söndag 27 april 2014

EN RELATIVT ENKEL ADMINISTRATIV PROCESSHär är ett dokument jag just totat ihop.  Jag talade nyligen (April 2014) om detta och mer, på föreningen 
Cui Bono i Göteborg när jag var i Sverige på besök, och det blev väl mottaget och uppskattat, så jag har försökt komprimera detta i ett dokument som folk förhoppningsvis kan förstå och använda.


Varning: Texten nedan är inte laga rådgivning. Den presenteras som ett möjligt tillvägagångssätt. Resultat kan variera beroende på ett antal faktorer (vilka kanske inte alla behandlas här) – inte minst användarens övertygelse, förståelse av lagens grundprinciper, förmåga att tänka logiskt, förmåga att hålla sin position när ifrågasatt, självkännedom, etc. Om du bestämmer dig för att testa detta i praktiken, så gör du så på egen risk.

GRUNDPRINCIPER

Metoden nedan baseras huvudsakligen på kontraktlag. Jag rekommenderar alla som vill prova denna och liknande metoder att studera en bok om kontraktlag. Detta borde vara del av det man lär i grundskolan, då vi dagligen ingår i olika slags kontrakt. Men då skolan är utformad i huvudsak till att skapa lydiga undersåtar istället för fria logiskt tänkande individer, så är vissa ämnen inte del av vår grundutbildining, utan det är upp till var och en att lära vad de behöver veta för att överleva i vår                                                                                               moderna värld.

Då vi alla föddes med lika fri- och rättigheter, vilka vi gavs av vår skapare (vad denne/detta vara må - för enkelhetens skull kallar jag denna skapare Naturen), så kan ingen människa eller mänsklig konstruktion (såsom en Regering, Lagar skapade av människor, Bolag, Polis, Rättssystem, etc.) hävda makt eller auktoritet över en av naturen skapad livsform.

De mänskliga konstruktionerna som vi använder i vår vardag för handel, ordningshållning, politiska relationer, utbilding, kommunikationer, etc. skulle kunna liknas vid ett enormt komplicerat Monopolspel. När vi spelar Monopol, så kan vi som människor inte kliva på spelplattan för att inträda i spelet. Så vi använder istället en spelpjäs vilken representerar oss i spelet (som ett strykjärn, en hatt, en bil, etc.). De flesta människor är inte medvetna om att när de spelar ”livets spel” i våra mänskliga konstruktioner, så använder vi också en slags spelpjäs – vår artificiella ”person”. Vår person är en annan mänsklig konstruktion (troligen en stiftelse eller ett bolag) den har ett personnummer och ett NAMN I STORA BOKSTÄVER och är vad som beskrivs i ditt pass eller din ID handling. Den kan kanske ses som ett ämbete inom svenska staten, och ett ämbete behöver en människa som fyller dess position och agerar i egenskap av det. Ett statligt ämbete måste följa alla statliga regler och förordningar.

Bilden i ditt pass av dig, är en bild på den som verkar som ämbetsman för ämbetet Hr. SVEN SVENSSON. De mänskliga konstruktionerna (våra skapelser) kan inte samverka med sin skapare på en lika spelplan, eller ens se eller känna sin skapare. Men de kan se en annan mänsklig konstruktion – vår artificiella person. När de ser dig, så ser de inte sin skapare, de ser en aktör som agerar som en artificiell skapelse, och som därmed för alla praktiska syften antas vara en annan mänsklig konstruktion istället för en verklig människa (skapare).

KONTRAKT

Skaparen är alltid överordnad sin skapelse. Männsikan skapade regeringar, bolag, lagar, regler, etc. Alltså är dessa underordnade livs levande människor. Dessa saker kan endast påverka en av naturen skapad människa när hon villigt och medvetet ingått i kontrakt som säger att hon ställer sig under dem eller verkar inom dem och som anger under vilka förhållanden de tillämpar på henne.

Ett kontrakt, i striktaste mening är inte ett dokument med termer och underskrifter – det är vad som kommits överens mellan parterna. Dokumentet är en nedskrift av vad som kommits överens redan, så att detta finns dokumenterat i händelse av en senare dispyt.De flesta kontrakt saknar dokumentering och kan härledas till talade ord eller handling. Om du beställer mat i en restaurant så har ett kontrakt skapats där båda parter har fördelar och förpliktelser de flesta underförstådda.

Kontrakt kan vara uttryckta eller underförstådda. Ett uttryckt kontrakt har uttalats i talade ord eller skrift. Ett underförstått kontrakt grundas på handlingar, som till exempel om du kliver på en buss så är det underförstått att du har betalt eller kommer att betala för resan.

Eftersom vi inte är slavar utan ses som frivilliga deltagare i det nuvarande samhällssystemet, så kan alla påbud, böter, krav, etc. ses som ”erbjudanden att göra affärer”. Varje erbjudande man får kan behandlas på i grunden fyra olika sätt.

 1. Vägran.
 2. Tystnad (svara inte eller släng det i papperskorgen)
 3. Accepterande – man gör vad man anmanats.
 4. Accepterande med moterbjudande.

Tre och fyra anses hedersamma. De andra mindre så. Då vi är goda människor med heder och samvete, så väljer vi helst de sista alternativen.

Om du får en P-böteslapp och inte anser det värt att bråka om eller du håller med om att den var riktigt utfärdad, så kan du acceptera erbjudandet att göra affärer, och bara betala.

Men säg att du körde din bil avsevärt över den av det artificiella systemet bestämda hastighets-begränsningen på en plats och en tid då du ansåg att du tryggt kunde göra så utan att sätta liv eller egendom i fara, och ingen skada ägde rum. Och säg att en polisman eller hastighetskamera registrerade händelsen och vårt förträffliga rättsväsende bestämmer sig för att dra in din persons körkort – då kan hända att det fjärde alternativet är det bästa.

Ett varnande ord igen. Om du bestämmer dig för att börja testa dessa principer och metoder, välj en mindre opponent till att börja med än staten eller polisen. Låt också ditt hus eller lägenhetslån vara i fred. Börja med enskilda firmor som parkeringsbolag eller inkasso bolag, och gå sedan vidare om du börjar få genomgående framgångar med dem. Jag känner folk som blivit av med sina bilar och sina hus, för att de bet av mer än de kunde tugga.

Betänk det som sägs om vad som utgör ett kontrakt ovan. Om du hela ditt liv agerat som den artificiella personen (ämbetsmannen inom Svenska Staten) och snällt fyllt i alla blanketter, ansökningsformulär och skrivit under massor av papper (kontrakt??) samt betalat skatter och avgifter, då skulle man lätt kunna komma till slutsatsen att dina handlingar visar att du frivilligt agerar som ämbetsmannen snarare än den privata av naturen skapade människan som står över det spelet.

Så om vi vill urträda den rollen, så vore det minsta man kunde begära av oss att vi tillkännagav detta till alla berörda. Om du vill ha lite meningsfull sysselsättning så föreslår jag att du forskar i hur man kan göra detta i Sverige på korrekt sätt. Jag har en känsla av att det kommer att bli lite svårt och att du kommer att motarbetas, då detta kan rasera hela det korthus av lögner vilket är det moderna samhälle vi har idag. Men så länge det görs med ett gott hjärta och respekt för allas rätt att välja sina kedjor eller sin frihet, så ser jag det som något som ingen kan förvägra.

EN ENKEL ADMINISTRATIV PROCESS

Jag som skriver detta bor i England och har roat mig ett tag med att testa dessa principer på olika sätt när tillfälle ges. Exemplet nedan baserar sig löst på hur jag ”accepterade med ett moterbjudande” ett affärsförslag från en Kronofogdefirma här (Ja, här är de privata företag som arbetar för domstolarna, under licens).

Brev Ett (jag har inte brytt mig om adresser etc. utan håller mig till nycketexten):


Tillkännagivande av villkorligt accepterande

Jag har just fått ett osignerat kravbrev från ert kontor där ni begär 4500.00 kronor av KENT BENGTSSON för något ospecificerat brott som endast refereras till med numret 123456789.

Eftersom bevisbördan alltid, enligt urgamla lagprinciper, ligger på den som hävdar eller anklagar, så godtar jag ert krav på 4500 kr och lovar att betala denna påstådda skuld om någon på ert kontor ville vara så vänlig och tillhandahålla det följande:

 • Ett underskrivet domslut med Domstolens sigill eller en verifierad kopia av detsamma.
 • Att ni specificerar exakt vad detta rör sig om. Var när hur och vad det påstådda brottet ägde rum.
 • Bevis på att detta domslut var resultatet av en opartisk process där alla inblandade fick full tillgång till en ovinklad rättsprocess och fri och full talan.
 • Bevis på att jag vid tidpunkten för det påstådda brottet agerade i egenskap av någonting som faller under den av människor konstruerade politiska fiktionen ”Sverige” och dess ”lagar och regler”.
 • Obestridliga bevis på att er firma har auktoritet att kräva något som helst från en av naturen skapad levande människa som jag själv – utan att först ha bindande kontrakt som etablerar detta.
 • Bevis på att jag är något annat än jag säger att jag är i min Identitets Deklaration (bifogad) och jag har ett ansvar att betala alla krav på min person: KENT BENGTSSON utan ett föreliggande avtal att göra så.
 • Motbevisande av alla punkter i det bifogade Edsvurna Skriftliga Uttalandet, eller ett skriftligt edsvuret intygande att alla punkter däruti är falska, intygat av en man eller kvinna som arbetar för er firma, under dennes/dennas fulla personliga ansvar.
 • Förklara hur meningen ”Om detta inte betalas inom 30 dagar kommer utmätning att ske för att möta kravet och omkostnader.” inte är ett olaga hot, då ni inte bevisat någon behörighet att ställa ert krav – utan bara sänt ett brev på ert eget brevpapper.
 • Att ni tillhandahåller namn och personnummer på den som utfärdade eller auktoriserade det hot som nämns i föregående punkt, så att jag kan väcka åtal mot denna person ifall det skulle visa sig vara ett olaga hot.
 • Att ni tillhandahåller uppgifter om de försäkringar ni har för att täcka skadeståndskrav i fall där ni agerat utanför lagen och era befogenheter.
 • Ni tillhandahåller namn och personnummer på den som är ytterst ansvarig för att jag fick detta kravbrev från er, såvida ni inte vill att jag håller er Verkställande Direktör ansvarig – vars uppgifter är tillgängliga offentligt.

Ni har 30 dagar på er, från mottagandet av detta tillkännagivande, att tillhandahålla det jag begärt här. Om jag får detta så skall jag gärna betala den påstådda skulden.

Om ni inte kan, eller inte vill tillhandahålla allt jag begärt i punkterna ovan inom 30 dagar och inte heller meddelat mig att ni har avsagt er det här fallet och returnerat det till er uppdragsgivare, och trots detta fortsätter att kräva de pengar ni begär, då går ni i och med detta med på att jag kan ta de följande avgifterna av er för mina tjänster:

För varje brev eller telefonsamtal jag behöver besvara: 500.00 kronor.

För varje besökare till min dörr jag måste tas med: 800.00 kronor.

För all inblandning av polisen: 2000.00 kronor.

För att komma in i huset/lägenheten i fråga utan att ha ett skriftligt tillstånd från undertecknad, vare sig det sker genom att plocka ett lås, bryta sig in eller gå in genom en olåst dörr eller ett öppet fönster: 10 000.00 kronor

För allt arbete som inbegrips i eventuell rättsprocess initierad av er: 400.00 kronor i timmen, eller påbörjad timme.

Om ni inte gillar denna prislista och inte vill betala detta, så kan ni helt enkelt lämna Herr KENT BENGTSSON och undertecknad i fred, och det kommer inte att kosta något som helst.

För övrigt vill jag här klarlägga att alla antagna eller förmodade fullmakter att agera för eller som HERR KENT BENGTSSON är härmed upphävda och annullerade, från begynnelsen. Se Identitets Deklarationen för mer om det. Samt att ingen rättighet eller fullmakt för någon anställd eller representant för ert företag att komma in i eller på fastigheten i fråga, ges till någon anställd eller representant för er firma, förutom att artigt komma till dörren för att lämna ett brev eller föra en civiliserad konversation.

Jag ser fram emot att ta emot de saker jag begärt i punkterna ovan eller ett brev som förklarar att ni inte längre handhar det här ärendet.

Med Vänlig hälsning

Kent av familjen Bengtsson, en människa av naturen skapad.
Grundare/Stiftare av KENT BENGTSSON
och Förmånstagare av densamma.(För exempel på min Identitets Deklaraton och Edsvurna Skriftliga Uttalande, gå till inläggen ”En annorlunda Identitetshandling” och ”Brev till Polisen” i den här bloggen.)

Om tiden är knapp, så kan tiden de har att svara minskas till 10 dagar. Men ju längre tid och ju fler changser man ger desto ärosammare är man i sitt agerande.

Uppföljningsbrev, ifall de inte svarar som begärts (vilket nästan aldrig händer):Jag skriver för att fästa er uppmärksamhet på det faktum att jag inte erhållit något svar på det tillkännagivande jag sände er den________.

Ifall detta var ett misstag, så ger jag er i rättvisans namn en ytterligare chans att besvara det till fullo eller avsäga er ärendet.

Ni har tio dagar på er att besvara detta (kopia bifogad).

Om ni inte gör detta så erkänner ni med ert underlåtande att ni inte har något egentligt krav emot HR. KENT BENGTSSON eller undertecknad och går med på att frånsäga er alla krav och rättigheter i fallet ifråga.

Undertecknad ser fram emot ert svar.


Med vänlig hälsning


Kent av familjen Bengtsson, en människa av naturen skapad.
Grundare/Stiftare av KENT BENGTSSON
och Förmånstagare av densammaUpprepa en andra gång om du vill vara verkligt grundlig.

Om de fortfarande inte tillhandahåller allt du begärt, skicka något i stil med detta brev till sist:Tillkännagivande av privat domslut.

Ni har nu haft tre tillfällen att besvara mitt tillkännagivande daterat_______ och undertecknad har inte mottagit något faktiskt svar på detta tillkännagivande.

Detta betyder att ni nu har givit upp all rätt att ställa några pengamässiga eller andra krav på HR. KENT BENGTSSON eller undertecknad samt att ni aktiverat den prislista som angavs i det första tillkännagivandet.

Med vänlig hälsning...


VAD MAN KAN FÖRVÄNTA

Det är högst osannolikt att de någonsin kommer att ens försöka tillhandahålla vad som begärts.

Det vanligaste är att antingen så svarar de inte alls (vilket är ett slags svar – tyst medgivande).

Eller så börjar de argumentera: ”Detta är något strunt som du har hittat på nätet och det har ingen laga effekt eller verkan i Sverige”. (Vem säger att vi är i Sverige? Det här är en privat process mellan människorna berörda. Se ”Vad är Sverige?” i denna blogg - ett av de första inläggen.) Eller så kommer det ett brev från en advokat för att skrämma dig till lydnad. Behandla hans ”Erbjudande att göra affärer” med ett liknande moterbjudande.

Detta är lite som poker. Den som bluffar bäst, vågar mest och som inte backar när insatsen höjs, har en god changs att vinna.

Den som lämnar slagfältet först förlorar.

Räkna med att detta kan bli till ett rättsfall. Så ha original och kopior av allt i en folder. Anteckna alla saker som händer, som telefonsamtal eller besök, och spela gärna in eller filma dessa. Ta namn och personnummer på alla du talar med – vägra göra affärer med anonyma människor (personer).
Du kan avböja telefonsamtal och insistera att det hela handhas skriftligen så du har hela förloppet i bevisbar form.
Skicka brev på ett sätt som ger dig bevis på att det mottagits. Skapa ett så vattentätt fall du kan.
Du vill kunna visa en domare att du agerade med ära och gav flera tillfällen att tillhandahålla det du begärde. Om du scannar deras brev för att returnera dem till originatorn, skriv ut kopior ifall datorn krachar, eller ha backups separat. Tänk lite som en slug skurk skulle tänka och agera. Ofta är det just den typen av folk du har att göra med.

Jag brukar returnera alla brev som jag får som inte är ett korrekt svar på mitt första tillkännagivande med en text i stil med ”Ovidkommande ofullständigt svar på tidigare tillkännagivande” skrivet med röd tuschpenna diagonalt över brevet (scanna och skriv ut kopian for din folder). Men om brevet är hyfsat artigt och behandlar vad jag skrev om, så svarar jag ofta personligen – utan att ge vika på min position.

Räkna med att ingen någonsin kommer att svara ”Ha ha, där fick du oss allt! OK, vi erkänner att vi tog en rövare och att du satte oss på plats. Du vinner. Vi lägger ner ärendet.”

Om du har att göra med företag så är det en god changs att de bara slutar höra av sig. Om du har med stat, kommun eller andra myndigheter att göra, räkna med att de bara kommer att rulla på med sin administrativa process och totalt ignorera din eller hävda att den inte har någon som helst effekt eller värde.

Om jag skulle försöka behandla alla eventualiteter här eller ha lösningar på alla relaterade problem eller situationer, så skulle jag inte kunna skriva detta än, och när jag skriver det så skulle det bli en bok. Detta är en enkel liten process som kan användas i olika situationer.

Om inte annat så visar du med den att du har en viss förståelse för lag/kontrakt, och bara det kan få dem att bli försiktigare eller förlora lusten att svindla dig.

Läs din kontraktbok. Läs de regler som beskriver rättsprocesser och bevisbördor. Läs gamla grundläggande lagar och rättsprinciper (som till exempel Bibeln) – de är mer logiska och enklare uttryckta än senare utgåvor vilka mer är till fär att förvirra och dölja sanningen (min tolkning).

Om du vill använda den föreslagna processen, försök uttrycka dig i dina egna ord, men vara trofast till principen, snarare än att bara kopiera vad jag skrivit. Var så grundlig du kan och inkludera ”När, Var, Hur och Vem” där tillämpligt. Om en myndighet får hundra brev som kallas exakt samma sak och har samma text, så kommer varje enskilt brev att tas mindre på allvar, då det är uppenbart att de som skickat dem bara kopierat texten någonstans.

Se till att de punkter du begär att de besvarar, faktiskt har något med ditt unika fall att göra, Om du använder mina punkter för en hotad vräkning, så kommer många av dem att vara irrelevanta.

Se det hela som ett spel eller en lek och ta det inte för allvarligt. Ha kul.

Lycka till

Kent

2 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Tänkvärt, verkligen... - hälsar Josef

kandia sa...

Tack snälla för din blogg som jag följer sedan en tid tillbaka! Ha det bra där du är!