhällsstruktur som till största del är byggd på olika Fiktioner. Det enda påtagliga i den är egentligen oss människor, som har inträtt i olika roller inom dessa fiktioner. Men några sluga individer har tagit det hela ännu ett steg bort från verkligheten, till vad vi har idag.

Idag verkar stort sett allt inom ramarna av Handel och Sjöfart. På havet så gäller inte samma lagar som på land. Havet är en onaturlig omgivning för människan. När du kliver på ett skepp så underställer du dig Kaptenens styre och beslut. Kaptenen har auktoritet att i ett nödläge ta andras ägodelar och kasta dem i sjön, eller bestämma vilka som skall räddas och inte - ifall det är omöjligt att rädda alla. På havet och på en annans skepp är vi inte längre fria individer, utan är bundna till Kaptenens eller skeppets ägares regler och deras beslut (samma i luften, därav alla kontroller vi måste foga oss i när vi vill flyga någonstans) .

Betrakta gärna våra Politiker som Kaptener och Bankirerna som Ägarna (då de stort sett tillskansat sig ägande eller kontroll över allt). Tills vi tillkännager att vi faktiskt står på torra land och inte annat än tillfälligt vistas på deras "hav", så antas vi stå under deras auktoritet. Men märk väl att detta endast är ett ANTAGANDE. Som så mycket annat i denna värld.

Detta är troligen ett ämne för ett annat inlägg, så låt oss gå tillbaks till detta med kontrakt och lag.

Så människor är jämlikar och sedan allt vi har, är skapat av människor, så måste all kontroll av andra människor (utom i fall av självförsvar) vara frivillig i sin natur.

Vidare så är, vad jag kan se, alla Juridiska Personer också jämlikar. Ett företag är inte överordnat ett annat, såvida det andra inte är ett dotterbolag. De kan gå till rätten under lika villkor för att reda ut en tvist.

Så även om vi agerar i egenskap av vår Juridiska Person (Titel, NAMN I STORA BOKSTÄVER och Personnummer) så gäller regeln om att "Kontrakt är lika med Lag".

Så vad är då ett kontrakt?  Utan att citera sidor av olika kontraktsformer från Juridiska Ordböcker (vilket är något alla borde slå upp och lära sig, samt en bok om kontraktslag) så är i korthet ett kontrakt en överenskommelse, eller lista av överenskommelser mellan två likvärdiga parter som båda bidrar med något av värde till ett utbyte av varor eller tjänster eller lovar att agera enligt kontraktets överenskommelser. Del av ett kontrakt skall vara att den som utför eller bidrar med något skall få något av värde i utbyte, så ersättning är en komponent. Ett kontrakt kan bara ingås i frivilligt och medvetet. Det vill säga, inget tvång eller hot om tvång eller repressalier kan vara en del av kontraktet. Alla faktorer och villkor måste nämnas och vara kända av båda parter. Kontraktet behöver inte vara skriftligt, men i viktiga ärenden är det bäst att ha allt i skrift, så att eventuella tvister kan lösas. Eller åtminstone ha det inspelat. Heder antas också vara en outtalad komponent av ett kontrakt - att man avser att hålla sig till det som överenskommits och inte har några dolda avsikter eller planer.

Om vi nu tittar på "Lag" och punkterna ovan, så ser vi att en lag är en Fiktion - ett Påhitt. Och om alla är "lika inför lagen" (lika inför kontraktet) och är lika i verkliga livet, så kan logiskt sett inte en lag tillämpa eller vara laglig om den inte villigt och medvetet gåtts med på att åtlydas. Liknande ett företags regler för anställda. De anställda gick med på att följa dem när de tog anställning.

Om "lagar" inte vore frivilliga, så är det enda alternativet att de genomdriver ett slags slaveri, där vissa människor bestämmer över andra och har rätten till frukterna av andras möda.

Så hur kan vi "Frihetssökare" använda detta till vår fördel?

Genom att se alla saker som dimper ner i brevlådan eller kommer på telefonen eller andra elektroniska kommunikationsmedel, som ett erbjudande att göra affärer. Ett erbjudande att ingå i ett kontrakt. Ett kontraktserbjudande kan bemötas på flera sätt.

A. Man kan acceptera det och göra vad som krävs (föreslås) eller betala summan avsändaren hoppas på. Detta är hedersamt, eftersom båda parter har agerat i samförstånd.

B. Man kan vägra ingå i kontraktet eller att utföra vad man anmodas göra. Men detta är inte särskilt hedersamt, och kan leda till vidare konflikt.

C. Man kan ignorera det. Detta resulterar oftast i att saken bara blir värre med tiden. I juridiken ses tystnad oftast som medgivande. Om man inte uttrycker sitt ogillande eller sina egna förslag på hur man skall fortskrida, så antas det sista budet vara överenskommet.

D. Man kan ge ett motbud. När man ger ett motbud så har man vänt på pannkakan i förhandlingarna och ens nya kontraktserbjudande ligger nu överst.  Detta kan gå fram och tillbaks tills en överenskommelse nåtts, eller någon tröttnar och ger upp. Det är också hedersamt, i det att man inte vägrat och man är öppen till förhandling.

C. En ytterligare metod som mest är tillämplig i muntliga kontrakteringsförsök, kallas på Engelska "Confess and Avoid" (Erkänn och Undvik).  Detta praktiseras flitigt av Politiker, Domare, etc. Exempel: Röst på telefonen. "Är det här Herr Bengtsson?".  Jag "Vad gäller detta?".  (Jag har på sätt och vis erkänt att det är jag är den han vill tala med, eftersom jag inte sagt "Nej", men avleder med en fråga som kräver svar för att vi skall kunna fortsätta).
Exempel 2: Domare: "Körde du bilen i fråga på den plats och den tid som anges i polisrapporten?" Jag: "Har den här domstolen klara bevis på att jag orsakat någon skada eller fara för liv, lem eller egendom, eller att jag agerade vid den tidpunkten i en kapacitet som faller under denna domstols auktoritet/jurisdiktion?" Om de inte har detta, vad spelar det för roll om "Jag" körde eller inte?
Det ett slags fintande med ord och begrepp.

Den bästa metoden är oftast D.  Såvida man inte gillar vad som erbjuds i A.  En praktisk tillämpning, i en mer eller mindre formell process, beskrivs i bloggartikeln "En relativt enkel administrativ process". Det behöver dock inte vara särskilt formellt. Ett enkelt "Jag accepterar det om ni ______" kan vara nog.
Till exempel: "Jag accepterar att ni kan vaccinera mig/mitt barn, om ni kan visa studier av den allmänna hälsan hos vaccinerade barn, jämfört med ovaccinerade barn som visar att vaccinerade barn är mindre sjuka. Samt garanterar att personligen (med personliga tillgångar) kompensera mig eller mitt barn med fem miljoner kronor för alla skador som nu eller i framtiden visar sig vara ett resultat av denna vaccinering."
Motbudet bör helst vara något man vet att de inte vill göra eller kan göra.

Syftet med den här artikeln är inte att utbilda i tillämpning, utan mer att påvisa att eftersom det system vi lever med inte är riktigt verkligt (del av den påtagliga verkligheten) och är av en lägre ordning än själva människorna, så kan de utbyten som sker inom systemet endast vara frivilliga - oavsett hur mycket systemets tjänare försöker låtsas att så inte är fallet. Oavsett hur mycket de försöker håna eller förlöjliga den som insisterar på att inte underkasta sig. Vill man göra dessa saker så får man bli lite tjock-hudad och hårdnackad. Men se till att du står på den verkliga Moder Jord, utanför deras system. Om du agerar som något inom det så är det som en anställd som vägrar följa företagets regelverk på arbetstid. Du kan anses agera i systemet om du gör något som bara kan göras inom det, som pengatransaktioner, bokföring för din juridiska Person eller registrerat företag, etc. eller identifierar dig med ett statligt eller officiellt ID. Så tänk på vad du gör och hur du agerar.

Ett kontrakt kan, som borde framgå ovan, vara tydligt uttryckt och dokumenterat. Själva kontraktet är inte dokumentet, utan den överenskommelse som dokumentet beskriver.  När två parter kommer överens om något, så har vi ett kontrakt. Vid det här laget kanske inget finns i skrift. Nu så kommer det skriftliga "kontraktet" att utformas, för att uttrycka vad som redan kommits överens om.

Men de allra flesta kontrakt är inte skriftliga. De är underförstådda kontrakt. Dessa är normalt vardagliga saker som att beställa mat på en restaurang, beställa en taxi, köpa en lott, etc. Det antas att alla parter känner till vad för överenskommelse som gjorts, utan långa skriftliga beskrivningar. Vi antar att lottförsäljaren eller lotteribolaget kommer att betala ut en eventuell vinst. Det antas att vi kommer att betala för taxin eller maten och att kocken inte kommer att spotta i grytan, etc.

Det gamla talesättet att "Handlingar talar tydligare än ord" är i högsta grad i effekt när det gäller olika kontrakt. Så mycket att i en hyrestvist så får ofta en hyresgäst rätt om det visar sig att det han förstod att hyran var, inte är samma belopp som stod i kontraktet. Om han eller hon faktiskt betalade vad som förståtts att hyran var och värden inte vägrade beloppet.

En ytterligare sak som bekräftar vad jag påstår här, är denna gamla laga grundprincip från Romartiden:

"Consensus facit legem. Medgivande skapar lagen. Ett kontrakt är lag mellan parterna, vilket endast kan komma i kraft genom medgivande."

Jag hoppas att detta varit till hjälp och att du kommer att vara mer på din vakt och inte tro på allt som påstås från dem som arbetar för systemet, och att du nu kan kontra deras kontrakterings-försök på ett effektivare sätt.

Gordon Hall av den tidigare gruppen "Creditors in Commerce" gav ett bra föredrag om detta. Deras hemsida har tagits ner, men här är en länk till han föredrag:  https://1drv.ms/u/s!ArFlBUmNXhH4ae_565iFbRu0tkE?e=eh2ccp
Ladda ner och lyssna. Det ger massor av exempel.

Jag hoppas att du, som jag, finner tillfredsställelse i varje liten seger vi kan säkra, och att du använder detta för att befästa din egen suveränitet.

Kent


onsdag 17 juli 2019

Slaveriets nio slöjor
När jag hittar en text jag gillar,  och som jag tycker 
passar in med vad den här bloggen handlar om, 
så blir den till ett inlägg, i sig. Nedan är en text av 
den numera avlidne Don Harkins. 

Den är en ganska kompakt förklaring till varför det
 är så meningslöst att försöka förklara något för 
någon som ligger bortom deras egen slöja 
– speciellt om det är flera slöjor bort. 
Ju längre bort från dem man befinner sig, 
på denna skala, desto galnare verkar man vara, 
i deras ögon.

Kanske är sekvensen eller procentsatserna som ges
nedan inte korrekta längre. 
Detta skrevs innan sociala medier och internet 
var helt utvecklade. 
Om man börjar intressera sig för dessa saker idag, så har man snart ett helt spektrum av 
olika konspirationer som faller i famnen på en. Vad man sedan är redo att tro på eller se som 
sanning, är en annan femma.

Här är Dons uppsats:

Under senare år har jag utvecklat och kasserat flera teorier i ett försök att förklara varför det är så 
att de flesta människor inte kan se sanningen - även när den slår dem i ansiktet. 
De av oss som kan se "konspirationen" har deltagit i otaliga samtal bland oss själva som tar itu 
med frustrationen hos de flesta människors oförmåga att förstå de extremt väl dokumenterade 
argumenten som vi använder för att beskriva processen för vår kollektiva slaveri och utnyttjande. 
Den vanligaste förklaringen att komma fram till är att de flesta bara "inte vill se" vad som 
verkligen händer.


Extremt onda män och kvinnor som utgör världens elit har kultiverat 
en virtuellt beteshage, med gräs så grönt att få människor sällan, 
om någonsin, lyfter på huvudet från sitt betande,  
tillräckligt länge för att märka de färgglada öronmärken som häftats 
till deras öron – som på boskap.

Samma människor som inte kan se sitt eget slaveri för att hagen är så 
grön och vacker, 
har en tendens att se som vansinniga "konspirationsteoretiker" de av
 oss som kan se bortom gården och in i  Godsherrens slott.
Nu inser jag till slut varför.

Det är inte så att de som inte ser sin frihet försvinna under ledningen av Makt-Eliten 
"inte vill se den" - de kan helt enkelt inte se vad som händer med dem, på grund av de 
obrutna slöjor som blockera deras synfält.

Alla mänskliga ansträngningar är en filtreringsprocess. Sport är ett av de bästa exemplen. 
Vi spelar specifika sporter tills vi sparkas av spelplanen. De proffsatleter som vi betalar 
en massa pengar för att titta på, blev aldrig utsparkade från spelplanen. 
Där miljontals barn spelar i lägre ligor varje år, filtreras de ut tills det finns cirka 50 kvar 
som går till världskuppen till slut.

Bakom den första slöjan: Det finns över sex miljarder människor på planeten. De flesta av dem 
bor och dör utan att allvarligt tänka på något annat än vad som krävs för att hålla ihop sina liv, 
eller  hålla sig vid liv. Nittio procent av hela mänskligheten kommer att leva och dö utan att ha 
genomträngt det första slöjan.

Den första slöjan: Tio procent av oss kommer att genomtränga det första slöjan och hitta den 
politiska världen. Vi kommer att rösta, vara aktiva och ha en åsikt. Våra åsikter formas av den 
fysiska världen runt oss; Vi har en tendens att acceptera att regeringstjänstemän, folk i massmedia 
och andra "experter" är auktoriteter. Nittio procent av folket i denna grupp kommer att leva och 
dö utan att ha sett genom det andra slöjan.


Det andra slöjan: Tio procent av oss kommer att tränga igenom 
det andra slöjan, för att utforska 
historiens värld, förhållandet mellan människorna och 
regeringen och betydelsen av självstyre 
genom urgammal och gemensam rätt. Nittio procent av 
folket i denna grupp kommer att leva och 
dö utan att ha sett genom den tredje slöjan.

Den tredje slöjan: Tio procent av oss kommer att genomtränga 
den tredje slöjan för att finna att världens resurser, inklusive 
människor, styrs av extremt rika och maktfulla familjer 
vars bolagiserade etablerade strukturer har, med moderna 
utpressningsstrategier, blir grunden till 
vilken världsekonomin för närvarande är skuldsatt. Nittio procent av folket i denna grupp 
kommer att leva och dö utan att ha genomträngt den fjärde slöjan.

Den fjärde slöjan: Tio procent av oss kommer att se genom den fjärde slöjan, för att upptäcka 
Illuminati, Frimureriet och de andra hemliga sällskapen. Dessa sällskap använder symboler och 
utövar ceremonier som för vidare, från en generation till nästa den komplicerad kunskap som 
används för att hålla de vanliga människorna i politiskt, ekonomiskt och andligt slaveri till de 
äldsta blodslinjerna på jorden. Nittio procent av folket i denna grupp kommer att leva och dö 
utan att ha genomträngt den femte slöjan.

Den femte slöjan: Tio procent av oss kommer att se igenom den femte slöjan för att lära oss att 
de hemliga sällskapen är så långt avancerade tekniskt, att tidsresor och interstellära 
kommunikationer och rymdfart inte har några gränser. Att kontrollera människors åsikter 
och handlingar, är något deras medlemmar gör så lättvindigt som vi säger till våra barn när 
de måste gå och lägga sig. Nittio procent av folket i denna grupp kommer att leva och dö 
utan att ha genomträngt den sjätte slöjan.

Den sjätte slöjan: Tio procent av oss kommer att se genom den sjätte slöjan där drakarna, 
ödlorna och utomjordingarna vi trodde var påhittade monster i barnsagor och science fiction, 
är verkliga och är de styrande krafterna bakom de hemliga sällskapen. Nittio procent av folket 
i denna grupp kommer att leva och dö utan att se igenom den sjunde slöjan.

Den sjunde slöjan: Jag vet inte vad som ligger bakom det sjunde slöjan. Jag tror att det är där 
din själ utvecklas till den yttersta punkt i vilken du kan existera på jorden och vara mannen 
Ghandi var, eller någon annan god andlig ledare var -  människor så upplysta de lyser upp 
världen omkring sig, oavsett vad.

Den åttonde slöjan? Att tränga igenom den åttonde slöjan avslöjar förmodligen Gud och den 
rena energin som är livskraften i alla levande saker – vilket jag tror, ​​en och samma.

Den nionde slöjan: Att genomtränga den nionde slöjan, innebär att man bemästrat den rena 
energin som vi kallar kärlek, och därmed blir ett med Gud/Livskraften och dess avsikter. 
Genom att bemästra denna renodlade energi, så omfamnar man givande och stödjande, 
och med det får man en full förståelse för den universella planen som inbegriper offrande, 
död och frälsning/balans. Livet självt har då gått sitt fulla kretslopp, och man ser världen 
genom ett oskyldigt barns ögon, och samtidigt med den djupaste renaste kärlek från den 
åttonde slöjan.


[Det jag insåg med att ”uppleva Gud" är att Skaparen/Alltets källa, formar denna verklighet, 
allt är en del av hans/dess plan, en plan där negativitet skapades som ett sätt att lära oss 
(med hjälp av reptilerna, demonerna och Djävulen etc. som de onda varelserna, med 
satanismen som deras religion]. Läs Robert Shapiro för en större bild. Jag fann det innan 
jag gick igenom den tredje slöjan så jag tror inte att du måste gå igenom de första sex slöjor 
före 7 och 8.]

Om min matte är korrekt finns det bara cirka 60 000 människor på planeten som har genomträngt 
den sjätte slöjan. Ironin här är fantastisk: De som sitter fast bakom slöjorna 1 - 5 har lite annat 
val än att se de personer som har genomträngt slöjorna bortom dem som galna. Med varje slöja 
som genomträngts, så har vi ett exponentiellt krympande antal upplysta människor som anses 
som galna av en exponentiellt ökande massa av mindre upplysta människor.

För att göra ironin än värre -  ju mer någon som är bortom den sjätte slöjan, försöker förklara 
vad han kan se till dem som inte kan se det, desto galnare kommer han att verka i deras ögon.

Vår fiende, staten.

Bakom de första två slöjorna finner vi de flesta människor på planeten. De är statliga redskap: 
De bakom den andra slöjan är de lättlurade väljarna,  vars okunnighet rättfärdigar att politikerna 
skickar dem bakom den första slöjan till att dö i främmande länder som kanonmat - deras roll i 
livet är att tro att de egennyttiga påhitten av Makteliten har med  nationell säkerhet att göra och är 
värda att dö för.
Tredje, fjärde, femte och sjätte slöjorna utgör en fara för staten på grund av att de inte så lätt kan 
användas som verktyg för att samla makt och rikedom från massorna,  för Elitens räkning. 
Det är vanligt att dessa människor offrar en bit av sina relationer med vänner och familj, 
sin karriär och personlig frihet för varje slöja de genomtränger.

Albert Jay Nock (1870-1945), författare till "Our Enemy, the State" (1935) förklarade vad som
händer med dem som finner den sjunde och åttonde slöjan: "Vad var det bästa som staten kunde 
hitta att göra med en verklig Sokrates och en verklig Jesus när den hade dem? Att förgifta en 
och korsfästa den andra, utan någon särskild anledning, mer än att de var alltför generande 
för att få lov att leva längre. "Slutsatser

Så nu vet vi att det inte är så att våra landsmän är så upptagna med sina liv att "de inte vill se", hur de förslavats och utnyttjats. De kan helt enkelt inte se det, precis som jag inte kan se vad som ligger på andra sidan en sluten gardin. Syftet med denna uppsats är trefaldigt: Att hjälpa de människorna i de senare slöjorna att förstå varför massorna inte har annat val än att tolka deras upplysthet som vansinne; 2. För att hjälpa människor bakom de första två slöjorna förstå att, att leva, andas och tänka, bara är början och; 3. Att visa folk att det största äventyret i vårt liv ligger bakom nästa slöja, för det är bara en slöja mindre mellan oss själva och Gud.


(Jag ber om ursäkt för den konstiga formateringen av texten. Fick den i Google Translate, och vet inte hur jag kan omformatera den. Och ids inte skriva om alltihop på nytt.  -  Kent)


För en lite mer omfattande förklaring till hur vi kom att bli en slags slavar, läs den här artikeln:
Så blev du till en slags slav


torsdag 2 maj 2019

Hur man tas med svårigheter.

Jag stötte nyligen på ett uttryck eller ordspråk som blivit till en av mina absoluta favoriter.Fritt översatt lyder det "Lugna vatten har aldrig skapat en duktig seglare eller sjöman."


Jag gillar detta för det är fullständigt sant och för att det går stick i stäv med de nuvarande trenderna i hur vi skall se på oss själva och världen.

Vidare, så ger det en hälsosam syn på hur vi borde se på de olika svårigheter vi ofta hamnar i här i livet - vare sig det är självförvållat eller påtvingat av omgivningen.

Sedan leder det till en analys av vad meningen är med våra liv.

Det är också relevant i vår strävan efter mer frihet och självständighet och minder inblandning i våra liv från myndigheter och politiker (och dem som i skuggorna styr dessa).

Man kan till och med relatera det till de olika svårigheter som vårt land har hamnat i genom att förlita oss till att olika "Makthavare" agerar för landets bästa och hur de hanterat ekonomi, företagsamhet, hälsa, yttrandefrihet och invandring, samt hur polis och rättsväsen prioriterar i dessa frågor.Det som den mer eller mindre dolda eliten är mest rädd för, ät att vi finner vår verkliga inre styrka och inser att vi skapar vår värld och vår verklighet och att vi har rätten att göra så - i lika hög grad som de skurkar som nu drar i trådarna.  Inse att om de kan hitta på valutor, regler, förbud, sammanslutningar, bolag, banker och internationella bolag och organisationer, så kan vem som helst göra samma sak. Vi är alla skapelser av Moder Natur, och som sådana likställda.

Så om du undrar varför världen har blivit så komplett galen och de som besitter makt i dagens värld, agerar så destruktivt mot mänskligheten, inse att de är livrädda för att vi skall vakna upp än mer och vända dem ryggen eller avsätta dem från sin tron, och få dem att svara för sina brott.  Så de gör sitt yttersta för att försvaga oss på olika sätt eller till och med ta död på oss.


Hur vi ser på oss själva och världen.

Om man ser på hur populärt det blivit att bli "Kränkt" eller hur man skall acceptera varenda tokig idé som folk har (som vilket kön de tänker att de är eller att man inte kan kritisera vissa folkgrupper, oavsett hur de uppför sig) så får man intrycket att det rätta sättet att vara, är vara vek i tanke, karaktär och handling. Vi skall heller inte ha en hög aktning av oss själva utan skall reservera detta för alla "experter" inom den offentliga sektorn eller de stora industriella monopolen, som alltid vet bäst och som alltid har "allas våras bästa" i åtanke i allt de gör - trots att de beror på våra betalningar av skatter eller deras produkter för sin egen existens och fortsatta liv i överflöd. "Det kan ju omöjligt existera en intressekonflikt där."

Så, vi skall vidare vara så beroende av det politiska, finansiella och industriella etablissemanget som möjligt så att vi inte kan reda oss själva, inte har egna nätverk för att stödja varandra eller besparingar att falla tillbaka på ifall saker skulle bli värre. Vi skall vara så friska att vi kan jobba och betala skatt, men inte så friska att vi aldrig blir sjuka eller köper mediciner.  Vi skall vara så intresserade av politik eller samhälle, att vi tror på hela skådespelet med olika partier och att röstande åstadkommer något, men inte så vakna att vi ser igenom hela skiten och att allt är arrangerat och bestämt av folk vi inte har någon inverkan på alls, eller att allt som sägs i massmedia antingen är lögner eller bara en liten del av den fulla bilden.

Vi skall tro att det är vårt fel att klimatet bär sig konstigt åt och skämmas för att använda bilar eller flyg, och betala för denna vår synd med än mer skatter. Vi skall inte vara medvetna nog för att veta att det har funnits hundratals olika uppfinningar som tagits fram av goda människor de senaste hundra åren, vilka mer eller mindre kunde ha gjort slut på vårt slösaktiga brännande av olja, kol och gas, med all förorening det medfört. Vi skall tro att den livgivande gasen Koldioxid är ett gift som kommer att förgöra vår planet, snarare än inse att den främjar växtlighet och därmed hela näringskedjan.

Vi skall vidare tro att onaturliga torkor, bränder, översvämningar etc. åter igen är resultatet av vårt syndiga leverne, snarare än resultatet av det enorma "Geoengineerings Projekt" som pågått i många år på de flesta håll -  där man med sprayande av skyarna från militära plan och  inverkan från olika radaranläggningar manipulerar atmosfären eller bryter upp vattenmolekyler, så att regn aldrig når fram till dit det behövs. Och vi får absolut inte tro att klimatet styrs i långt högre grad av Solen än något vi människor kan göra.

Om vi blev starkare...

Vi får inte vara rädda för hårda tider eller de prövningar livet presenterar oss med. Det finns ett annat talesätt som lyder "Det som inte dödar oss, gör oss starkare".

Jag tror inte vi var menade att leva helt bekväma liv från vagga till grav. Att jobba ett antal timmar om dagen och ägna oss åt trevliga sysselsättningar och sova däremellan.  Havet bryr sig inte om vad seglaren vill ha för väder, och den som kan rida ut en storm har visat sig värdig att föra en båt eller ett skepp.  Både Havet och Stormen kan ta sig olika skepnader, men vår attityd till dem måste alltid vara att inte duka under eller ge upp, utan ansamla den styrka som krävs för att besegra dem.


Många ser massinvandringen som den attack den troligen är på våra liv och vår livsstil, och känner sig uppgivna inför framtiden, när de snarare skulle behöva gräva upp stridsyxan och börja att göra allt de kan för att vända denna situation till en där folkets vilja råder. Men att bara se invandringen som enda problemet är en ytterligt begränsad synpunkt. Sverige har alltid förändrats, men ofta har det varit till det bättre. Det kan fortfarande hända om folk slutar ge bort sin makt och istället tar tillbaks den och ser till att de som missbrukade sin position och sitt förtroende får ta konsekvenserna av sitt förräderi. Det kommer inte att vara lika lätt som vad som hände på Island för några år sedan, men kan ändå göras. Kanske blir det en tid av tumult och svårigheter. Men sådana tider kommer att forma nya starka ledare och ena folket samt lära dem att samarbeta snarare än att konkurrera med varann.

De som kommit till vårt land har ofta gjort så efter att ha genomlevt personliga och nationella helveten som skapats av Väst ofta med Sveriges medverkan eller välsignelse, och ofta med vapen producerade i det här landet. De har seglat på otroligt stormiga hav och har kanske härdats och hårdnat som ett resultat. En del kommer att ha varit del av den terrororganisation som skapades av Väst och Israel, för att destabilisera Mellanöstern - ISIS.  Jag tror vi alla vet vad de sysslat med.

Vem bland svenskarna kommer att ha viljan, styrkan och förmågan att tas med dessa? Knappast snubben som funderar på om has Fittmössa matchar hans lila trikåer.


Vad vill jag egentligen säga här?  Jo, att om du finner dig själv i dålig hälsa, utan eget hem och med dålig ekonomi, eller har ifrågasatt systemet och blivit av med jobb eller barnen dina som resultat, så kan livet verka surt och motståndarna alltför starka. Men inse att du KAN resa dig över problemen att det finns fler som du och om en inte kan klara kampen ensam, så kan flera gå ihop och presentera ett tyngre motstånd eller alternativ lösning.  Om du är en av de många som fortfarande har ett drägligt liv men kan se att detta kanske inte kommer att bestå, bli aktiv nu medan du har tid och resurser.

Titta på detta med 5G som börjar rullas ut. En massa information om farorna med det och avsaknad på forskning for att fastställa om det är skadligt eller inte, har spridits i alternativa medier och varit föremål för protester, demonstrationer och i vissa fall rättsfall. Och nu börjar jag se att olika områden vunnit i domstolar eller att deras by eller stad inte kommer att tillåta 5G.  Så med tillräckligt med uppmärksamhet och aktivitet och information, så kan man besegra angriparna/fienden.

Så ge aldrig upp och vägra se andra som överordnade, utan se dem för vad de är - i bästa fall dina likar, och om de agerat svekfullt eller kriminellt - se dem som förrädare, vilka förlorat rätten att vara våra likar.

Kent BengtssonAndra artiklar här i bloggen, som anknyter till detta:

Ge inte upp
http://fredofrihet.blogspot.com/2016/07/ge-inte-upp.html

Är Regeringsmakt vår nya religion?
http://fredofrihet.blogspot.com/2013/09/ar-regeringsmakt-var-nya-religion.html

Hur man förstör ett samhälle
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2013/06/hur-man-f-orstorett-samhalle-nar-jag.html

Det smartaste sättet att döda folk på
http://fredofrihet.blogspot.co.za/2017/10/de-smartaste-satten-att-doda-folk-pa.html