torsdag 25 juni 2015

9 anledningar vår regering inte är legitim.


(Detta gäller givetvis inte bara den Svenska regeringen, utan tillämpar på så gott som alla regeringar som verkar på vår Jord idag.)

Innan vi här kan gå vidare, så bör vi först definiera begreppet regering. 

Regering: En grupp människor (som du och jag) vilka antingen har tillsats av folket att representera folket och dess vilja, eller som med list, våld eller svek sett till att de kommit i en position där de säger sig tala för folket (vare sig folket håller med eller inte).

 Alla ceremonier, protokoll, förfaranden, etc. som ledde till att en regering kom till stånd, är tämligen ointressanta. Faktum kvarstår att de är människor som du och jag. De äter, sover, pissar, släpper sig, rapar, borstar tänderna, klipper tånaglarna, älskar, hatar, drömmer och har rädslor, fel, brister och aspirationer, precis som du och jag.

All makt har sin grund i folket. I Regeringsformen står det: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” (min understrykning) Detta är sant även i en diktatur. Om alla människor i en nation med en diktator som stadsöverhuvud, vände denne diktator ryggen och struntade i honom, så skulle han bara vara en patetisk individ med storhets-vansinne som stod och skrek och stampade någonstans. Polisen, militären, säkerhetstjänsten och hela den offentliga sektorn körs av människor som alla är en del av folket.

Så, hur kommer det sig att den nuvarande regeringen inte är legitim?


Om vi är överens om att de enda lagar som gäller är naturlagarna, Då kan det vara sant att den som är stark eller slug har rätt att med vilka medel som helst, tillskansa sig en maktposition, och de som är för svaga eller dumma för att hävda sin rätt att vara fria, förtjänar det öde de får.

Men i vår mänskliga tradition - tvärs över olika kulturer, raser och geografiska platser, tycks det råda en viss överenskommelse när det gäller vårt förhållande till varandra. Detta skulle kunna kallas “Naturlig Lag”, Universell Lag” eller “Moralisk Lag”.  Det är ett ämne i sig, men innefattar saker som “Behandla andra som du själv vill bli behandlad”, “När du trampar på andras rätt till liv, lem, ägodelar, fred, frihet, etc. så ger du samtidigt upp dina egna rättigheter till dessa saker”, “Alla människor är födda med lika fri- och rättigheter”, “Alla är lika inför lagen ”,  “Var och en är sin egen herre”, “Alla har rätt till en kostnadsfri, opartisk och rättvis rättviseprocedur”, “Alla har rätt att försvara sig själva och andra som behöver hjälp, mot en angripare”,  “Alla har rätt till frukterna av sitt arbete”,  “Alla har rätt att välja att vara med i en sammanslutning eller en grupp, eller inte”, etc. etc.


Åtta punkter som visar varför regeringen inte är legitim:


1)    Regeringen gör saker som enskilda människor enligt moralisk lag inte har rätt att själva göra. Du kan inte överföra en rätt till en annan som du inte själv besitter.

Stöld och utpressning är fortfarande stöld och utpressning, även om de utförs i regeringens namn. Att konfiskera pengar (skatt), ägodelar (indrivning) och till och med barn (kidnappning) under hot om vidare böter, konfiskering eller inspärrning i fängelse, är inte något en människa har rätt att göra mot en annan. Alltså kan inte en abstraktion som “Staten” (vilken inte är något annat en ett stort gäng av människor som du och jag, vilka följer en viss tro om hur allt måste vara) göra dessa saker.

Mord är mord, oavsett om det planeras och utförs av en privat människa eller en soldat i tjänst. Den enda omständighet som det kan anses försvarbart att döda en annan människa är om det i den rådande stunden antas att denna avser att döda eller allvarligt skada dig eller någon annan som inte kan försvara sig själv. Om Sverige skickar soldater till Afganistan och andra länder där de deltar i väpnade angrepp mot lokalbefolkningen där, som inte utgör något hot mot Sverige eller svenskar, så är det mord.

2)    Du kan inte tvingas begå handlingar som strider mot din tro och moral. Vissa saker ses inom den mänskliga familjen som fel eller orätta - oavsett under vilka omständigheter de begicks. I Nurnbergrättegångarna var det inte någon ursäkt att säga “Jag följde bara order.”
En yrkesmördare kan inte säga som förmildrande omständighet “Jag gjorde bara vad jag fått betalt att göra”. 
På samma sätt har en företagare med anställda inte rätten att ta en del av den kompensation han/hon ger en anställd och ge denna till en tredje part (Skatteverket) om den anställde inte samtycker. Om din moral säger att det är fel att stjäla, då är det fel att medverka till stöld på detta sätt. Om du tror att det är bättre för dina barn att utveckla en naturlig immunitet mot barnsjukdomar, hellre än att vaccinera dem och kanske därmed utsätta dem för ämnen som i långa loppet är mer skadliga för dem, så kan du inte tvingas att vaccinera dina barn.

3)    Du kan inte förväntas följa lagar eller regler som du inte kan förstå.  Om någon ger dig en lunta papper med enbart kinesisk skrift på dem, och säger att du måste göra vad det står där, så skulle alla hålla med om att det vore omöjligt (såvida du inte kan kinesiska helt och fullt).  Men om du ges ett självdeklarationsformulär så anser de flesta att du kan och skall fylla i detta och skriva under på heder och samvete, att alla uppgifter givna är korrekta. Hur kan du göra detta om du inte har en juristexamen, vet med säkerhet vilken definition av varje ord i Inkomstskattelagen som avsågs av dess skapare, eller ens har studerat Inkomstskattelagen?
Om du inte är jurist, är du då kvalificerad att tolka en lagtext? Om du inte är kvalificerad att tolka en lagtext, hur kan du förstå vad den säger? Om du inte kan föstå vad den säger, hur kan du göra som den anbefaller? Hur kan du straffas för att inte följa direktiv du inte kan förstå, eller ens har rätt att försöka förstå, och som du inte först gått med på att följa?

4)    Om vi alla enligt Naturlig eller Moralisk lag, är fria män och kvinnor och födda med lika fri- och rättigheter, så är vi våra egna herrar. Om man sedan beaktar att skaparen är överordnad skapelsen och att vi människor skapade våra lagar, regeringar, pengar, avtal, företag, regler, så kan logiskt sett dessa endast tillämpa på oss, med vårt samtycke. Samtycke kan enbart ges när man förstår vad man samtycker till.

Hur många kan med handen på hjärtat säga att de helt och fullt förstår hur detta samhälle är sammansatt och hur vissa människor som agerar för sådana abstraktioner som Stat, Kommun, Polisen eller “Rätten” har rätt att beordra en fri människa, som ej orsakat annan någon skada, något som helst?  Är inte det som om Kalle Anka skulle tala om för Walt Disney vad han skulle teckna och skriva???

Vi kan som fria män och kvinnor ingå i kontrakt eller överenskommelser där vi underordnar oss andra - som i ett Chef och Anställd scenario, men detta är i så fall baserat på ett informerat medvetet beslut där alla termer ligger på bordet och termer för hur detta förhållande kan sägas upp, likaså har etablerats och överenskommits.
Dessutom så är det brukligt att den som går med på att underställa sig en annan människa gör så för en avtalad kompensation (lön) under vissa schemalagda timmar. När fick du sist betalt för att inträda i en roll underordnad dessa clowner som nu styr och ställer?   Va! Aldrig???
Vad är ditt schema då du gått med på att underställa dig dem?   Va! Har du inget???

5)    Den som betalar för något är den som äger och bestämmer över saken i fråga. Vi - Folket är de som betalar allt. Detta är sant även om man tar bort pengar ur ekvationen. Det är vi som asfalterar vägarna, bygger bilar, bygger hus, sopar gatorna, odlar mat, transporterar allt, underhåller maskiner, rensar rabatter, renar vatten, tar bort soporna, utbildar barnen, skottar snö, bakar bröd och allt annat som behöver göras i vårt land.
Vi gör detta både för oss själva och för dem som inte kan bidraga på grund av sjukdom eller ålder.
Vi till och med gör det (och i än högre grad) för de förrädare som var menade att agera som goda ledare och förvaltare av land och rike, men som nu agerar som lands- och folkförrädare genom att lämna över vårt land till EU, NATO och som det verkar USA och vem eller vilka det nu är, som i bakgrunden kontrollerar allt här i världen.

6)    Sverige som institution (inte landmassa), är vad det verkar, ett företag i ett gigantisk globalt kommersiellt system. De sluga Herrar (och kanske Damer) som konstruerat detta system, har gjort så mer eller mindre i lönndom.
Inte bara det - de har också för var och en av oss skapat en komersiell enhet; vår Juridiska Person. Denna är i mitt fall KENT  ERIK BENGTSSON med Personnummer. Detta är troligen en stiftelse eller ett slags företag. Stiftelse är mest troligt då det inte föreligger någon skyldighet att informera en förmånstagare av en stiftelse, att ens en stiftelse för den                                            berörda människan existerar.

De goda nyheterna här är att vi som människor inte kan tvingas göra affärer med ett företag eller lyda dess dekret utan att ha en frivillig överenskommelse beträffande detta. De dåliga nyheterna är att det verkar som om alla i den offentliga sektorn vägrar att se oss som människor med Naturliga Rättigheter och endast erkänner oss i kapacitet av vår Juridiska Person, vilken kan ses som en underordnad kommersiell enhet. Detta i sin tur gör dem till herrar och oss till undersåtar.

Vad får mig att dra slutsatsen att Sverige (liksom andra Nationer) är ett företag?
“SWEDEN KINGDOM OF” är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. De medger inte, liksom Riksgälden att detta betyder att Sverige är ett företag, men säger att detta är nödvändigt ur försäkringssynpunk då Sverige ger ut och säljer värdepapper i USA. (http://newsvoice.se/2013/03/24/ar-sverige-registrerat-som-foretag-nej-enligt-sec-gov-och-riksgalden-svarar-inte/)
SWEDEN (KINGDOM OF) är också på Londonbörsen, se här:
https://www.londonstockexchange.com/stock/99WS/sweden-kingdom-of/company-page
Dock verkar alla länder ha en viss Kreditvärdighet. Om de var suveräna nationer, hur kan då någon eller något säga vad deras kreditvärdighet var? Vänner inom den svenska sanningsrörelsen har grävt lite mer i detta och bland annat funnit att många statliga institutioner har F-skatt, vilket är för vinstdrivande företag. Riksgälden har gått så långt som att medge att Sverige är en “Juridisk person”, liksom företag, föreningar, stiftelser, etc.

En Juridisk Person är med andra ord en fiktion, en abstraktion, en papperskonstruktion, ett påhitt - som bara existerar på papper och i människans tankevärld. En juridisk person har olika rättigheter och skyldigheter. Men bara inom en större fiktion, såsom ett politiskt eller handelssystem - inte i den påtagliga fysiska verkligheten, där en juridisk person inte kan existera mer än en fiktiv person i en roman.

Så även om Sverige inte i striktaste mening är ett företag, så är det i alla fall enligt egen bekännelse en Juridisk Person - ett mänskligt påhitt.  Därmed är dess regering också ett sådant påhitt. Sedan när blev påhitt överordnade det verkliga - som till exempel du och jag som livs levande tänkande skapande människor?


7) Staten är inte en del av den påtagliga verkligheten, och existerar bara som en juridisk abstraktion. Grundtanken är att ”Staten” tillhandahåller vissa tjänster och beskydd för dess medlemmar (medborgarna) i utbyte mot att medlemmarna ger sitt stöd åt staten (i form av skatter, lydnad och erkännande).

Det talas och skrivs om ”Samhällskontraktet” som ett oskrivet kontrakt där medlemmarna av ett samhälle har ett underförstått kontrakt med dem som agerar som samhällets ledare, där ledarskapet tillhandahåller beskydd och hjälp till dem som behöver i utbyte mot finansiellt stöd, lydnad och erkännande av staten som en legitim institution.

Från detta ”Samhällskontrakt” kan man dra slutsatsen att Staten kan bara legitimt verka och vara om den agerar för medlemmarnas bästa och i enlighet med majoriteten av dessas vilja och önskan.

Gör den Svenska Staten detta idag???

Från där jag står, verkar det mer som om de arbetar för andra intressen än det svenska folket. Vissa förorter på sina håll har blivit kriminella getton där gäng stjäl, vandaliserar och terroriserar de stackare som inte har några alternativ till boende. Staten tillåter ämnen i livsmedel och mediciner som förstör folks hälsa. De tillåter främmande makter att spraya svenska skyar med så kallade chemtrails som innehåller barium, aluminium och Gud vet vad för andra saker. De allierar sig med USA och NATO och tar därmed död på Sveriges neutralitet och gör oss till en fiende och en måltavla för dess motståndare i ett eventuellt framtida krig. Välfärdssamhället är så gott som utplånat. Massor av ”flyktingar” av tvivelaktig äkthet släpps in i landet, och de problem de skapar tystas ner. Svenska soldater mördar människor som inte utgör något hot mot Sverige i Mellanöstern och gör därmed svenskarna till fiender till andra folk, vilka vi annars inte skulle ha något otalt med. Tjänstemän i Staten kan inte hållas ansvariga för sina brott eller missbruk av sin position, medan vanligt folk straffas för minsta lilla förseelse mot ”Statens” regelverk. För mer exempel, läs artikeln ”Hur man förstör ett samhälle” här i bloggen. 

8)    Det förefaller som om de flesta länder är försatta i konkurs (De har skulder de inte kan betala rätt av) och verkar i konkurs, under förvaltning. Jag antar att detta är sant i Sveriges fall. I Storbritannien har det medgivits av offentliga tjänstemän att landet varit i konkurs sedan slutet på sjuttonhundratalet.
Om ett land (företag) verkar under en konkursförvaltare, så är det inte självstyrande och dess regering (ledning) måste göra vad som dikteras av konkursförvaltaren/fodringsägarna.

Mången vis man har sagt “Om du har skulder, är du inte fri”.  Jag är övertygad om att detta är en nyckelstrategi i att hålla både nationer och individer förslavade här i världen.
Fresta politiker och makthavara med personlig rikedom och fördelar om de försätter sina länder i skuld. Fresta individer med nya bilar, mobiltelefoner, lyxiga hem och fina semestrar, som de kan få just nu - om de bara tar ut ett lån.

I båda fallen har du nu mycket mer kontroll över landet eller individen i fråga, och du kan ställa krav på hur de sköter sina affärer.

9) De olika Riksdagspartierna är inte rättssäkert registrerade under ett namn, ett unikt Organisationsnummer samt redovisning av Styrelsens säte.

Detta innebär i praktiken att vi styrs av något som inte i juridisk mening existerar, eller som kan hållas till svars för sina handlingar. Man kan om man söker, hitta lokala partiavdelningar som är registrerade, men inte partiet i stort.

Så hur kan något som inte juridiskt sett finns, stifta lagar och fatta beslut för en nation?

- - - - - - - - -

Kanske har jag fel i ett och annat antagande ovan. Jag skriver inte i tron att jag har alla svar eller alltid har rätt. Jag skriver för att få folk att tänka och ifrågasätta. Jag vill att vi alla lyfter den slöja av indoktrinering som vi haft hängande över våra ögon sedan vi slutade fråga “Varför” som tre- fyraåringar.

Jag vill inte störta regeringen eller det rådande systemet. Om det korthus av lögner som idag utgör vårt moderna samhälle, plötsligt föll, så skulle mycket lidande bli resultatet. MEN, jag vill att de människor vi givit förtroendet att ta hand om offentliga funktioner, skall göra vad de får betalt att göra, och att de agerar för sitt folk och i enlighet med folkets vilja, kultur, värden och traditioner.

Jag vill att de som nu sitter i maktpositioner erkänner oss som livs levande suveräna människor, och behandlar oss som sina arbetsgivare, inte sina slavar. Om de vill att vi samverkar med dem, så får de göra som andra - komma till oss med ett förslag till samarbete och utarbeta en individuell frivillig överenskommelse gällande varje individs förhållande till staten och offentliga instanser.

Jag vill att de slutar se sig själva som ett monopol på hur saker och ting måste vara, och slutar motarbeta individer eller grupper som vill gå sin egen väg och testa nya idéer eller modeller för samhällen, pengasystem och lagar.

Jag inser förståss att ingen bryr sig om vad lilla jag vill. Men om vi som börjat vakna och plockar bort skygglapparna, kan få tillräckligt många att göra samma sak, så kommer vi att bli en maktfaktor som kan ändra på saker eller en grupp stor nog att vända ryggen åt det existerande systemet och skapa vårt eget.

Så om du läser det här, och håller med mer eller mindre, dela det vidare - och prata med folk. Prata först om saker de kan hålla med om och introducera lite i sänder av nya tankar och bevis. Försök inte hopa hela “sanningen” på någon som bara lever inom “The Matrix” (det nuvarande systemet) då detta kan vara överväldigande och alltför overkligt. Vi vill inte framstå som overkliga knäppskallar, vilket lätt kan hända om man försöker påtvinga någon en helt ny och konstig verklighet.
Ställ frågor som manar till omtanke. Be dem jämföra förr med hur det är nu. Fråga hur de tycker det skulle vara istället för hur det nu är, etc. etc.

Det verkar som om vi som mänsklighet går mot en skiljelinje i en inte alltför avlägsen framtid. Bortom denna (vilket skulle kunna vara ett nytt världskrig, eller en teknologisk kupp, där vi står inför vapen som vi har mycket svårt att försvara oss emot) väntar troligen en värld som är totalt centralstyrd av en liten elit som har oss i ett järngrepp och dikterar allt av betydelse, med få personliga val eller friheter. Men det kan också bli så att mänskligheten vaknar upp i tid, inser sina fel och brister och bestämmer sig för att ändra sina levnadsvanor och bli mer ansvarig och i harmoni med naturen.

En utmärkt video som förklarar mer om hur Sverige är ett företag och alla konsekvenser det har.
"På tal om Demokrati".
Vad du och jag gör nu och i den närmaste framtiden, kan mycket väl bli avgörande i vilken väg vi kommer att gå.