onsdag 28 maj 2014

Öppet brev till myndighetspersoner.

Jag skrev nyligen ett öppet brev till dem som tror att de har rätt att bestämma över mig. Syftet med det var att få dessa individer att tänka lite, samt givetvis att framhäva min syn på hur saker och ting ligger till.

När jag skrev detta så föll några saker på plats, så att säga.

Jag har alltid gillat Dean Clifford och hans enkla sätt att se på dessa saker. En av de första sakerna han sade var att om vi är anklagade för att ha brutit mot något i statens regelverk (utan att för den skull ha skadat någon eller något verkligt) och nu dragits inför rätta så att vi kan öppna plånboken och betala för våra
synder (ungefär som Katolska Kyrkan brukade göra, där man kunde köpa sig fri fån synd), så kunde man hävda att man inte vid den aktuella tidpunkten verkade i egenskap at sin Person (vilken är en Statlig Befattning) utan bara verkade som en privat levande människa av naturen.

Han brukade säga att om de inte höll med att så var fallet, be dem visa lönebeskedet och arbetschemat, som visar att du faktiskt höll en statlig befattning just då.  Jag har aldrig sett hur jag har kunnat använda detta argument utan att verka halvgalen.  Men när jag skrev ner detta så kunde jag se hur denna punkt kunde inkluderas och förklaras.

Jag skulle kunna säga mycket om det som står i detta brev, men det får bli en annan gång. Jag låter det tala för sig självt.  Här är det:

Ett öppet brev till alla som tror att de har befogenhet att beordra en fredlig medmänniska:

Du har fått detta dokument eftersom du visat genom ord eller handling att du tycks tro att du har rätt eller befogenhet att anbefalla den människa som skickade dig eller gav dig det här - vare sig den samtycker eller inte.

Jag vill att du ska läsa och beakta de nedanstående punkter noggrant, och sedan med egna ord förklara igen hur du har rätt att göra vad du påstår att du kan göra.

Här är en rad antaganden eller självklara sanningar, som tycks ses som sanna av de flesta människor:
 1. Alla människor skapades av en kreativ kraft eller skapare - som Naturen eller någon högre makt.
 2. Alla människor är födda jämnställda och med samma naturliga rättigheter till liv, frihet, fred, fri vilja, samverkan med andra människor, egendom, självförsvar, etc.
 3. Ingen människa föddes som slav. Följden av detta är att ingen människa är en annans herre. Detta leder till slutsatsen att ingen grupp av människor (oavsett hur stor eller liten) kan utöva sin vilja över en annan människa (eller grupp av människor) utan dennas eller deras samtycke.
 4. Människan skapade fiktioner (saker som endast existerar i ord, inbillning eller tanke) som lagar, nationer, stater, kommuner, domstolar, militär, polis, företag, banker, stiftelser, etc. för att tillhandahålla ett fungerande samhälle. Alla dessa fiktioner är till för att tjäna och skydda människan, inte för att kontrollera henne eller härska över henne. Dessa fiktioner, som i grunden är ord på papper, kan i sig själva, inte gör någonting. De får liv och mening genom att en eller flera livs levande människor tar en roll som en aktör inom dessa fiktioner, eller avnvänder dem. Därför vilar allt ansvar för vad än en fiktion gör, på den enskilda männiksan som agerar i egenskap av den. Att skada en levande människa som inte villigt och medvetet deltar i samma fiktiva spel, fråntar inte något ansvar från människan som orsakar skadan, bara för att han eller hon råkar agera i egenskap av en roll i en fiktion vid tillfället ifråga.
 5. Skaparen är alltid överordnad Skapelsen. Skapelsen kan aldrig bli för mer än sin Skapare. Fiktionerna i föregående punkt är alla SKAPELSER och som sådan är de underordnade en levande människa.
 6. En människa förlorar sina naturliga rättigheter när hon tramparen annan människas rättigheter. Så, den som till exempel skadar, stjäl eller bedrar sina medmänniskor, har genom sina handlingar givit upp sina suveräna naturliga rättigheter till liv, frihet, ägodelar, osv. i det avseendet, och öppnade sig för bestraffning, kontroll eller uteslutning från de andra människorna i sitt samhälle eller de regler som de har kommit överens om.
 7. En människa kan genom avtal eller kontrakt ge upp sina naturliga rättigheter under vissa omständigheter, till exempel när hon väljer att spela en roll i en av de fiktioner som anges i den fjärde punkten ovan. (Om hon tar anställning i en regering eller ett företag, så går hon därmed med på att följa dess regler och att böja sig för viljan hos dem som håller en överordnad position inom organisationen - men bara när hon är på jobbet, utför en funktion av denna fiktion och får betalt för det. När hon agerar som en privat levande människa utanför sådana avtal, är hon i full besittning av sina naturliga rättigheter och är inte föremål för några konstgjorda regler. Hon anses vara utanför dessa fiktioner om hon inte agerar i enlighet med anställningsavtalet , och inte få ersättning för tid spenderad ”på jobbet”).
 8. Varje människa är ytterst ansvarig för sina egna handlingar, detta innebär att ingen fiktion kan vara ansvarig för något som helst. Saker som gjordes i namn av en fiktion, gjordes av en människa som agerade för den fiktionen. Människan står som borgen för fiktionen och är ansvarig för sina egna handlingar och ansvariga inför sina medmänniskor.
 9. En fiktion är i grunden en idé eller övertygelse som bara existerar i ord eller tanke. Den är en produkt av människans påhittighet . Den har ingen fysisk närvaro i det materiella universumet, och är därmed av lägre rang än något konkret. En levande människa är påtaglig. Hon är i förhållande till fiktionerna i punkt fyra, vad Naturen eller Gud är i förhållande till henne.
 10. Om du påstår att jag måste lyda dina befallningar eller några regler som du tror gäller för mig när det gäller den aktuella frågan, vänligen framvisa avtal eller kontrakt, samt arbetsschemat och lönebeviset som visar jag får betalt för att utföra vad du påstår att jag måste göra, eller någon handling som bevisar att jag gick med på att göra det du begär utan ersättning.
 11. En människa med rena händer och ett rent hjärta, som inte har skadat någon annan människa, och som agerar i sin privat fysisk kapacitet utanför något fiktivtämbete”, kan inte bli föremål för en annan människas vilja, eller reglerna av någon mänskligt skapad fiktion, utom där hon villigt och medvetet gått med på att göra så, och vilket hon har rätt att sluta gå med på om omständigheter eller samarbetsviljan skulle förändras.
 12. Eftersom fiktionerna i punkt fyra alla är underordnade dess skapare - människan, och eftersom de skapades för att bistå människan och beskydda hennes naturliga rättigheter, så kan de inte ändra sin form till en där de skadar människor eller kränker hennes rättigheter, och fortfarande anses vara lagliga eller giltiga.
 13. En fiktion fick sin existens och sin form från de människor som skapade den, och den verkar genom att enskilda människor agerar för den. Därför kan den inte få någon rättighet eller myndighet som dessa människor, inte var och en, själva besitter. Eftersom människan inte har rätt att skada, stjäla från, lura, utpressa, kidnappa, mörda, fängsla , etc, någon annan människa i full besittning av sina naturliga rättigheter, så har ingen fiktion rätten att skada, stjäla, bedra, mörda, utpressa, kidnappa, fängsla, etc. en sådan människa.
Du har fått detta brev från en människa till en annan . Om du tror att antagandena i punkterna ovan är falska, förklara i så fall hur det är genom att bara använda logik eller lätt bevisbara punkter. Kom ihåg, som människor, är du och jag är lika och ingen så kallad övermyndighet gäller. Såvida du inte kan bevisa att jag är en slav och du eller någon annan är min herre .

När det gäller den aktuella frågan så agerade jag inte i egenskap av någon som innehar en tjänst eller funktion inom din fiktion vid den tidpunkten. Jag agerade i egenskap av en levande människa i det materiella universumet, utan skyldighet att lyda någon annan människa eller konstgjord fiktion. Jag har, så vitt jag vet, inte skadat någon människa eller utsatt någon för risk eller fara vid tidpunkten i fråga, så det finns ingen grund för åtgärder eller för någon att blanda sig i denna fråga . Om du har en skadelidande i form av en medmänniska, vänligen framvisa denna.


I Fred...


Detta kompletterar min engenhändigt hopknåpade ID handling samt frågorna i inlägget "Kluriga Frågor" nedan.  Det kan ändras till att passa vad för ändamål man vill det skall tjäna. Om du vill använda det så har du min välsignelse och friheten att modifiera som det passar.